Stad Antwerpen wijzigt reglement taxicheques

Op de gemeenteraad van 24 november 2015 keurde het college van burgemeester en schepenen een nieuw reglement voor de taxicheques goed, ondanks bezwaren van oppositielid Greet van Gool en opmerkingen van de seniorenraad.

Zowel personen met een handicap als senioren die (tijdelijk) minder mobiel zijn, kunnen taxicheques aanvragen. Zij betalen hiervoor 2,50 euro en de cheques hebben een waarde van 5 euro. Het nieuwe reglement bevat een aantal positieve elementen: de cheques zijn voortaan langer geldig, de aankoop ervan wordt niet meer beperkt per kwartaal maar men kan ineens het nodige aantal bestellen, en de cheques kunnen (maar moeten niet) voortaan digitaal aangevraagd worden. Minder positief is dat de prijs van de cheques verhoogd wordt, naar 2,75 euro. En dat de inkomstenvoorwaarde om als senior in aanmerking te komen, strenger wordt. Voortaan bedraagt die grens de grens van de verhoogde tegemoetkoming (wordt toegepast in de ziekteverzekering) en niet langer tweemaal het bedrag van het leefloon. Daardoor zullen heel wat senioren uit de boot vallen. Nochtans hebben ook zij recht op en nood aan betaalbaar vervoer.
Ook verschillende seniorenraden hadden tegen de prijsverhoging bezwaar gemaakt er er waren een aantal suggesties tot verbetering ingediend. Daar hield de bevoegde schepen echter geen rekening mee.

Het nieuwe reglement is ook een gemiste kans om de cheques daadwerkelijk te laten toekomen bij de gebruikers die er nood aan hebben. De senioren moeten immers nog steeds zelf de cheques aanvragen en bewijzen dat ze aan de inkomstenvoorwaarde voldoen.

Het lijkt er dus op dat de stad overhaast te werk gegaan is. Gelukkig is er een overgangsperiode van 1 jaar, voor de senioren die nu in aanmerking komen voor de cheques. Hopelijk wil de stad in die periode het nieuwe reglement evalueren en bijsturen waar nodig.

Aandacht voor mobiliteit van personen met een handicap en senioren – Provincieraad steunt motie

Een goede mobiliteit is zeer belangrijk voor senioren en personen met een handicap. De provincie Antwerpen zet daar al geruime tijd op in. Alleen kan ze dit echter niet en daarom is steun vanuit Vlaanderen nodig.
Op de provincieraad van 28 mei heeft Greet van Gool een motie ingediend, om aan de Vlaamse ministers Weyts en Vandeurzen te vragen om blijvende aandacht te hebben voor de mobiliteit van kwetsbare groepen zoals senioren en mensen met een handicap en in overleg met de provincie gepaste maatregelen te nemen.

Voor de motie
Motie mobiliteit

Geen decentralisering van subsidiëring bovenlokale initiatieven van Antwerpse seniorenverenigingen zonder garanties

De gemeenteraad schafte op 31 maart, op voorstel van de schepen voor sociale zaken, het reglement voor de subsidiëring van bovenlokale initiatieven van Antwerpse seniorenverenigingen af. Het nieuwe bestuur besliste eerder al om het seniorenbeleid te decentraliseren en over te hevelen naar de districten.

In die zin is het logisch dat ook de districten het budget krijgen om seniorenverenigingen te subsidiëren. Maar dit mag geen of / of verhaal zijn, integendeel. Ook hier speelt immers de vraag naar continuïteit. In enkele districten, zoals Antwerpen en Ekeren, werden al nieuwe subsidiereglementen voor seniorenverenigingen uitgewerkt, waardoor heel wat verenigingen die voorheen structurele ondersteuning voor hun werking kregen, voortaan uit de boot vallen en enkel nog subsidies voor activiteiten of projecten kunnen krijgen. Opnieuw een aanval van rechts op het rijke verenigingsleven en de vrijwillige inzet in onze stad.

Voor meer informatie over de subsidies die het district Merksem verleent: subsidies seniorenverenigingen