Meer informatie over de geluidmeters

De stad Antwerpen kocht vijf geluidsmeters aan maar zal na zes maanden evalueren of en zo ja hoeveel, meer toestellen aangekocht moeten worden. De uitleendienst heeft budgettaire mogelijkheden om extra geluidsmeters aan te kopen indien dit nodig blijkt.

Alle door de stad Antwerpen erkende jeugdverenigingen kunnen van de uitleendienst gebruik maken en kunnen de decibelmeters gratis ontlenen. Dit geldt ook voor jongereninitiatieven en individuele jongeren tussen 18 en 26 jaar. Bij de ontlening moet de organisator enkel een waarborg betalen van 50 euro. De waarborg wordt gekoppeld aan een basisuitleg over het gebruik van de geluidsmeter die wordt gegeven door een medewerker van de uitleendienst. De waarborg wil jongeren motiveren om zorg te dragen voor de decibelmeters. Jongeren kunnen tot twee dagen voor hun evenement via de website www.uitleen.be digitaal een materiaalaanvraag indienen.

Informatie over de nieuwe regeling kan men krijgen via:

  • de begeleiding van jongerenevenementen door de jeugddienst
  • de adviezen die de jury voor projectsubsidies voor de jeugd geeft aan organisatoren van projecten en evenementen.
  • de nieuwsbrief van de jeugddienst en via Facebook
  • het evenemententeam van de stad Antwerpen

Daarnaast werd er op 23 april een informatieavond georganiseerd in samenwerking met de uitleendienst (Werkhaven), de milieudienst, het evenemententeam, Jongerencentrum Zappa en de Provincie Antwerpen. Op 24 april 2013 organiseert de jeugddienst een infomoment over de geluidsnormen voor de stedelijke vaste inrichtingen (cultuurcentra en jeugdcentra). Op dit infomoment zal de wetgeving en de toepassing op de Vlarem vergunningen van vaste stedelijke inrichtingen worden toegelicht. De milieudienst zal per zaal advies geven over welke maatregelen ze moeten nemen om hun huidige Vlarem vergunning aan de nieuwe geluidsnormen aan te passen.

sp.a pleit voor overleg over nieuwe maatregel om scootmobielen te weigeren op trams en bussen

Recent besliste De Lijn dat er geen scootmobielen meer toegelaten zouden worden op bussen en trams. Deze maatregel roept heel wat reacties op, zowel van personen met een handicap als van hun verenigingen. Terecht. Scootmobielen vormen immers een belangrijk verplaatsingsmiddel voor minder mobiele mensen, maar zij hebben ook nood aan het openbaar vervoer om langere afstanden af te leggen. Het valt dan ook te betreuren dat deze maatregel zonder enig overleg ingevoerd werd. Zeker in een vergrijzende stad waar meer en meer mensen nood hebben aan een hulpmiddel om zich te verplaatsen, is een goed toegankelijk vervoer erg belangrijk. Ook al zou men er begrip voor kunnen opbrengen dat de capaciteit van trams en bussen beperkt is, minstens is voorafgaandelijk overleg nodig en moet er naar alternatieve oplossingen gezocht worden.

Die vragen zullen vanavond voorgelegd worden op de gemeenteraadscommissie mobiliteit.

Gemeenteraad vanavond, maandag 25 februari 2013

Vanavond opnieuw gemeenteraad. De eerste “echte”, vermits de gemeenteraad van januari in hoofdzaak gewijd was aan het bestuursakkoord. Geen overvolle agenda, maar het zal opnieuw een bewogen en lange zitting worden.

Met onder meer een discussie over het retributiereglement voor de inschrijving van nieuwkomers van vreemde origine. In de commissie sociale zaken van vorige week donderdag werd daar al heel wat tijd aan besteed. Onze fractie stelt zich ook vragen bij de overdracht van de statutaire pensioenlasten naar de AG Stedelijk Onderwijs. Door die overdracht bespaart de stad op haar begroting. Op zich natuurlijk een goede zaak. Maar vraag is welke gevolgen dit zal hebben voor de werkings- en investeringsmiddelen van het stedelijk onderwijs. Daarover biedt het college geen duidelijkheid.

Naast de reguliere punten staan er opnieuw een hele resem interpellaties en vragen op de agenda. Onder meer van onze fractieleidster Yasmine Kherbache over de dresscode. En over nog tal van onderwerpen. Het belooft boeiend te worden!

Gemeenteraad vanavond

Vanavond opnieuw gemeenteraad. De eerste “echte”, vermits de gemeenteraad van januari in hoofdzaak gewijd was aan het bestuursakkoord. Geen overvolle agenda, maar het zal opnieuw een bewogen en lange zitting worden.

Met onder meer een discussie over het retributiereglement voor de inschrijving van nieuwkomers van vreemde origine. In de commissie sociale zaken van vorige week donderdag werd daar al heel wat tijd aan besteed. Onze fractie stelt zich ook vragen bij de overdracht van de statutaire pensioenlasten naar de AG Stedelijk Onderwijs. Door die overdracht bespaart de stad op haar begroting. Op zich natuurlijk een goede zaak. Maar vraag is welke gevolgen dit zal hebben voor de werkings- en investeringsmiddelen van het stedelijk onderwijs. Daarover biedt het college geen duidelijkheid.

