Informatieve vraag aan schepen van jeugd over het Charter “Spelen is een kinderrecht”

Het Charter “Spelen is een kinderrecht” past in het kader van “Goe Gespeeld”, een project dat gerealiseerd werd met steun van de Vlaamse overheid en uitgaat van Steunpunt Jeugd, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, Karuur, Chirojeugd Vlaanderen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en –consulenten, KLJ en KSJ-KSA-VKSJ.

Het college ondertekende dit Charter op 6 december 2013 en gaat daarmee in op de acht uitdagingen die erin vermeld zijn:

  • kinderen spelen overal in de openbare ruimte
  • kinderen spelen in het groen
  • spelen is geen overlast
  • kinderen kunnen zich veilig verplaatsen
  • er is voldoende speelruimte voor georganiseerd jeugdwerk
  • lokale beleidsmakers creëren een verdraagzaam klimaat ten aanzichte van spelende kinderen
  • elke beleidsmaatregel houdt rekening met de impact op kinderen en jongeren
  • kinderen ontwerpen mee de openbare ruimte.

Het collegebesluit bevat een aantal punten waarmee de stad inspeelt op deze uitdagingen. Vaak gaat het echter om zaken die al tijdens de vorige legislatuur werden opgezet, en soms om zaken die in andere beleidsdomeinen worden tegengesproken (zoals het STOP principe, de strengere toepassing van GAS-boetes, …).

In de gemeenteraadscommissie Jeugd vroeg ik daarom aan de schepen welke concrete acties zij zal ondernemen om gevolg te geven aan de uitdagingen in het charter, hoe er bekendheid gegeven zal worden aan de principes en de uitdagingen van het charter en op welke manier de uitvoering van het charter opgevolgd en geëvalueerd zal worden.

Jammer genoeg bleef de schepen erg vaag in haar antwoord en kwam ze daarin niet veel verder dan in het herhalen van de acties die al in het besluit vermeld stonden.

Meer informatie over het Charter: http://www.goegespeeld.be/

Aanpak jeugdwerkloosheid in Antwerpen

Collega Peter Mertens interpelleerde op de gemeenteraad van 25 februari 2014 schepen Nabila Ait Daoud over de mogelijke gevolgen van de nieuwe regeling inzake de inschakelingsuitkeringen. Het gaat om een maatregel van de federale regering, die past in een hele reeks maatregelen om de werkloosheid aan te pakken. Vraag die zich stelt is: hoe gaat onze stad om met de hoge jeugdwerkloosheid in Antwerpen? Dat is niet alleen de bevoegdheid van de schepen voor jeugd maar ook die van de schepen van werk en de schepen van onderwijs. Alleen waren die jammer genoeg op het ogenblik van de interpellatie afwezig, wat getuigt van weinig interesse in een zo belangrijk dossier.

Voorkomen is beter dan genezen. Vermits jeugdwerkloosheid veel te maken heeft met schoolkeuzes, opleidingen, …  had Robert Voorhamme als schepen van onderwijs in de vorige legislatuur sterk ingezet op een betere match tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt, tussen schoolverlaters en werkgevers. Inspanningen die zeker verder gezet moeten worden. Eens werkloos, zijn begeleiding en bijscholing ook zeer belangrijk. Dat zijn echter zaken waar de Vlaamse regering bevoegd voor is, en ik heb dan ook aangedrongen op een overleg van de stad met de bevoegde minister Muyters om daar werk van te maken. Interessante gegevens vindt men ook in de arbeidsmarktmonitor die gisteren verscheen. Hoewel de situatie inzake werkloosheid in Antwerpen dramatisch blijft, valt toch op dat de werkloosheid bij jongeren onder 25 jaar daalt. Een tip dan ook: wat zijn daar de redenen van, aan welke maatregelen is dit te danken?

