Korting op provinciale culturele activiteiten door de vrijetijdspas

Reeds verschillende jaren dring ik erop aan dat men in onze provincie een “begeleiderspas” zou invoeren, zoals deze ook in andere provincies bestaat. Met de begeleiderspas kan de begeleider van een persoon met een handicap gratis deelnemen aan een culturele of sportieve activiteit. De provincie heeft ervoor gekozen om geen “eigen” pas of kaart in te voeren, maar wel de kaarten en passen die de gemeentes uitreiken te aanvaarden in de provinciale instellingen. Die gelden dan niet voor de begeleider, wel voor de persoon zelf. Zo worden sinds 1 april 2014 de A-kaarten van de stad Antwerpen ook aanvaard in de provinciale culturele instellingen (FotoMuseum, ModeMuseum, Koningin Fabiolazaal, Zilvermuseum, Arenberg).

Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming en daardoor in de stedelijke instellingen via zijn of haar A-kaart korting krijgen op activiteiten, zal die korting voortaan dus ook krijgen in de provinciale instellingen in de stad. Een goede zaak!

Meer informatie:

Vakantiekampen voor iedereen!

Met de Paasvakantie achter de rug en de zomervakantie stilaan in aantocht, is het hoog nodig om aandacht te vragen voor de problemen in de speelpleinwerking. Onlangs had de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk immers aan de alarmbel getrokken. Heel wat gemeentebesturen besparen nl. op de betoelaging aan speelpleinwerking. Dat is ook in Antwerpen niet anders. Het nieuwe bestuur betoelaagt de speelpleinwerking, die in Antwerpen georganiseerd wordt door Kindervreugd en Koraal, in functie van het aantal verblijfsdagen. De extra tussenkomst vanwege de stad voor kinderen met een omniostatuut, is echter weggevallen.
Op de gemeenteraad van 28 april 2014 diende ik daarom een interpellatie met motie in, om bij de betoelaging ook rekening te houden met de sociale en financiële situatie van de kinderen en hun ouders, door, voor beide organisaties, een extra financiering te voorzien voor kinderen met een omniostatuut. De meerderheid had daar echter geen oren naar, en stemde de motie dan ook weg. Een gemiste kans!

Voor de interpellatie en motie:

Voor informatie over:

Spelende kinderen zijn geen overlast

Om de niet-inkomensgerelateerde kinderopvang te ondersteunen, werkte het college een “toelagereglement opstart, brandcontrole en geluidsoverlast” uit. Op zich is het een goede zaak dat ook de “zelfstandige” kinderopvang ondersteund wordt, want Antwerpen kent een groot tekort aan kinderopvangplaatsen. De subsidies voor de opstart en de brandcontrole zijn echter niet nieuw, deze werden reeds door voormalig schepen Leen Verbist ingevoerd. Met het beleid dat dit bestuur voert, mogen we wellicht al blij zijn dat zaken die hun nut bewezen hebben in het verleden, niet afgeschaft worden. Er zijn andere voorbeelden! Er wordt wel een nieuwe subsidie ingevoerd: een toelage tegen “Geluidsoverlast”. Een fout signaal, vindt Greet van Gool. Daarmee gaat men immers mee in het verhaal alsof het geluid van baby’s en kleuters of van spelende kinderen automatisch overlast zou zijn. Beter ware het geweest om het reglement open te trekken, en een toelage te voorzien voor een reeks positieve maatregelen die kinderopvang kunnen ondersteunen.

Stedelijke Kinderopvang verdient meer respect!

Op dinsdag 1 april opende de gemeenteraad met mijn mondelinge vraag aan de schepen voor jeugd over haar uitlatingen over het ziekteverzuim bij de stedelijke kinderopvang.

Door de besparingen bij de stedelijke kinderopvang stijgt de werkdruk. Door de grote onzekerheid over de toekomst van de stedelijke kinderopvang groeit ook de onrust. In plaats van tegemoet te komen aan de bezorgdheden van het personeel gooit de schepen nog wat olie op het vuur, door te stellen dat het personeel maar beter wat minder ziek zou zijn of dat ze maar van job moeten veranderen.

Zoals fractieleidster Yasmine Kherbache eerder al stelde, getuigt dit van weinig respect van hen die de slogan “Respect voor A” bedachten. Beter zou het zijn op zoek te gaan naar de oorzaken van het ziekteverzuim en na te gaan hoe daar een oplossing voor gevonden kan worden, dan de schuld bij de werknemers te leggen. Het antwoord van de schepen overtuigt niet. Het is duidelijk dat het hoge ziekteverzuim vertekend wordt door het feit dat ook langdurig zieken mee in dit cijfer opgenomen zijn. Bovendien is de gemiddelde leeftijd bij de stedelijke kinderopvang hoger dan in de private opvang.

De sp.a fractie dringt erop aan dat de verstandhouding met het personeel van de kinderopvang zo snel mogelijk hersteld zou worden, door een open, transparante communicatie en door op een respectvolle manier met de medewerkers om te gaan.

Stadsbestuur gaat niet in op vraag om afsprakenlijn gratis te maken

De gemeenteraad besliste maandag over mijn voorstel om de afsprakenlijn gratis te maken. Jammer genoeg werd de motie door de meerderheid weggestemd. Uit cijfers van de stad blijkt dat nog steeds 49% van de afspraken via de telefoon gemaakt worden, en dus zou zo een gratis nummer meer dan welkom zijn.

Bevoegde schepen  schoot het voorstel echter af met als argument dat in andere steden zo’n dienstverlening nooit gratis wordt verleend. In onze eigen stad zijn anders wel voorbeelden te vinden, zoals de Blauwe lijn, de Bib-Lijn en de Sluikstortlijn. Iets melden of klagen mag de Antwerpenaar blijkbaar wel gratis, maar voor een afspraak te maken om iets te krijgen waar hij recht op heeft, moet hij wel betalen…

Impact van het IGLO project op linkeroever

Informatieve vraag aan de schepen voor sociale zaken over de impact van het IGLO project op Linkeroever.

Op zondag 16 maart 2014 ging de “Dag van de Zorg” door, waar op verschillende locaties in de stad projecten van het Zorgbedrijf konden worden bezocht. Zoals het “IGLO project” op Linkeroever, dat staat voor “InterGenerationeel project LinkerOever”. Een knap project, dat zich zowel richt op jongeren (door de bouw van een kinderdagverblijf) als op ouderen, door middel van een dienstencentrum, serviceflats en een Woon- en Zorgcentrum. De inplanting ervan heeft echter een aantal consequenties op reeds bestaande initiatieven. Zo heeft de schepen eerder al aangekondigd dat het sociale restaurant “Bakboord” eind 2014 gesloten zal worden. Hoewel het inderdaad zo is dat ook heel wat senioren in dat sociale restaurant gaan eten en zij terecht zouden kunnen in het dienstencentrum, gaat dat niet op voor alle gebruikers van het sociale restaurant. In de omgeving wonen immers ook heel wat kansarme gezinnen. Gezien het prijsverschil voor maaltijden tussen het sociale restaurant Bakboord en het dienstencentrum, is het maar de vraag of die mensen in het dienstencentrum terecht zullen kunnen. Reden genoeg dus om de schepen hierover te ondervragen. Qua capaciteit zou zich op het eerste gezicht geen probleem mogen stellen. In Bakboord kunnen 150 couverts aangemaakt worden, in het dienstencentrum 200, met een mogelijke uitbreiding naar 250 couverts. Wat de prijs betreft, stelde de schepen dat de precaire doelgroepen aan het sociale tarief terecht zullen kunnen in het dienstencentrum (en dus 3 € zullen betalen in plaats van 6 €). Zo lijkt het dus alsof alle problemen opgelost zijn. Het zal echter af te wachten zijn of de huidige bezoekers van Bakboord hun weg zullen vinden naar het dienstencentrum. En voor sp.a is het trouwens geen of / of verhaal. Studies tonen immers duidelijk aan dat Linkeroever nood heeft aan een sociaal restaurant, naast het dienstencentrum. Maar daar heeft de schepen voor sociale zaken geen oren naar – zij wil geen uitbreiding van de sociale restaurants en wil ze ook heroriënteren …

Vraag die zich ook stelt is: wat met de toekomst van Top Hat? Dit centrum profileert zich als ontmoetingscentrum voor actieve senioren, waar onder meer cursussen gegeven worden en voorstellingen gehouden worden, en waar zij voor allerhande activiteiten terecht kunnen. Zaken die ook in het dienstencentrum aangeboden worden / kunnen worden. Eerder al waren er geruchten dat de schepen Top Hat wilde sluiten. Op mijn vraag naar de toekomst van Top Hat stelde de schepen in de commissie van 27 maart dat er geen plannen zijn om het centrum te sluiten. Maar in antwoord op mijn vraag of er mogelijke samenwerking is tussen Top Hat en het dienstencentrum, antwoordde de schepen dat ze maar al te graag zo’n samenwerking zou willen en zelfs vragende partij is om activiteiten te laten overnemen door het Ontmoetingscentrum. Dat roept toch wel vragen op …