Naast de reguliere punten staan er opnieuw een hele resem interpellaties en vragen op de agenda. Onder meer van onze fractieleidster Yasmine Kherbache over de dresscode. En over nog tal van onderwerpen. Het belooft boeiend te worden!

Stadspartij reageert op Bestuursakkoord: Stilstaan is achteruitgaan

Deze ochtend hield de nieuwe fractie van de stadspartij een persbriefing om te reageren op het bestuursakkoord van Bart De Wever. We maken ons erg bezorgd, want de nieuwe bestuursploeg maakt geen keuzes, verdeelt de openbare ruimte vier keer, culpabiliseert en bestraft, …

Ook op sociaal vlak gaan we erop achteruit. Afbouw van het Zorgbedrijf en het OCMW, culpabiliseren van wie het moeilijk heeft in plaats van de emanciperen en te responsabiliseren, …
De tekst van mijn tussenkomst vindt u hieronder

Sociaal beleid

De nieuwe bestuursploeg – en de toekomstige burgemeester en de toekomstige schepen van sociale zaken en OCMW-voorzitter voorop – maken zich hard dat het bestuursakkoord voor de komende legislatuur wel sociaal is. Wij zijn alvast niet overtuigd. Het bestuursakkoord roept meer vraagtekens op dan dat het antwoorden geeft. Bovendien vertrekt het van een visie die haaks staat op een zorgende, warme maar tegelijk emanciperende aanpak. Wij maken ons dus inderdaad zorgen.

Zo bijvoorbeeld de aanpak van de armoede, inderdaad een grote uitdaging voor Antwerpen. Met Jan Vranken zijn we verheugd te lezen dat er werk gemaakt zal worden van een breed en inclusief armoedebeleidsplan (punt 374). Maar tegelijkertijd stellen we vast dat de nieuwe bestuursploeg armoede blijkbaar als individuele verantwoordelijkheid beschouwt, terwijl iedereen weet dat armoede vele facetten – en vele oorzaken – heeft en dus een multidisciplinaire aanpak vereist. De vorige bestuursploeg vertrok daarbij van kansen en verantwoordelijkheden – en hechtte ook veel belang aan de waardigheid en de emancipatie van mensen in armoede. Denk bijv. aan het schitterende project “Binnenste Buiten”, op het Kiel, waar mensen in armoede terecht kunnen voor kleding advies en andere tips, waardoor hun zelfvertrouwen groeit en ze opnieuw onder de mensen durven komen – en zo bijv. op zoek kunnen gaan naar een job. Dat is een visie die mensen hun waardigheid weer geeft, emancipeert en responsbiliseert, en niet culpabiliseert.

Wij verschillen duidelijk ook van mening over de kerntaken van het OCMW en zijn het niet eens met de enge visie die de nieuwe bestuursploeg heeft op de rol ervan. Voor ons behoren sociale restaurants en sociale kruideniers wél tot de kerntaken van het OCMW. Sociale restaurants bijv. verenigen juist de verschillende taken die het OCMW heeft. Dienstverlening, door aan mensen uit de buurt een gezonde, warme maaltijd aan te bieden. Activering, door mensen uit de buurt aan het werk te zetten en zo de kans geven ervaring op te doen om te kunnen doorstromen naar een reguliere job. En tenslotte ook zorgen voor het welzijn van mensen, door hen – vnl. dan ouderen – uit hun isolement te halen en hen te stimuleren buiten te komen, onder de mensen te komen. Het OCMW heeft dus een heel belangrijke rol te vervullen in het sociaal beleid. Het Antwerpse OCMW heeft de voorbije jaren een voortrekkersrol vervuld en vernieuwend gewerkt. Het zou heel jammer zijn dit beleid af te bouwen.

Sociaal beleid is wel niet een taak van het OCMW alleen. Antwerpen kent gelukkig vele verenigingen die daarin actief zijn. Er zit ook een schat aan ervaring bij die verenigingen. De voorbije bestuursploeg heeft hen daarom actief bij het beleid betrokken, onder meer via adviesraden. Het is dan ook pijnlijk te moeten vaststellen dat de nieuwe bestuursploeg die waardevolle traditie niet zal verder zetten. De seniorenadviesraad, de adviesraad voor personen met een handicap worden bijv. nergens in het akkoord vermeld, terwijl dit wel expliciet het geval is voor de adviesraad voor dierenwelzijn …

Voor ons is het duidelijk: sociaal beleid moet mensen kansen geven, emanciperen, responsabiliseren. Maar niet culpabiliseren. De uitdagingen zijn groot: armoede aanpakken, vergrijzing opvangen. Waar de nieuwe bestuursploeg in andere domeinen geen keuzes maakt, doet ze dat hier wel. Maar het is de foute keuze. Het OCMW en het Zorgbedrijf ontmantelen en zo het sociaal beleid neerhalen: dat is niet onze keuze, dat is niet onze visie!