Provincie Antwerpen gaat voor meer samenwerking tussen de verschillende onderwijsnetten

In de provincieraad van 25 juni 2015 werd het jaarrapport 2014 van het Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen ter goedkeuring voorgelegd. Naar aanleiding daarvan ondervroeg Greet van Gool gedeputeerde Inga Verhaert over de samenwerking tussen de drie openbare netten (het gemeenschapsonderwijs, het provinciaal onderwijs en het stedelijk of gemeentelijk onderwijs).

Zoals gedeputeerde Inga Verhaert eerder al in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement stelde, kunnen de drie openbare onderwijsnetten op korte termijn op drie punten al tot meer samenwerking komen. In de eerste plaats kan er een betere afstemming komen van de leerplannen, ook m.b.t. de na- en bijscholing. Verder kunnen er ook betere afspraken gemaakt worden rond het opleidingsaanbod. Het kan immers niet de bedoeling zijn elkaar te beconcurreren. Een derde punt van samenwerking slaat op de rechtspositieregeling. Door de verschillen die er op dat vlak tussen de verschillende netten bestaan, is het vaak niet evident om van het ene naar het andere net over te gaan. Hiervoor zullen alvast de knelpunten en drempels in kaart gebracht worden.

Deze drie punten zullen op korte termijn verder onderzocht worden. Voor de structuur en het pedagogisch project zal meer tijd uitgetrokken moeten worden.

Voor meer informatie over het provinciaal onderwijs:
http://www.provincieantwerpen.be/content/provant/nl/beleid/onderwijs-en-vorming.html

Voor het videoverslag van de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement:
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/982269

Aandacht voor mobiliteit van personen met een handicap en senioren – Provincieraad steunt motie

Een goede mobiliteit is zeer belangrijk voor senioren en personen met een handicap. De provincie Antwerpen zet daar al geruime tijd op in. Alleen kan ze dit echter niet en daarom is steun vanuit Vlaanderen nodig.
Op de provincieraad van 28 mei heeft Greet van Gool een motie ingediend, om aan de Vlaamse ministers Weyts en Vandeurzen te vragen om blijvende aandacht te hebben voor de mobiliteit van kwetsbare groepen zoals senioren en mensen met een handicap en in overleg met de provincie gepaste maatregelen te nemen.

Voor de motie
Motie mobiliteit

Sluiting Centrum Toegankelijkheid Provincie Antwerpen: een spijtige zaak!

Op 1 mei 2015 houdt het Centrum Toegankelijkheid Provincie Antwerpen (CTPA) op te bestaan. Het CTPA verleende advies over toegankelijkheid en deed dit gratis voor lokale besturen. Door de interne staatshervorming worden de verschillende provinciale toegankelijkheidsbureaus opgedoekt en komt er een Vlaams Agentschap. Dat is echter nog niet operationeel en bovendien zal de dienstverlening niet meer gratis zijn. Een spijtige zaak.
In antwoord op mijn vraag in de provincieraad van 23 april 2015 beloofde gedeputeerde Peter Bellens de situatie op te volgen en er bij Vlaanderen voor te pleiten dat er een bijzondere prijszetting zou komen voor lokale besturen. Jammer genoeg deelt de stad Antwerpen de bekommernis rond de toegankelijkheid niet. De motie die ik op de gemeenteraad van 27 april 2015 indiende om bij Vlaanderen aan te dringen op overleg, werd immers door de meerderheid weggestemd. Een gemiste kans om van toegankelijkheid een echt aandachtspunt te maken!

Informatie over het CTPA: http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dwep/dwg/toegankelijkheid.html
Voor de interpellatie en motie:
2015-04-27 IP CTPA
2015-04-27 Motie CTPA

Provincieraad bespreekt beleid inzake welzijn

De laatste dag van de begrotingsbesprekingen. Met vandaag onder meer het Welzijnsbeleid op de agenda. Een domein waarin onze provincie een voortrekkersrol speelt, maar dat jammer genoeg onder druk staat door de in het Vlaamse regeerakkoord aangekondigde staatshervorming. Reden om te pleiten voor een grondige evaluatie van de eerdere staatshervorming, want die komt de inwoners van onze provincie niet ten goede. Denk maar aan de stopzetting van Modem. Andere aandachtspunten uit mijn tussenkomst: goede informatie over het welzijnsbeleid, betrokkenheid van burgers bij het uitwerken van het beleid, aandacht voor mensen in armoede, vrijwilligers en mensen met een handicap.

De volledige tekst: Tussenkomst Welzijn

Provincieraad bespreekt beleid inzake onderwijs en jeugd

In de provincieraad wordt de begroting 2015 besproken. Vandaag was het de beurt aan de domeinen Onderwijs en Jeugd. Belangrijke beleidsdomeinen, waar de provincie voor grote uitdagingen staat. Inzake Onderwijs gaat het om de afstemming van onderwijs op de arbeidsmarkt, de toenemende nood aan capaciteit en de invoering van het inclusief onderwijs. Inzake Jeugd blijft het belangrijk om een inclusief beleid te voeren, met aandacht voor kansarme kinderen. Zeker nu er vanuit Vlaanderen minder middelen komen, waardoor jeugdverenigingen zich genoodzaakt zien hun lidgelden te verhogen, is het belangrijk jeugdactiviteiten te organiseren die voor iedereen toegankelijk zijn.

Hier vindt u de tekst van mijn tussenkomst:Tussenkomst Onderwijs en Jeugd

Provincieraad roept Vlaamse regering op om Modem te redden

Modem is een onafhankelijk expertisecentrum in de provincie Antwerpen dat advies op maat verleent, aan mensen met een handicap, over communicatiemiddelen en computeraanpassingen. Want communicatie is erg belangrijk, ook voor mensen met een handicap. Het is trouwens een van de zaken die expliciet opgenomen zijn in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap. Modem biedt individuele hulpverlening en speelt een belangrijke rol bij de opleiding van hulpverleners en familieleden om hen wegwijs te maken in de steeds complexere wereld van spraak- en communicatiemiddelen.

Modem is ontstaan op initiatief van de provincie Antwerpen, nu 23 jaar geleden. Het is uniek in Vlaanderen en geeft advies en vorming tot ver buiten de provinciegrenzen. Evenwel kan de provincie Antwerpen door de in de vorige legislatuur doorgevoerde interne Staatshervorming geen lange termijn engagement meer aangaan voor Modem. Vermits de verantwoordelijkheid voor het hulpmiddelenbeleid op Vlaams niveau ligt is het aan de Vlaamse Overheid om in een instantie te voorzien waar mensen terecht kunnen voor adviesvragen en opleidingen rond communicatiehulpmiddelen.

Om die reden keurde de provincieraad motie goed waarin de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin opgeroepen wordt om de nodige maatregelen te nemen zodat Modem kan blijven bestaan en verdere noodzakelijke dienstverlening kan aanbieden.

Provincieraadslid Greet van Gool, die de motie mee amendeerde: “Het is absoluut noodzakelijk dat Modem kan blijven bestaan maar de provincie is aan handen en voeten gebonden. We leggen de bal nu in het kamp waar hij thuishoort: bij de Vlaamse regering. Ik hoop oprecht dat die er gevolg aan zal geven, zodat de mensen met een handicap hun stem niet verliezen.”

Voor de motie: tekst Modem motie Greet van Gool (pdf)