Provincie Antwerpen gaat voor meer samenwerking tussen de verschillende onderwijsnetten

In de provincieraad van 25 juni 2015 werd het jaarrapport 2014 van het Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen ter goedkeuring voorgelegd. Naar aanleiding daarvan ondervroeg Greet van Gool gedeputeerde Inga Verhaert over de samenwerking tussen de drie openbare netten (het gemeenschapsonderwijs, het provinciaal onderwijs en het stedelijk of gemeentelijk onderwijs).

Zoals gedeputeerde Inga Verhaert eerder al in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement stelde, kunnen de drie openbare onderwijsnetten op korte termijn op drie punten al tot meer samenwerking komen. In de eerste plaats kan er een betere afstemming komen van de leerplannen, ook m.b.t. de na- en bijscholing. Verder kunnen er ook betere afspraken gemaakt worden rond het opleidingsaanbod. Het kan immers niet de bedoeling zijn elkaar te beconcurreren. Een derde punt van samenwerking slaat op de rechtspositieregeling. Door de verschillen die er op dat vlak tussen de verschillende netten bestaan, is het vaak niet evident om van het ene naar het andere net over te gaan. Hiervoor zullen alvast de knelpunten en drempels in kaart gebracht worden.

Deze drie punten zullen op korte termijn verder onderzocht worden. Voor de structuur en het pedagogisch project zal meer tijd uitgetrokken moeten worden.

Voor meer informatie over het provinciaal onderwijs:
http://www.provincieantwerpen.be/content/provant/nl/beleid/onderwijs-en-vorming.html

Voor het videoverslag van de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement:
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/982269

Provincieraad bespreekt beleid inzake welzijn

De laatste dag van de begrotingsbesprekingen. Met vandaag onder meer het Welzijnsbeleid op de agenda. Een domein waarin onze provincie een voortrekkersrol speelt, maar dat jammer genoeg onder druk staat door de in het Vlaamse regeerakkoord aangekondigde staatshervorming. Reden om te pleiten voor een grondige evaluatie van de eerdere staatshervorming, want die komt de inwoners van onze provincie niet ten goede. Denk maar aan de stopzetting van Modem. Andere aandachtspunten uit mijn tussenkomst: goede informatie over het welzijnsbeleid, betrokkenheid van burgers bij het uitwerken van het beleid, aandacht voor mensen in armoede, vrijwilligers en mensen met een handicap.

De volledige tekst: Tussenkomst Welzijn

Provincieraad bespreekt beleid inzake onderwijs en jeugd

In de provincieraad wordt de begroting 2015 besproken. Vandaag was het de beurt aan de domeinen Onderwijs en Jeugd. Belangrijke beleidsdomeinen, waar de provincie voor grote uitdagingen staat. Inzake Onderwijs gaat het om de afstemming van onderwijs op de arbeidsmarkt, de toenemende nood aan capaciteit en de invoering van het inclusief onderwijs. Inzake Jeugd blijft het belangrijk om een inclusief beleid te voeren, met aandacht voor kansarme kinderen. Zeker nu er vanuit Vlaanderen minder middelen komen, waardoor jeugdverenigingen zich genoodzaakt zien hun lidgelden te verhogen, is het belangrijk jeugdactiviteiten te organiseren die voor iedereen toegankelijk zijn.

Hier vindt u de tekst van mijn tussenkomst:Tussenkomst Onderwijs en Jeugd

Provincieraad roept Vlaamse regering op om Modem te redden

Modem is een onafhankelijk expertisecentrum in de provincie Antwerpen dat advies op maat verleent, aan mensen met een handicap, over communicatiemiddelen en computeraanpassingen. Want communicatie is erg belangrijk, ook voor mensen met een handicap. Het is trouwens een van de zaken die expliciet opgenomen zijn in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap. Modem biedt individuele hulpverlening en speelt een belangrijke rol bij de opleiding van hulpverleners en familieleden om hen wegwijs te maken in de steeds complexere wereld van spraak- en communicatiemiddelen.

Modem is ontstaan op initiatief van de provincie Antwerpen, nu 23 jaar geleden. Het is uniek in Vlaanderen en geeft advies en vorming tot ver buiten de provinciegrenzen. Evenwel kan de provincie Antwerpen door de in de vorige legislatuur doorgevoerde interne Staatshervorming geen lange termijn engagement meer aangaan voor Modem. Vermits de verantwoordelijkheid voor het hulpmiddelenbeleid op Vlaams niveau ligt is het aan de Vlaamse Overheid om in een instantie te voorzien waar mensen terecht kunnen voor adviesvragen en opleidingen rond communicatiehulpmiddelen.

Om die reden keurde de provincieraad motie goed waarin de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin opgeroepen wordt om de nodige maatregelen te nemen zodat Modem kan blijven bestaan en verdere noodzakelijke dienstverlening kan aanbieden.

Provincieraadslid Greet van Gool, die de motie mee amendeerde: “Het is absoluut noodzakelijk dat Modem kan blijven bestaan maar de provincie is aan handen en voeten gebonden. We leggen de bal nu in het kamp waar hij thuishoort: bij de Vlaamse regering. Ik hoop oprecht dat die er gevolg aan zal geven, zodat de mensen met een handicap hun stem niet verliezen.”

