Verslag van de gemeenteraad van 23 en 24 juni 2014

Op 23 en 24 juni 2014 ging de laatste gemeenteraad vóór de zomervakantie door. sp.a kwam weer verschillende malen tussen, met vragen over onder meer de vouchers voor bos- en zeeklassen, de plannen voor de gedempte Zuiderdokken en die voor de Bredabaan alsook de behandeling van bouwdossiers. Daarnaast pleitte sp.a er ook voor om onmiddellijk een onderzoek te starten naar de overkapping van de Ring, de dienstverlening van loketten te verbeteren en maatregelen te treffen tegen racisme bij de Antwerpse politie.

Stadsbestuur gaat niet in op vraag sp.a fractie om dienstverlening te verbeteren

Het nieuwe stadsbestuur besliste om de dienstverlening aan de burger meer en meer – en soms zelfs uitsluitend – digitaal te maken. e-dienstverlening houdt inderdaad voor heel wat mensen een verbetering in maar dit geldt niet voor iedereen. Daarom is het nodig om zo’n systemen stapsgewijs in te voeren, grondig en goed te evalueren en rekening te houden met bepaalde groepen in onze samenleving die (nog) niet mee zijn in de digitale evolutie. Alleen zo kan een goede dienstverlening aan iedereen gewaarborgd blijven.

Jammer genoeg is dit in Antwerpen niet zo gelopen en werd de e-dienstverlening overhaast ingevoerd. Het blijft dan ook klachten regenen. In de gemeenteraad van maart klaagde de sp.a fractie de overhaaste invoering van het afsprakensysteem reeds aan en vroeg ze om een grondige evaluatie – en waar nodig bijsturing – van het nieuwe systeem. Het voorstel van sp.a om de afsprakenlijn gratis te maken werd toen ook al weggestemd door de nieuwe bestuursploeg.

Inmiddels heeft ook de Ombudsvrouw verschillende klachten i.v.m. de e-dienstverlening voorgelegd aan het schepencollege, en recent was er de actie van StopArmoede.Nu, onder de noemer “Help! Er staat een computer tussen mij en het loket”. Bijsturing is dan ook dringend nodig.

Greet van Gool ondervroeg daarom de schepen van sociale zaken op de gemeenteraad van 24 juni 2014 en diende een motie in met een aantal concrete voorstellen:
– Het “Charter voor Klantvriendelijkheid” van de FOD Economie te respecteren, onder meer door voor telefonische oproepen te werken met een gratis nummer, het geven van een tijdsindicatie voor de wachttijd, het respecteren van een gemiddelde wachttijd van 2,5 minuten en de mogelijkheid om, indien deze wachttijd niet gerespecteerd kan worden, contactgegevens mede te delen zodat de betrokken persoon later gratis kan worden gecontacteerd, en het bevestigen – bijv. via sms – van de gemaakte afspraak.

  • De aanbevelingen van het project “Lokaal proactief Handelen” voor de Sociale infopunten ter harte te nemen.
  • De aanbevelingen en aandachtspunten van de actie “Duidelijke taal” ook toe te passen in de e-dienstverlening van de stad.
  • In een uitbreiding te voorzien van de beschikbare locaties voor de web.punten en van de begeleiding, bijvoorbeeld door de invoering van “e-buddy”.
  • Het principe van de unieke gegevensinzameling ook toe te passen in haar relaties met de burgers van de stad Antwerpen.

De schepen is echter duidelijk niet geneigd op de terechte vragen om aanpassing van zowel de Ombudsvrouw als het platform “StopArmoede.Nu” in te gaan. Integendeel. Ze bleef volhouden dat het afsprakensysteem goed werkt en ontkent de problemen. Hoewel de motie gesteund werd door de voltallige oppositie, stemde de bestuursmeerderheid ze weg. sp.a betreurt deze starre houding van de schepen. Een schepen van sociale zaken zou er immers voor moeten zorgen dat iedereen meegenomen wordt en dat niemand achtergelaten wordt. Maar deze stad werkt duidelijk niet meer voor iedereen.

sp.a klaagt sluiting postpunten in stadskantoren van Berchem en Berendrecht aan

In maart besliste de gemeenteraad, op voorstel van de schepen voor sociale zaken, om de postpunten in de stadskantoren Permeke, Berchem en Berendrecht te sluiten. De dienstverlening zou overgenomen worden door private uitbaters. sp.a verzette zich toen al tegen deze sluiting, omdat de continuïteit van de dienstverlening niet gegarandeerd is. Die vrees wordt nu bewaarheid, zoals blijkt uit een antwoord van de schepen op een informatieve vraag van Greet van Gool. De dagbladhandelaars die het postpunt moesten overnemen in april en mei, zijn er immers nog niet klaar voor en zullen pas in de loop van de maand juni het postpunt kunnen openen.

De schepen wijt de vertraging aan de opleidingen die het personeel van de winkels moet volgen en stelt dat zij hiervoor geen maatregelen kan nemen en dat er voldoende alternatieven zijn. Geen van beide is correct. In het collegebesluit was immers uitdrukkelijk voorzien dat er in onderling overleg een datum voor de sluiting van de postpunten in de stadskantoren bepaald zou worden. Het minste dat men kan verwachten is dat men hierbij kijkt naar de continuïteit van de dienstverlening. En de alternatieve locaties vormen zeker een probleem voor de inwoners van Berendrecht. Zij kunnen volgens de schepen terecht in postpunten in Zandvliet, Hoevenen of Ekeren. Postpunten die wel van 3 tot 18 km. verder liggen!