Vragen over de invoering van de stedelijke ouderpremie en andere maatregelen om het tekort aan kinderopvangplaatsen weg te werken

Vragen over de invoering van de stedelijke ouderpremie en andere maatregelen om het tekort aan kinderopvangplaatsen weg te werken

Begin februari kondigde schepen Nabila Aid Daoud aan dat er een stedelijke ouderpremie ingevoerd zal worden, voor ouders die niet terecht kunnen in de stedelijke of gesubsidieerde kinderopvang. Deze maatregel kadert in een reeks maatregelen om het opvangtekort aan te pakken. Met 5.800 plaatsen in kinderopvang behaalt Antwerpen inderdaad de Barcelonanorm niet. Volgens die norm moeten er voor elke 100 kinderen 33 voltijdse plaatsen zijn, Antwerpen heeft er slechts 27 op 100. Inspanningen zijn dus nodig.

Een van de vragen die zich daarbij stellen, is of dit wel een oplossing is voor minder kapitaalkrachtige ouders, en onder welke voorwaarden de premie toegekend zal worden. Daar beloofde de schepen dat er een reglement zou komen, dat onder meer een aantal kwaliteitsvoorwaarden zou stellen en dat daarop ook controle zou zijn.

Voor de opstartpremie die momenteel niet uitbetaald kan worden omdat het budget opgebruikt is, beloofde de schepen dat er snel een nieuw reglement zou komen zodat opnieuw aanvragen ingediend kunnen worden. Er zou één reglement komen voor de verschillende premies, en een digitale aanvraagprocedure. Verder zouden er ook controlemechanismen komen.

Belangrijke zaken, die zeker opvolging behoeven!

Noodnummers bij locaties van kinderopvang

Naar aanleiding van een artikel in de krant over problemen die ontstaan waren ten gevolge van een gesloten kinderdagverblijf in Lier, stelde ik in de gemeenteraadscommissie een vraag aan schepen Nabila Ait Daoud over de maatregelen die in de Antwerpse kinderdagverblijven genomen worden in noodsituaties, waardoor de kinderen niet meer opgevangen kunnen worden.

In haar antwoord stelde de schepen dat er reeds geruime tijd een crisishandleiding bestaat voor de verantwoordelijken van de kinderopvanglocaties die richtlijnen bevat voor noodgevallen of crisissituaties. Verder bestaat er een evacuatiekoffer, waarin onder meer de gegevens van de ouders opgenomen zijn. De schepen meldde ook dat er gewerkt wordt aan een centraal nummer, waar de ouders voor informatie terecht kunnen. Hopelijk komt dat nummer er snel!

Lees mijn informatieve vraag noodnummers kinderopvang

Bestrijding van kinderarmoede

Minister van Armoedebestrijding Ingrid lieten maakte onlangs bekend dat de Vlaamse regering 4,5 miljoen euro vrijmaakt voor bestrijding van kinderarmoede. De stad Antwerpen krijgt de grootste hap uit dit budget, nl. 550.000 euro.

Reden te over om aan schepen Homans te vragen welke acties uitgewerkt zullen worden en op welke manier zowel mensen in armoede als de bestaande verenigingen die rond armoede werken hierbij betrokken zullen worden. In haar antwoord stelde de schepen dat de criteria opgenomen zijn in het armoedebeleidsplan en dat er overleg gepleegd zal worden met het maatschappelijk middenveld. Ze benadrukte dat er eerst projecten ingediend moeten worden, vóór 31 mei a.s. Opnieuw een dossier dat goed opgevolgd moet worden!

Voor mijn vraag:

 

 

Brandveiligheid van de studentenverblijven in Antwerpen

Naar aanleiding van de brand in een studentenhuis in Leuven, stelde ik in de gemeenteraadscommissie “Onderwijs” een vraag aan schepen Claude Marinower over de situatie in Antwerpen. Het vorige college besteedde hier reeds aandacht aan, maar uit een recent onderzoek blijkt dat de situatie nog verre van rooskleurig is. Gelukkig blijken de gebreken eerder beperkt te zijn, en blijken de controles effect te hebben. Maar opvolging is zeker nodig!