Aandacht voor de mobiliteit in Merksem

Op de gemeenteraadscommissie Mobiliteit van 19 april 2017 ondervroeg gemeenteraadslid Greet van Gool de bevoegde schepen over twee dossiers die erg belangrijk zijn voor de inwoners van Merksem: buslijn 650 en de parkeerproblematiek op de Bredabaan.

Er zijn immers plannen om buslijn 650 niet meer door de Nieuwdreef te laten rijden – wat voor vele inwoners van die wijk problematisch zou zijn. Die plannen zijn nog niet definitief maar staan nog wel steeds vermeld op de website van De Lijn. Eerder ondervroeg districtsraadslid Mostafa Nassali de bevoegde districtsschepen al, die antwoordde in overleg te zijn met de stad. In de gemeenteraadscommissie antwoordde de bevoegde schepen dat het overleg met de Lijn nog steeds lopende is maar dat er in mei meer duidelijkheid zou moeten zijn. Wordt dus vervolgd!

Verder vroeg Greet van Gool aandacht voor de parkeerproblematiek op de Bredabaan. Met de heraanleg is die Bredabaan opnieuw aantrekkelijk geworden maar zijn er ook een aantal parkeerplaatsen verdwenen. Recent werden er een aantal laad- en loszones omgevormd tot parkeerplaatsen maar de bevoegde schepen kondigde eerder aan nog andere plannen voor de parkeervraag te hebben. Wat die plannen zijn wil hij nog niet kwijt, ook daar zal sp.a Merksem het dossier met aandacht volgen!

2017-04-19 Buslijn 650
2017-04-19 Parkeren Bredabaan

Geen A-place op Keizershoek in Merksem!

Begin januari 2016 werden aan het district Merksem de plannen voorgesteld voor een nieuwe parkeertoren op de huidige site van de P&R Keizershoek. Daar zou een nieuwe parkeertoren van 5 verdiepingen gebouwd worden omdat de huidige P&R te weinig capaciteit heeft; het aantal parkeerplaatsen zou opgetrokken worden van 285 naar 685. Deze nieuwe P&R gekoppeld zou worden aan nieuwe winkelinfrastructuur en bovendien zijn er plannen om op de site van de Carrefour een zone voor handel, horeca, appartementen en kantoren te ontwikkelen. Plannen die heel wat ongerustheid doen ontstaan, reden waarom gemeenteraadslid Greet van Gool de bevoegde schepen interpelleerde op de gemeenteraad van 25 januari 2016.

P&R parkings zijn een succes. Een goede zaak, op voorwaarde dat het openbaar vervoer vlot werkt. En daar wringt nu net het schoentje. Trams 2 en 3 zitten nu vaak al overvol. Door de verhoging van het aantal parkeerplaatsen zonder de frequentie en de capaciteit van de tramlijnen 2 & 3 op te krikken zal de overbelasting op deze twee lijnen enkel en alleen maar toenemen.
De parkeertoren zou bovendien komen op de reservatiestrook van de Ring en de A102, zone waar in principe niet gebouwd mag worden. Met de komst van de parkeertoren verdwijnt een pak groene ruimte, want achter de huidige locatie van de Park&Ride liggen verschillende sportterreinen en ook volkstuinen. Door de inplanting van een toren wordt een gans andere invulling gegeven aan de groene ruimte. Ook de mogelijke uitbouw van de commerciële activiteiten in het gebied schept ongerustheid. Zo’n nieuwe winkelinfrastructuur vormt immers een bedreiging vormen voor de middenstand op de Bredabaan, die nu nog steeds te kampen heeft met de naweeën van de heraanleg.

Uit de antwoorden van schepen Kennis bleek alvast dat de stad sterk inzet op de parkeertoren. Op de reservatiestrook mogen tijdelijke constructies komen en de stad heeft er dan ook geen bezwaar tegen een tijdelijke vergunning af te leveren. Meer nog, vermits de reservatiestrook breed genoeg is, zou het gebouw ook later nog kunnen blijven staan. Er zijn echter nog heel wat onduidelijkheden. Zo is de financiering nog niet rond en is de stad nog in overleg met De Lijn voor de inzet van trams met meer capaciteit. De ontwikkeling van de site aan Carrefour is nog voorbarig, formeel werd er nog geen vraag naar gesteld maar de schepen beloofde althans bij de afwikkeling ervan rekening te houden met de ontwikkeling van de Bredabaan.

De ongerustheid blijft dus bestaan. Daarom ook organiseerden de sp.a afdelingen van Merksem en Schoten op 18 februari 2016 een persconferentie, om deze ongerustheid te uiten en aan te dringen op overleg en inspraak.

Links

Stad negeert negatief advies van district Merksem en keurt Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zwaantjeshoek goed

Recent werd een aanvraag ingediend om op het gebied dat gesitueerd is binnen de op- en afrit Kleine Bareel van de E19 en begrensd wordt door de Bredabaan en de Kapelsesteenweg, een parking aan te leggen. Het district Merksem gaf hiervoor een negatief advies, dat zeer omstandig gemotiveerd was en er onder meer op wees dat door de aanleg de groene ruimte in Merksem merkelijk vermindert en een biologisch en ecologisch waardevol gebied sterk aangetast wordt.

Op de gemeenteraad vroeg raadslid Greet van Gool dan ook om met dit advies rekening te houden en de aanvraag af te wijzen. Daar werd echter niet op ingegaan en de aanvraag werd toch goedgekeurd. sp.a beseft dat het belangrijk is om plaatselijke handelaars te ondersteunen maar betreurt dat de bevoegde schepen economische en financiële belangen boven alle andere waardevolle argumenten plaatst en geen compensatie wil voorzien.

sp.a pleit voor meer toezicht op veiligheid bij de werken aan de Bredabaan

Greet van Gool, sp.a, pleit voor meer toezicht en controle op de toegankelijkheid en de veiligheid bij de werken aan de Bredabaan.