“Dit is opnieuw een bewijs van de afbraakpolitiek en de afbouw van de dienstverlening van het nieuwe stadsbestuur”, aldus Greet van Gool. Fractieleidster Yasmine Kherbache voegt eraan toe: “En van de overhaastheid waarmee dit college beslissingen neemt, zonder de alternatieven terdege te onderzoeken en rekening te houden met mogelijke gevolgen. Zie maar naar de nieuwe afspraakregeling aan de loketten. Ook daar blijft het klachten regenen.”

sp.a pleit voor meer toezicht op veiligheid bij de werken aan de Bredabaan

Greet van Gool, sp.a, pleit voor meer toezicht en controle op de toegankelijkheid en de veiligheid bij de werken aan de Bredabaan.

De heraanleg van de Bredabaan kent een lange voorgeschiedenis maar tijdens de vorige legislatuur, onder het voorzitterschap van sp.a, kreeg de nieuwe Bredabaan definitief gestalte. Ongeveer een jaar geleden zijn de werken gestart en het moet gezegd: ze schieten goed op. Het Burgemeester Nolfplein is bijna klaar en nu is fase 2C aan de beurt- het stuk tussen de Deurnsebaan en de Molenlei.

Het is normaal dat zo’n ingrijpende werken hinder veroorzaken maar aan de veiligheid van voetgangers en fietsers en automobilisten mag niet geraakt worden! Verder moet er ook gezorgd worden voor goede oversteekplaatsen, duidelijke signalisatie en toegankelijkheid van tram- en bushaltes. Ook aan de bereikbaarheid voor hulpdiensten, zoals de brandweer, moet aandacht besteed worden.

Zowel in de districtsraad als in de gemeenteraad is de sp.a fractie meermaals tussen gekomen om problemen inzake veiligheid en toegankelijkheid aan te kaarten. Ondanks beloftes van de bevoegde schepen is er echter nog steeds geen verbetering merkbaar. Zo werd de signalisatie bij de verlegging van de tijdelijke tramhalte aan het districtshuis niet aangepast, waardoor mensen over de tramsporen naar de nieuwe halte moeten lopen – een onveilige situatie! Ook de duidelijkheid en zichtbaarheid van de oversteekplaatsen laat veel te wensen over.

Wat de bereikbaarheid voor de hulpdiensten betreft, deden zich ook al enkele incidenten voor, zoals onlangs bij de brand in een appartementsgebouw op de Bredabaan, waar de hulpdiensten maar met veel moeite tot bij de plaats van de brand geraakten en veel moeite hadden om zich goed op te stellen.

In de gemeenteraadscommissie van donderdag 22 mei 2014 ondervroeg Greet van Gool dan ook opnieuw de schepen, om te vragen welke maatregelen genomen zullen worden om de toegankelijkheid en de veiligheid van de Bredabaan tijdens de werken te verhogen.

De schepen stond open voor de kritiek en antwoordde dat er geregeld overlegvergaderingen plaats vinden met de aannemer, en dat er telkens ook aangedrongen wordt op veiligheid en toegankelijkheid. Voor de nieuwe fase zouden de dwarse oversteken met stalen platen geaccentueerd worden en zouden “Victor veilig mannetjes” geplaatst worden.

sp.a is blij met deze maatregelen maar dringt erop aan dat er niet alleen gevraagd zou worden om rekening te houden met de veiligheid en de toegankelijkheid maar dat er ook streng gecontroleerd en opgetreden zal worden als er geen maatregelen genomen worden.

 

Het politieke leven gaat voort, ook tijdens de verkiezingen

Ook tijdens de verkiezingsperiode lopen de gemeenteraden en provincieraden gewoon door!

Donderdag 22 mei 2014 gaat de provincieraad door in het Bernarduscentrum, Lombardenvest 23, Antwerpen, om 14u30. De agenda vindt u hier: agenda en verslagen provincieraad  – 22 mei 2014

De gemeenteraad van Antwerpen gaat door op 26 mei 2014, om 19u30, in het Stadhuis van Antwerpen. De voorafgaande commissievergaderingen gaan door op maandag 19 mei (18u30 en 20u), dinsdag 20 mei (18u30 en 19u30), woensdag 21 mei (18u30 en 19u30) en donderdag 22 mei (18u, 19u en 20u). De agenda van de gemeenteraad vindt u hier:
dagorde gemeenteraad 26 mei 2014

Vakantiekampen voor iedereen!

Met de Paasvakantie achter de rug en de zomervakantie stilaan in aantocht, is het hoog nodig om aandacht te vragen voor de problemen in de speelpleinwerking. Onlangs had de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk immers aan de alarmbel getrokken. Heel wat gemeentebesturen besparen nl. op de betoelaging aan speelpleinwerking. Dat is ook in Antwerpen niet anders. Het nieuwe bestuur betoelaagt de speelpleinwerking, die in Antwerpen georganiseerd wordt door Kindervreugd en Koraal, in functie van het aantal verblijfsdagen. De extra tussenkomst vanwege de stad voor kinderen met een omniostatuut, is echter weggevallen.
Op de gemeenteraad van 28 april 2014 diende ik daarom een interpellatie met motie in, om bij de betoelaging ook rekening te houden met de sociale en financiële situatie van de kinderen en hun ouders, door, voor beide organisaties, een extra financiering te voorzien voor kinderen met een omniostatuut. De meerderheid had daar echter geen oren naar, en stemde de motie dan ook weg. Een gemiste kans!

Voor de interpellatie en motie:

Voor informatie over: