Geen A-place op Keizershoek in Merksem!

Begin januari 2016 werden aan het district Merksem de plannen voorgesteld voor een nieuwe parkeertoren op de huidige site van de P&R Keizershoek. Daar zou een nieuwe parkeertoren van 5 verdiepingen gebouwd worden omdat de huidige P&R te weinig capaciteit heeft; het aantal parkeerplaatsen zou opgetrokken worden van 285 naar 685. Deze nieuwe P&R gekoppeld zou worden aan nieuwe winkelinfrastructuur en bovendien zijn er plannen om op de site van de Carrefour een zone voor handel, horeca, appartementen en kantoren te ontwikkelen. Plannen die heel wat ongerustheid doen ontstaan, reden waarom gemeenteraadslid Greet van Gool de bevoegde schepen interpelleerde op de gemeenteraad van 25 januari 2016.

P&R parkings zijn een succes. Een goede zaak, op voorwaarde dat het openbaar vervoer vlot werkt. En daar wringt nu net het schoentje. Trams 2 en 3 zitten nu vaak al overvol. Door de verhoging van het aantal parkeerplaatsen zonder de frequentie en de capaciteit van de tramlijnen 2 & 3 op te krikken zal de overbelasting op deze twee lijnen enkel en alleen maar toenemen.
De parkeertoren zou bovendien komen op de reservatiestrook van de Ring en de A102, zone waar in principe niet gebouwd mag worden. Met de komst van de parkeertoren verdwijnt een pak groene ruimte, want achter de huidige locatie van de Park&Ride liggen verschillende sportterreinen en ook volkstuinen. Door de inplanting van een toren wordt een gans andere invulling gegeven aan de groene ruimte. Ook de mogelijke uitbouw van de commerciële activiteiten in het gebied schept ongerustheid. Zo’n nieuwe winkelinfrastructuur vormt immers een bedreiging vormen voor de middenstand op de Bredabaan, die nu nog steeds te kampen heeft met de naweeën van de heraanleg.

Uit de antwoorden van schepen Kennis bleek alvast dat de stad sterk inzet op de parkeertoren. Op de reservatiestrook mogen tijdelijke constructies komen en de stad heeft er dan ook geen bezwaar tegen een tijdelijke vergunning af te leveren. Meer nog, vermits de reservatiestrook breed genoeg is, zou het gebouw ook later nog kunnen blijven staan. Er zijn echter nog heel wat onduidelijkheden. Zo is de financiering nog niet rond en is de stad nog in overleg met De Lijn voor de inzet van trams met meer capaciteit. De ontwikkeling van de site aan Carrefour is nog voorbarig, formeel werd er nog geen vraag naar gesteld maar de schepen beloofde althans bij de afwikkeling ervan rekening te houden met de ontwikkeling van de Bredabaan.

De ongerustheid blijft dus bestaan. Daarom ook organiseerden de sp.a afdelingen van Merksem en Schoten op 18 februari 2016 een persconferentie, om deze ongerustheid te uiten en aan te dringen op overleg en inspraak.

Links

Start van de campagne “Ik zen zot van a”

Lancering zot van A

Vandaag, op de vooravond van Valentijn, lanceert sp.a de campagne Zot van A’. Omdat we inderdaad onze stad graag zien. En omdat we mee willen bouwen aan de toekomst van onze stad. Want Antwerpen staat voor een groot aantal uitdagingen: hoe omgaan met diversiteit, hoe de stadsgroei aanpakken, hoe een duurzame stad maken, hoe zorgen voor betaalbare woningen, hoe opnieuw een innovatieve stad zijn waar inwoners een boeiende job kunnen hebben. Voor al die vragen zijn er geen pasklare oplossingen. Die oplossingen zullen groeien, zoals een liefdesrelatie groeit. Met vallen en opstaan.

Vandaag werken vele Antwerpenaren al aan die toekomst – in de straten, op pleinen, in buurtcentra, in winkelstraten. Onder meer jonge ondernemers, straathoekwerkers, vrijwilligers, actiegroepen, geëngageerde ambtenaren, verplegers en leerkrachten zetten zich vandaag keihard in voor hun stad. Wij zijn ervan overtuigd dat hun inzet van deze stad de stad van de toekomst maakt. De stad wordt ook van onderuit gemaakt. Wat wij de komende maanden nog méér zullen doen, is ons oor te luisteren leggen bij die stedelingen die hun stad wel graag zien. Want zij worden te weinig gehoord op het Schoon Verdiep. Het huidige stadsbestuur heeft immers geen visie op de toekomst van Antwerpen, ziet Antwerpen niet echt graag. Het portretteert de stad voortdurend als een oord van verderf, gevaar en criminaliteit, waar conflict heerst, waar het vuil is en waar burgers geproblematiseerd worden. Een boodschap van liefdeloosheid voor de stad, terwijl wij er juist van overtuigd zijn dat elke Antwerpenaar zot is van de stad. Die liefde voor de stad is gegrond in het verleden, maar ze belooft ook veel voor de toekomst.

Gemakkelijk zal het niet zijn, maar ware liefde is geen zacht gekookt eitje. Wel integendeel. We weten allemaal dat er vele struikelblokken liggen op de weg naar echte liefde. En zo is het ook met de stad. De stad is ‘geen gemakkelijk lief’. Ze is complex, eigenzinnig en uitdagend en net zoals bij de liefde, heeft iedereen er een andere opinie over. Die uitdagingen willen wij echter aangaan. Want we dragen onze stad een warm hart toe.

Met onze nieuwe campagne ‘Zot van A willen we samenwerken met iedereen die verliefd is op deze stad. We trekken de wijken en de straten van Antwerpen in. We gaan luisteren naar de verhalen van burgers, we gaan hun ervaringen en ideeën voor de stad verzamelen. We gaan praten met verenigingen, experts en het Antwerpse middenveld. Zo nodigen we iedereen die de stad een warm hart toedraagt, die geen schrik heeft voor de stad, uit om zijn schouders te zetten onder een positief stadsproject. Het moet maar eens gedaan zijn met het negatieve beeld van Antwerpen dat de voorbije jaren weer gevormd wordt. Met ons eigen sterk en progressief verhaal bouwen we opnieuw aan een warm stadsverhaal. Want alleen zo zullen we er in slagen om de stad van de toekomst te bouwen. Een stad waar wij zot van zijn.

Stad Antwerpen wijzigt reglement taxicheques

Op de gemeenteraad van 24 november 2015 keurde het college van burgemeester en schepenen een nieuw reglement voor de taxicheques goed, ondanks bezwaren van oppositielid Greet van Gool en opmerkingen van de seniorenraad.

Zowel personen met een handicap als senioren die (tijdelijk) minder mobiel zijn, kunnen taxicheques aanvragen. Zij betalen hiervoor 2,50 euro en de cheques hebben een waarde van 5 euro. Het nieuwe reglement bevat een aantal positieve elementen: de cheques zijn voortaan langer geldig, de aankoop ervan wordt niet meer beperkt per kwartaal maar men kan ineens het nodige aantal bestellen, en de cheques kunnen (maar moeten niet) voortaan digitaal aangevraagd worden. Minder positief is dat de prijs van de cheques verhoogd wordt, naar 2,75 euro. En dat de inkomstenvoorwaarde om als senior in aanmerking te komen, strenger wordt. Voortaan bedraagt die grens de grens van de verhoogde tegemoetkoming (wordt toegepast in de ziekteverzekering) en niet langer tweemaal het bedrag van het leefloon. Daardoor zullen heel wat senioren uit de boot vallen. Nochtans hebben ook zij recht op en nood aan betaalbaar vervoer.
Ook verschillende seniorenraden hadden tegen de prijsverhoging bezwaar gemaakt er er waren een aantal suggesties tot verbetering ingediend. Daar hield de bevoegde schepen echter geen rekening mee.

Het nieuwe reglement is ook een gemiste kans om de cheques daadwerkelijk te laten toekomen bij de gebruikers die er nood aan hebben. De senioren moeten immers nog steeds zelf de cheques aanvragen en bewijzen dat ze aan de inkomstenvoorwaarde voldoen.

Het lijkt er dus op dat de stad overhaast te werk gegaan is. Gelukkig is er een overgangsperiode van 1 jaar, voor de senioren die nu in aanmerking komen voor de cheques. Hopelijk wil de stad in die periode het nieuwe reglement evalueren en bijsturen waar nodig.

Sluiting Centrum Toegankelijkheid Provincie Antwerpen: een spijtige zaak!

Op 1 mei 2015 houdt het Centrum Toegankelijkheid Provincie Antwerpen (CTPA) op te bestaan. Het CTPA verleende advies over toegankelijkheid en deed dit gratis voor lokale besturen. Door de interne staatshervorming worden de verschillende provinciale toegankelijkheidsbureaus opgedoekt en komt er een Vlaams Agentschap. Dat is echter nog niet operationeel en bovendien zal de dienstverlening niet meer gratis zijn. Een spijtige zaak.
In antwoord op mijn vraag in de provincieraad van 23 april 2015 beloofde gedeputeerde Peter Bellens de situatie op te volgen en er bij Vlaanderen voor te pleiten dat er een bijzondere prijszetting zou komen voor lokale besturen. Jammer genoeg deelt de stad Antwerpen de bekommernis rond de toegankelijkheid niet. De motie die ik op de gemeenteraad van 27 april 2015 indiende om bij Vlaanderen aan te dringen op overleg, werd immers door de meerderheid weggestemd. Een gemiste kans om van toegankelijkheid een echt aandachtspunt te maken!

Informatie over het CTPA: http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dwep/dwg/toegankelijkheid.html
Voor de interpellatie en motie:
2015-04-27 IP CTPA
2015-04-27 Motie CTPA

sp.a betreurt de afschaffing van de wachtlijst voor de stedelijke kinderopvang

Recent voerde de stad een nieuw inschrijvingssysteem in voor de stedelijke kinderopvang. Daarmee werd ook de wachtlijst afgeschaft: voortaan blijven kinderen slechts tot drie maanden na de gevraagde startdatum voor de opvang in het systeem zitten en kan men, als men elders een plaats gevonden zou hebben, later niet overschakelen naar de stedelijke kinderopvang. Voor niet minder dan 561 kinderen betekende dit een koude douche want voor hen is er geen plaats in een stedelijke crèche. Dit is een flagrante inbreuk op het recht van ouders om vrij te kiezen voor betaalbare opvang voor zijn of haar kind en reden genoeg dus voor gemeenteraadslid Greet van Gool om er de bevoegde schepen over te ondervragen.

Antwerpen kent een groot tekort aan kinderopvangplaatsen en vooral aan betaalbare kinderopvang. Het lijkt er echter jammer genoeg op dat de thans bevoegde schepen de vroegere inspanningen van Leen Verbist om bijkomende kinderopvangplaatsen te creëren niet verder zet maar eerder een verschuiving wil teweegbrengen van de inkomensgerelateerde naar de zelfstandige kinderopvang. Nochtans is er nog altijd een groot verschil tussen de prijs voor opvang van een kind in een stedelijke crèche en de prijs voor opvang in zelfstandige kinderopvang. sp.a blijft er dan ook voor pleiten dat ouders hun keuzerecht kunnen behouden en dat ze op een later moment kunnen overstappen naar de stedelijke kinderopvang.

Stad negeert negatief advies van district Merksem en keurt Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zwaantjeshoek goed

Recent werd een aanvraag ingediend om op het gebied dat gesitueerd is binnen de op- en afrit Kleine Bareel van de E19 en begrensd wordt door de Bredabaan en de Kapelsesteenweg, een parking aan te leggen. Het district Merksem gaf hiervoor een negatief advies, dat zeer omstandig gemotiveerd was en er onder meer op wees dat door de aanleg de groene ruimte in Merksem merkelijk vermindert en een biologisch en ecologisch waardevol gebied sterk aangetast wordt.

Op de gemeenteraad vroeg raadslid Greet van Gool dan ook om met dit advies rekening te houden en de aanvraag af te wijzen. Daar werd echter niet op ingegaan en de aanvraag werd toch goedgekeurd. sp.a beseft dat het belangrijk is om plaatselijke handelaars te ondersteunen maar betreurt dat de bevoegde schepen economische en financiële belangen boven alle andere waardevolle argumenten plaatst en geen compensatie wil voorzien.