De heraanleg van de Bredabaan kent een lange voorgeschiedenis maar tijdens de vorige legislatuur, onder het voorzitterschap van sp.a, kreeg de nieuwe Bredabaan definitief gestalte. Ongeveer een jaar geleden zijn de werken gestart en het moet gezegd: ze schieten goed op. Het Burgemeester Nolfplein is bijna klaar en nu is fase 2C aan de beurt- het stuk tussen de Deurnsebaan en de Molenlei.

Het is normaal dat zo’n ingrijpende werken hinder veroorzaken maar aan de veiligheid van voetgangers en fietsers en automobilisten mag niet geraakt worden! Verder moet er ook gezorgd worden voor goede oversteekplaatsen, duidelijke signalisatie en toegankelijkheid van tram- en bushaltes. Ook aan de bereikbaarheid voor hulpdiensten, zoals de brandweer, moet aandacht besteed worden.

Zowel in de districtsraad als in de gemeenteraad is de sp.a fractie meermaals tussen gekomen om problemen inzake veiligheid en toegankelijkheid aan te kaarten. Ondanks beloftes van de bevoegde schepen is er echter nog steeds geen verbetering merkbaar. Zo werd de signalisatie bij de verlegging van de tijdelijke tramhalte aan het districtshuis niet aangepast, waardoor mensen over de tramsporen naar de nieuwe halte moeten lopen – een onveilige situatie! Ook de duidelijkheid en zichtbaarheid van de oversteekplaatsen laat veel te wensen over.

Wat de bereikbaarheid voor de hulpdiensten betreft, deden zich ook al enkele incidenten voor, zoals onlangs bij de brand in een appartementsgebouw op de Bredabaan, waar de hulpdiensten maar met veel moeite tot bij de plaats van de brand geraakten en veel moeite hadden om zich goed op te stellen.

In de gemeenteraadscommissie van donderdag 22 mei 2014 ondervroeg Greet van Gool dan ook opnieuw de schepen, om te vragen welke maatregelen genomen zullen worden om de toegankelijkheid en de veiligheid van de Bredabaan tijdens de werken te verhogen.

De schepen stond open voor de kritiek en antwoordde dat er geregeld overlegvergaderingen plaats vinden met de aannemer, en dat er telkens ook aangedrongen wordt op veiligheid en toegankelijkheid. Voor de nieuwe fase zouden de dwarse oversteken met stalen platen geaccentueerd worden en zouden “Victor veilig mannetjes” geplaatst worden.

sp.a is blij met deze maatregelen maar dringt erop aan dat er niet alleen gevraagd zou worden om rekening te houden met de veiligheid en de toegankelijkheid maar dat er ook streng gecontroleerd en opgetreden zal worden als er geen maatregelen genomen worden.

 

Toekomst van de IJzerlaansite

In het voorjaar van 2014 wordt gestart met de voorbereiding van de afbraak van de IJzerlaanbrug in Merksem en de aanleg van een nieuwe fietsbrug. De afbraak van de IJzerenlaanbrug biedt heel wat mogelijkheden voor het gebied rond de brug. Het bestuursakkoord van het district Merksem wil dat er op de vrijgekomen ruimte een ecowijk komt, met betaalbare woningen.

Omdat er echter geruchten de ronde deden dat de brug misschien wel niet afgebroken zou worden of dat er op de vrijgekomen plaats een stelplaats van De Lijn zou komen, interpelleerde ik  de bevoegde schepen op de gemeenteraad van 25 februari 2014. De schepen antwoordde dat de brug wel degelijk afgebroken zal worden, omdat dit nodig is voor de verbetering van de mobiliteit in en rond Antwerpen en de promotie van de binnenscheepvaart. Hij bevestigde ook dat het wel degelijk de bedoeling is, van district én stad, dat er een ecowijk zou komen. Daartoe zullen gesprekken opgestart worden met de betrokken partners, en ook het districtsbestuur van Merksem zal daarbij betrokken worden. Een hele opluchting!

Voor mijn interpellatie, zie: Toekomst site IJzerenlaan

Samen Sterker Antwerpen te Merksem

Groepsaankopen kennen een groot succes. Terecht, want ze bewijzen hun nut. Denk bijv. aan de groepsaankopen energie, die voor heel wat mensen een belangrijke vermindering van hun electriciteits- of gasrekening betekent. Sp.a wil op die weg verder gaan en nog meer groepsaankopen organiseren.

Daarom wordt een coöperatieve onderneming opgericht “Samen Sterker Antwerpen”. Verschillende groepsaankopen zullen georganiseerd worden, voor verschillende goederen en diensten zoal condensatieketels, brandstof en elektriciteit. En er zullen er telkens bij komen, vooral goederen en diensten die zwaar op een gezinsbudget wegen. Naast groepsaankopen om de energiefactuur te verlagen komen er ook acties rond duurzame huisvesting en de combinatie van wonen en zorg. Telkens met een duidelijk sociaal waardenpatroon. Ecologie en duurzaamheid staan centraal. Leveranciers en producenten moeten aan bepaalde sociale criteria voldoen.

Via huisbezoeken informeren we de Antwerpenaren over deze actie. Op 23 november was Merksem aan de beurt. Opvallend dat veel,mensen groepsaankopen kennen, en er positief tegenover staan. En terecht, want samen staan we sterker!

Meer informatie op www.samensterker.be/antwerpen