Gebruik het uitstel van de overheveling van de provinciale bevoegdheden!

In 2014 besliste de Vlaamse regering om een aantal opdrachten van de provincies in te perken. Persoonsgebonden bevoegdheden zoals jeugd, sport, welzijn of cultuur zouden vanaf 2017 worden overgeheveld naar de gemeenten of naar Vlaanderen.

Ondertussen zijn we 2 jaar verder en is er van een concrete uitvoering nog niet veel sprake. Pas recent – op 26 juli – werd het ontwerpdecreet voor de vernieuwde taakverdeling en de gewijzigde financiering van de provincies door de Vlaamse regering goedgekeurd maar het moet nu nog door het Vlaams parlement behandeld en goedgekeurd worden. Geen wonder dan ook dat de overdracht die – na veel onduidelijkheden – gepland was voor 1 januari 2017 opnieuw met een jaar uitgesteld werd, tot januari 2018.

Voor provincieraadslid Greet van Gool is het belangrijk dat er snel duidelijkheid gegeven wordt. Momenteel doen tientallen verenigingen en middenveldorganisaties die actief zijn binnen sport, welzijn, cultuur, jeugd, … immers een beroep op de provincie voor ondersteuning. Ook bij de betrokken provinciale diensten en ambtenaren is onzekerheid troef. Zij pleit er daarom voor dat de provinciale overheid snel voor álle persoonsgebonden thema’s nagaat welke projecten verdergezet en uitgediept kunnen worden en welke reglementen en subsidiemogelijkheden eventueel aangepast of aangevuld moeten worden.

In de provincieraad van 23 juni ging de deputatie, op haar vraag, alvast de belofte aan om een inventaris op te maken van de verschillende reglementen en subsidiemogelijkheden en om de betrokken organisaties en verenigingen tijdig en correct te informeren.

Provincieraadslid Greet van Gool (sp.a): “Jeugd, sport, cultuur en welzijn zijn belangrijke thema’s voor alle inwoners van onze provincie. In afwachting van enige duidelijkheid moet de provincie die bevoegdheden maximaal blijven invullen en niet afbouwen. Er zijn nog heel wat noden waarop kan ingezet worden.”

Dank je wel, Vrijwilligers!

Loesje Vrijwilliger

Vandaag start de “Week van de Vrijwilliger”. Een ganse week om de vele vrijwilligers te bedanken. In België zijn zo’n 1,5 miljoen mensen actief als vrijwilliger, in Vlaanderen alleen al 750.000. Allemaal mensen die zich belangeloos inzetten. In allerhande sectoren, op allerlei manieren. Soms alle dagen, soms wat minder. Eén ding is zeker: zonder hen zou onze maatschappij heel wat minder aangenaam zijn.

Alle redenen dus voor “nen dikke merci”.

Geen A-place op Keizershoek in Merksem!

Begin januari 2016 werden aan het district Merksem de plannen voorgesteld voor een nieuwe parkeertoren op de huidige site van de P&R Keizershoek. Daar zou een nieuwe parkeertoren van 5 verdiepingen gebouwd worden omdat de huidige P&R te weinig capaciteit heeft; het aantal parkeerplaatsen zou opgetrokken worden van 285 naar 685. Deze nieuwe P&R gekoppeld zou worden aan nieuwe winkelinfrastructuur en bovendien zijn er plannen om op de site van de Carrefour een zone voor handel, horeca, appartementen en kantoren te ontwikkelen. Plannen die heel wat ongerustheid doen ontstaan, reden waarom gemeenteraadslid Greet van Gool de bevoegde schepen interpelleerde op de gemeenteraad van 25 januari 2016.

P&R parkings zijn een succes. Een goede zaak, op voorwaarde dat het openbaar vervoer vlot werkt. En daar wringt nu net het schoentje. Trams 2 en 3 zitten nu vaak al overvol. Door de verhoging van het aantal parkeerplaatsen zonder de frequentie en de capaciteit van de tramlijnen 2 & 3 op te krikken zal de overbelasting op deze twee lijnen enkel en alleen maar toenemen.
De parkeertoren zou bovendien komen op de reservatiestrook van de Ring en de A102, zone waar in principe niet gebouwd mag worden. Met de komst van de parkeertoren verdwijnt een pak groene ruimte, want achter de huidige locatie van de Park&Ride liggen verschillende sportterreinen en ook volkstuinen. Door de inplanting van een toren wordt een gans andere invulling gegeven aan de groene ruimte. Ook de mogelijke uitbouw van de commerciële activiteiten in het gebied schept ongerustheid. Zo’n nieuwe winkelinfrastructuur vormt immers een bedreiging vormen voor de middenstand op de Bredabaan, die nu nog steeds te kampen heeft met de naweeën van de heraanleg.

Uit de antwoorden van schepen Kennis bleek alvast dat de stad sterk inzet op de parkeertoren. Op de reservatiestrook mogen tijdelijke constructies komen en de stad heeft er dan ook geen bezwaar tegen een tijdelijke vergunning af te leveren. Meer nog, vermits de reservatiestrook breed genoeg is, zou het gebouw ook later nog kunnen blijven staan. Er zijn echter nog heel wat onduidelijkheden. Zo is de financiering nog niet rond en is de stad nog in overleg met De Lijn voor de inzet van trams met meer capaciteit. De ontwikkeling van de site aan Carrefour is nog voorbarig, formeel werd er nog geen vraag naar gesteld maar de schepen beloofde althans bij de afwikkeling ervan rekening te houden met de ontwikkeling van de Bredabaan.

De ongerustheid blijft dus bestaan. Daarom ook organiseerden de sp.a afdelingen van Merksem en Schoten op 18 februari 2016 een persconferentie, om deze ongerustheid te uiten en aan te dringen op overleg en inspraak.

Links

Geen decentralisering van subsidiëring bovenlokale initiatieven van Antwerpse seniorenverenigingen zonder garanties

De gemeenteraad schafte op 31 maart, op voorstel van de schepen voor sociale zaken, het reglement voor de subsidiëring van bovenlokale initiatieven van Antwerpse seniorenverenigingen af. Het nieuwe bestuur besliste eerder al om het seniorenbeleid te decentraliseren en over te hevelen naar de districten.

In die zin is het logisch dat ook de districten het budget krijgen om seniorenverenigingen te subsidiëren. Maar dit mag geen of / of verhaal zijn, integendeel. Ook hier speelt immers de vraag naar continuïteit. In enkele districten, zoals Antwerpen en Ekeren, werden al nieuwe subsidiereglementen voor seniorenverenigingen uitgewerkt, waardoor heel wat verenigingen die voorheen structurele ondersteuning voor hun werking kregen, voortaan uit de boot vallen en enkel nog subsidies voor activiteiten of projecten kunnen krijgen. Opnieuw een aanval van rechts op het rijke verenigingsleven en de vrijwillige inzet in onze stad.

Voor meer informatie over de subsidies die het district Merksem verleent: subsidies seniorenverenigingen

Schepen Heylen belooft de nieuwe reglementen voor de feestzalen van de stad te evalueren en begeleidende maatregelen te nemen

Op 19 november 2013 keurde de gemeenteraad nieuwe retributiereglementen goed voor onder meer feestzaal Rubens, feestzaal Kielpark en feestzaal Gietschotel. Daarbij werden de tarieven voor de huur van deze zalen fors opgetrokken, met als motivering dat de prijzen voor de verhuring marktconform en kostendekkend moeten zijn. Een serieuze verhoging en onze fractie stemde dan ook tegen de nieuwe reglementen. Terecht, zo blijkt nu want vele verenigingen trokken aan de alarmbel. De Vriendenkring De Mick bijv., die jaarlijks een showfestival organiseert in feestzaal Kielpark waarvan de opbrengt integraal naar de gezondheidsinstelling De Mick gaat. Zij zouden de huurprijs voor de zaal zien stijgen van ongeveer 250 euro nu naar 10.000 euro volgens het nieuwe reglement.

Reden te over dus om bevoegde schepen Heylen te interpelleren in de gemeenteraad en te vragen of hij bereid is de reglementen bij te sturen. De schepen antwoordde dat hij beseft dat de prijsverhoging niet voor alle verenigingen evident is en engageert zich ertoe de nieuwe reglementen te evalueren. In overleg met de verenigingen kan naar andere zalen gezocht worden, zoals bijv. culturele centra. Tevens wil hij bekijken of er kortingen toegestaan kunnen worden, voor bijv. de dagen waarop opgebouwd en afgebouwd moet worden.

Een goede zaak alleszins dat de schepen zich bewust is van de problematiek en wil evalueren. Nu hopen dat hij zijn beloftes nakomt!

Voor de interpellatie: 2014-02-24 Tarieven feestzalen

Voor de reportage op ATV over feestzaal Kielpark:  http://atv.be/nieuws/2014-01-29/steeds-meer-reacties-op-prijsverhoging/#.UwyO6n-9KSP