Voor de motie: tekst Modem motie Greet van Gool (pdf)

sp.a betreurt de afschaffing van de wachtlijst voor de stedelijke kinderopvang

Recent voerde de stad een nieuw inschrijvingssysteem in voor de stedelijke kinderopvang. Daarmee werd ook de wachtlijst afgeschaft: voortaan blijven kinderen slechts tot drie maanden na de gevraagde startdatum voor de opvang in het systeem zitten en kan men, als men elders een plaats gevonden zou hebben, later niet overschakelen naar de stedelijke kinderopvang. Voor niet minder dan 561 kinderen betekende dit een koude douche want voor hen is er geen plaats in een stedelijke crèche. Dit is een flagrante inbreuk op het recht van ouders om vrij te kiezen voor betaalbare opvang voor zijn of haar kind en reden genoeg dus voor gemeenteraadslid Greet van Gool om er de bevoegde schepen over te ondervragen.

Antwerpen kent een groot tekort aan kinderopvangplaatsen en vooral aan betaalbare kinderopvang. Het lijkt er echter jammer genoeg op dat de thans bevoegde schepen de vroegere inspanningen van Leen Verbist om bijkomende kinderopvangplaatsen te creëren niet verder zet maar eerder een verschuiving wil teweegbrengen van de inkomensgerelateerde naar de zelfstandige kinderopvang. Nochtans is er nog altijd een groot verschil tussen de prijs voor opvang van een kind in een stedelijke crèche en de prijs voor opvang in zelfstandige kinderopvang. sp.a blijft er dan ook voor pleiten dat ouders hun keuzerecht kunnen behouden en dat ze op een later moment kunnen overstappen naar de stedelijke kinderopvang.

Stadsbestuur gaat niet in op vraag sp.a fractie om dienstverlening te verbeteren

Het nieuwe stadsbestuur besliste om de dienstverlening aan de burger meer en meer – en soms zelfs uitsluitend – digitaal te maken. e-dienstverlening houdt inderdaad voor heel wat mensen een verbetering in maar dit geldt niet voor iedereen. Daarom is het nodig om zo’n systemen stapsgewijs in te voeren, grondig en goed te evalueren en rekening te houden met bepaalde groepen in onze samenleving die (nog) niet mee zijn in de digitale evolutie. Alleen zo kan een goede dienstverlening aan iedereen gewaarborgd blijven.

Jammer genoeg is dit in Antwerpen niet zo gelopen en werd de e-dienstverlening overhaast ingevoerd. Het blijft dan ook klachten regenen. In de gemeenteraad van maart klaagde de sp.a fractie de overhaaste invoering van het afsprakensysteem reeds aan en vroeg ze om een grondige evaluatie – en waar nodig bijsturing – van het nieuwe systeem. Het voorstel van sp.a om de afsprakenlijn gratis te maken werd toen ook al weggestemd door de nieuwe bestuursploeg.

Inmiddels heeft ook de Ombudsvrouw verschillende klachten i.v.m. de e-dienstverlening voorgelegd aan het schepencollege, en recent was er de actie van StopArmoede.Nu, onder de noemer “Help! Er staat een computer tussen mij en het loket”. Bijsturing is dan ook dringend nodig.

Greet van Gool ondervroeg daarom de schepen van sociale zaken op de gemeenteraad van 24 juni 2014 en diende een motie in met een aantal concrete voorstellen:
– Het “Charter voor Klantvriendelijkheid” van de FOD Economie te respecteren, onder meer door voor telefonische oproepen te werken met een gratis nummer, het geven van een tijdsindicatie voor de wachttijd, het respecteren van een gemiddelde wachttijd van 2,5 minuten en de mogelijkheid om, indien deze wachttijd niet gerespecteerd kan worden, contactgegevens mede te delen zodat de betrokken persoon later gratis kan worden gecontacteerd, en het bevestigen – bijv. via sms – van de gemaakte afspraak.

  • De aanbevelingen van het project “Lokaal proactief Handelen” voor de Sociale infopunten ter harte te nemen.
  • De aanbevelingen en aandachtspunten van de actie “Duidelijke taal” ook toe te passen in de e-dienstverlening van de stad.
  • In een uitbreiding te voorzien van de beschikbare locaties voor de web.punten en van de begeleiding, bijvoorbeeld door de invoering van “e-buddy”.
  • Het principe van de unieke gegevensinzameling ook toe te passen in haar relaties met de burgers van de stad Antwerpen.

De schepen is echter duidelijk niet geneigd op de terechte vragen om aanpassing van zowel de Ombudsvrouw als het platform “StopArmoede.Nu” in te gaan. Integendeel. Ze bleef volhouden dat het afsprakensysteem goed werkt en ontkent de problemen. Hoewel de motie gesteund werd door de voltallige oppositie, stemde de bestuursmeerderheid ze weg. sp.a betreurt deze starre houding van de schepen. Een schepen van sociale zaken zou er immers voor moeten zorgen dat iedereen meegenomen wordt en dat niemand achtergelaten wordt. Maar deze stad werkt duidelijk niet meer voor iedereen.