Welke oplossing voor de sluiting van De Steenhouwer?

Het inloophuis De Steenhouwer moet einde januari zijn deuren sluiten, na meer dan 23 jaar. De Steenhouwer ontvang dagelijks 120 bezoekers, die er terecht kunnen voor onthaal, een douche, een ontbijt of een maaltijd; ook hun kleren kunnen er gewassen worden.

Omdat er heel wat vragen zijn over hoe de sluiting opgevangen zal worden, interpelleerde ik schepen Homans. Want hoewel het een goede zaak is dat Kamiano bereid gevonden is bij te springen, is dit maar een gedeeltelijke oplossing; niet alle bezoekers van de Steenhouwer kunnen er terecht, niet alle functies van de Steenhouwer worden overgenomen. Vraag blijft dus waar al die mensen na 31 januari terecht kunnen.

Stad maakt keuzes, maar niet voor vrijwilligers

Sinds 2003 organiseerde de stad jaarlijks een “Staat van de Stad”, om de vele Antwerpse vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Het nieuwe stadsbestuur koos ervoor deze Staat van de Stad in 2013 niet meer te organiseren, maar dat zou slechts tijdelijk zijn. Nu blijkt echter dat de Staat van de Stad volledig geschrapt wordt. Reden genoeg om de burgemeester te interpelleren (zie interpellatie).

Het antwoord is ontluisterend: de stad moet keuzes maken en maakt bij de organisatie van evenementen een kosten-batenanalyse. En dan is 40.000 € voor een feest voor de vrijwilligers blijkbaar te veel. Alsof men de belangeloosheid en de inzet van vrijwilligers kan uitdrukken in geld. Het stadsbestuur laat hier zijn ware, koele gelaat zien. Een gemiste kans om via dit evenement en de vrijwilligers die er naar toe kwamen, alle vrijwilligers van de stad symbolisch in de bloemetjes te zetten!

Welke toekomst voor de stedelijke kinderdagverblijven?

In “Wakker op Zondag” van 20 oktober 2013 werd de mogelijkheid geopperd dat de stedelijke kinderopvang geprivatiseerd zou worden. Reden genoeg om daarover een mondelinge vraag te stellen in de gemeenteraad van 22 oktober 2013. Want kwalitatieve en voldoende kinderopvang is broodnodig. Kinderopvang is immers een basisrecht voor iedereen. Het is een belangrijk instrument in de combinatie arbeid en gezin, zeker voor de vele eenoudergezinnen.

Met 36 kinderdagverblijven speelt de stad Antwerpen een belangrijke rol in het aanbod van kwaliteitsvolle kinderopvang. Ook het bestuursakkoord bevestigt het belang van goede kinderopvang en de noodzaak aan verdere uitbreiding.

“We streven op termijn naar de Barcelona-norm (33% van de kinderen 0-3 jaar) voor kinderopvang door de stad en de private sector, en doen een maximale inspanning om het aantal beschikbare plaatsen drastisch te verhogen, inclusief voor kinderen met een handicap. In functie van die noden moeten we in de stedelijke kinderopvang streven naar de hoogst mogelijke efficiëntie.”

Die rol van het stadsbestuur in de organisatie van kinderopvang wordt nu dus blijkbaar in twijfel getrokken. Daarom vroeg ik aan de bevoegde schepen

  • Welke pistes onderzocht worden in het kader van de kinderopvang in Antwerpen en welke studies daarbij besteld werden en wat de resultaten daarvan zijn.
  • Wat de plannen van het stadsbestuur zijn m.b.t. het autonome gemeentebedrijf Kinderopvang (AG KOP).
  • Welke rol het Zorgbedrijf hierin heeft.
  • Of er een onderzoek uitgevoerd werd naar een mogelijke privatisering van de kinderopvang en wat daarvoor de redenen zijn.
  • Of de stad kan garanderen dat er voldoende mensen en middelen worden ingezet om de Barcelonanorm te halen.

In haar antwoord zei de bevoegde schepen dat er inderdaad opdracht gegeven werd om na te gaan hoe de organisatie van de kinderopvang geoptimaliseerd kan worden – en ja, privatisering is daarbij een mogelijke piste. Al worden eerst de resultaten van de studie afgewacht, toch is het belangrijk om dit goed op te volgen. Want net met de oprichting van het autonoom gemeentebedrijf AG KOP is er al een belangrijke efficiëntiewinst gemaakt en werden er 500 bijkomende kinderopvangplaatsen gecreëerd, zonder bijkomend personeel. Het zou jammer zijn die geslaagde oefening terug te schroeven. En bovendien is het een kaakslag voor de vele medewerkers die zich dagelijks inzetten in de kinderopvang en waar nu de indruk gewekt wordt dat “de privé” dit beter zou doen?!

Bevorderen van vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede

Op de gemeenteraad van 21 oktober 2013 werd de afsprakennota over de bevordering van vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede goedgekeurd. Die participatie is bij mensen in armoede immers lager dan bij andere Antwerpenaren. Nochtans is die participatie erg belangrijk, ze zorgt voor integratie, volwaardige deelname aan de (stedelijke) samenleving en opwaartse mobiliteit. Een goede zaak dus dat er aandacht aan besteed wordt. Een van de punten uit de afsprakennota heeft tot doel het sociaal luik van de A kaart te versterken. Ook dat is belangrijk en kwam reeds aan bod in het advies dat de cultuurraad vorige maand gaf over de A kaart. Zo kunnen mensen met een OMNIO/VT-statuut dit statuut laten koppelen aan hun A-kaart waardoor ze korting krijgen op inschrijvingsgeld of inkomtickets van het vrijetijdsaanbod. Maar niet iedereen die het omnio-statuut heeft, heeft die koppeling aan zijn of haar A kaart – en krijgt dus geen korting. De schepen heeft daarom beloofd in overleg te gaan met de ziekenfondsen om deze groep mensen op te sporen. Wordt dus opgevolgd – en vervolgd!

Constructieve oppositie: het werkt!

Op de gemeenteraad van 21 oktober 2013 werden twee subsidiereglementen inzake cultuur besproken. Onder meer een reglement voor organisaties die (nog) geen subsidie van Vlaanderen krijgen of daarvoor niet meer in aanmerking komen. Een mogelijk opstapje dus, vaak belangrijk om als organisatie te kunnen blijven bestaan. De nieuwe regeling geldt vanaf 1 januari 2014, maar aanvragen moesten reeds ingediend zijn vóór 1 oktober. Onmogelijk dus voor wie nog niet op de hoogte is van het reglement. Daarom heb ik een amendement ingediend, zodat men tot 15 november tijd heeft om een aanvraag in te dienen. Gelukkig had schepen Heylen hier oren naar, en werd het amendement unaniem goedgekeurd. Een goede zaak!

Meer informatie over de subsidiereglementen vindt u op de website van de stad Antwerpen www.Antwerpen.be, onder de rubriek “Vrije tijd”