Spelende kinderen zijn geen overlast

Om de niet-inkomensgerelateerde kinderopvang te ondersteunen, werkte het college een “toelagereglement opstart, brandcontrole en geluidsoverlast” uit. Op zich is het een goede zaak dat ook de “zelfstandige” kinderopvang ondersteund wordt, want Antwerpen kent een groot tekort aan kinderopvangplaatsen. De subsidies voor de opstart en de brandcontrole zijn echter niet nieuw, deze werden reeds door voormalig schepen Leen Verbist ingevoerd. Met het beleid dat dit bestuur voert, mogen we wellicht al blij zijn dat zaken die hun nut bewezen hebben in het verleden, niet afgeschaft worden. Er zijn andere voorbeelden! Er wordt wel een nieuwe subsidie ingevoerd: een toelage tegen “Geluidsoverlast”. Een fout signaal, vindt Greet van Gool. Daarmee gaat men immers mee in het verhaal alsof het geluid van baby’s en kleuters of van spelende kinderen automatisch overlast zou zijn. Beter ware het geweest om het reglement open te trekken, en een toelage te voorzien voor een reeks positieve maatregelen die kinderopvang kunnen ondersteunen.

Stedelijke Kinderopvang verdient meer respect!

Op dinsdag 1 april opende de gemeenteraad met mijn mondelinge vraag aan de schepen voor jeugd over haar uitlatingen over het ziekteverzuim bij de stedelijke kinderopvang.

Door de besparingen bij de stedelijke kinderopvang stijgt de werkdruk. Door de grote onzekerheid over de toekomst van de stedelijke kinderopvang groeit ook de onrust. In plaats van tegemoet te komen aan de bezorgdheden van het personeel gooit de schepen nog wat olie op het vuur, door te stellen dat het personeel maar beter wat minder ziek zou zijn of dat ze maar van job moeten veranderen.

Zoals fractieleidster Yasmine Kherbache eerder al stelde, getuigt dit van weinig respect van hen die de slogan “Respect voor A” bedachten. Beter zou het zijn op zoek te gaan naar de oorzaken van het ziekteverzuim en na te gaan hoe daar een oplossing voor gevonden kan worden, dan de schuld bij de werknemers te leggen. Het antwoord van de schepen overtuigt niet. Het is duidelijk dat het hoge ziekteverzuim vertekend wordt door het feit dat ook langdurig zieken mee in dit cijfer opgenomen zijn. Bovendien is de gemiddelde leeftijd bij de stedelijke kinderopvang hoger dan in de private opvang.

De sp.a fractie dringt erop aan dat de verstandhouding met het personeel van de kinderopvang zo snel mogelijk hersteld zou worden, door een open, transparante communicatie en door op een respectvolle manier met de medewerkers om te gaan.

Aandacht voor toegankelijkheid van stedelijke websites voor mensen met een handicap

Het internet bevat een schat aan informatie en het is dan ook een goede zaak dat onze stad er gebruik van maakt. Alleen moet er dan wel op toegezien worden dat deze informatie voor iedereen toegankelijk is, en dus ook voor mensen met een handicap.

Internationaal werden normen uitgewerkt om die toegankelijkheid te garanderen en op Belgisch vlak bestaat er Anysurfer, dat de digitale wereld toegankelijker wil maken en daartoe een checklist ontworpen heeft en ook screenings van websites uitvoert.

In tegenstelling tot andere grote steden zoals Brussel of Gent draagt de website van de stad Antwerpen geen toegankelijkheidslabel. Reden te over dus om aan de burgemeester te vragen werk te maken van die toegankelijkheid. Gelukkig had hij daar oren naar: er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe website van de stad en daarbij wordt ook gelet op de toegankelijkheid ervan, in samenwerking met Anysurfer. Nu maar hopen dat deze beloftes ook bewaarheid zullen worden!

Stadsbestuur gaat niet in op vraag om afsprakenlijn gratis te maken

De gemeenteraad besliste maandag over mijn voorstel om de afsprakenlijn gratis te maken. Jammer genoeg werd de motie door de meerderheid weggestemd. Uit cijfers van de stad blijkt dat nog steeds 49% van de afspraken via de telefoon gemaakt worden, en dus zou zo een gratis nummer meer dan welkom zijn.

Bevoegde schepen  schoot het voorstel echter af met als argument dat in andere steden zo’n dienstverlening nooit gratis wordt verleend. In onze eigen stad zijn anders wel voorbeelden te vinden, zoals de Blauwe lijn, de Bib-Lijn en de Sluikstortlijn. Iets melden of klagen mag de Antwerpenaar blijkbaar wel gratis, maar voor een afspraak te maken om iets te krijgen waar hij recht op heeft, moet hij wel betalen…

Geen decentralisering van subsidiëring bovenlokale initiatieven van Antwerpse seniorenverenigingen zonder garanties

De gemeenteraad schafte op 31 maart, op voorstel van de schepen voor sociale zaken, het reglement voor de subsidiëring van bovenlokale initiatieven van Antwerpse seniorenverenigingen af. Het nieuwe bestuur besliste eerder al om het seniorenbeleid te decentraliseren en over te hevelen naar de districten.

In die zin is het logisch dat ook de districten het budget krijgen om seniorenverenigingen te subsidiëren. Maar dit mag geen of / of verhaal zijn, integendeel. Ook hier speelt immers de vraag naar continuïteit. In enkele districten, zoals Antwerpen en Ekeren, werden al nieuwe subsidiereglementen voor seniorenverenigingen uitgewerkt, waardoor heel wat verenigingen die voorheen structurele ondersteuning voor hun werking kregen, voortaan uit de boot vallen en enkel nog subsidies voor activiteiten of projecten kunnen krijgen. Opnieuw een aanval van rechts op het rijke verenigingsleven en de vrijwillige inzet in onze stad.

Voor meer informatie over de subsidies die het district Merksem verleent: subsidies seniorenverenigingen