Provincie Antwerpen schenkt Daisyspelers en wisselcollecties grootletter- en luisterboeken aan bibliotheken

Mensen met een leesbeperking kunnen via Daisyspelers en Daisy luisterboeken toch boeken “lezen”. Het bibliotheekcentrum van de provincie Antwerpen startte enkele jaren geleden een project rond wisselcollecties grootletter- en luisterboeken. Daardoor konden lokale bibliotheken hun dienstverlening aan mensen met een leesbeperking verbeteren en het aanbod aan boeken vergroten. De provincie leverde ook 223 Daisy toestellen. Het project is nu afgesloten maar de provincie schenkt zowel de toestellen als de wisselcollecties aan de samenwerkende bibliotheken.

Meer informatie over de luisterbibliotheek en het Daisy systeem vindt u hier:

Gemiste kans voor het stadsbestuur om van toegankelijkheid een echt aandachtspunt te maken!

Op de gemeenteraad van 23 – 24 september werd het subsidiereglement voor handelaars die een terras plaatsen op de Suikerrrui, behandeld. Terrassen vormen vaak een probleem voor mensen met een handicap. Voor mensen die zich in een rolstoel verplaatsen, laten terrassen bijvoorbeeld onvoldoende plaats over om zich vrij te kunnen verplaatsen. Voor mensen met een visuele handicap worden de geleidelijnen onderbroken. Redenen te over dus om bij het plaatsen van terrassen aandacht te hebben voor die toegankelijkheid. En om de subsidie slechts toe te kennen indien die toegankelijkheid gerespecteerd wordt. Jammer genoeg had de bevoegde schepen daar geen oren naar. Hopelijk zal er effectief gecontroleerd en zo nodig gesanctioneerd worden. En hopelijk wordt bij de aangekondigde evaluatie van het terrasreglement ook advies gevraagd aan de adviesraad voor personen met een handicap.

Verder werd beslist over de samenstelling van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO). De GECORO adviseert het stadsbestuur over ruimtelijke ordening en stedenbouw in Antwerpen. Een belangrijk adviesorgaan dus, en belangrijk ook dat het brede maatschappelijk middenveld daarbij betrokken is. Dat staat ook in het advies van de huidige voorzitter van de GECORO. In het voorstel van het college wordt echter enkel naar deskundigen uit de jeugdsector gekeken, terwijl bijv. de sport- en cultuursector ontbreken. Evenmin wordt aandacht besteed aan het domein toegankelijkheid, toch een fundamenteel recht in onze samenleving. Mijn amendement om ook aan die aspecten aandacht te besteden werd, zoals te verwachten was, meerderheid tegen oppositie weggestemd. Opnieuw een gemiste kans!

sp.a pleit voor overleg over nieuwe maatregel om scootmobielen te weigeren op trams en bussen

Recent besliste De Lijn dat er geen scootmobielen meer toegelaten zouden worden op bussen en trams. Deze maatregel roept heel wat reacties op, zowel van personen met een handicap als van hun verenigingen. Terecht. Scootmobielen vormen immers een belangrijk verplaatsingsmiddel voor minder mobiele mensen, maar zij hebben ook nood aan het openbaar vervoer om langere afstanden af te leggen. Het valt dan ook te betreuren dat deze maatregel zonder enig overleg ingevoerd werd. Zeker in een vergrijzende stad waar meer en meer mensen nood hebben aan een hulpmiddel om zich te verplaatsen, is een goed toegankelijk vervoer erg belangrijk. Ook al zou men er begrip voor kunnen opbrengen dat de capaciteit van trams en bussen beperkt is, minstens is voorafgaandelijk overleg nodig en moet er naar alternatieve oplossingen gezocht worden.

Die vragen zullen vanavond voorgelegd worden op de gemeenteraadscommissie mobiliteit.

Primavera doet mee aan “Kunst in ’t lang en in ’t breed” op 26 april 2013

De stad Antwerpen organiseert tijdens de periode van 26 april 2013 t.e.m. 5 mei 2013 de week van de Amateurkunsten. Ook Primavera, een tehuis voor mensen met een handicap in Merksem, neemt eraan deel. De gasten en begeleiders gaven het beste van zichzelf en leven nu vol spanning toe naar de openingsavond op vrijdagavond 26 april 2013 om 20 uur in het Cultureel Centrum in de Nieuwdreef. Daar kunnen ze dan fier tonen wat ze hebben gepresteerd. Er zal een korte voorstelling zijn van het project en daarna wordt de tentoonstelling geopend met een receptie. Ook directeur Rik Gorissen doet mee. Hij draagt een muzikaal steentje bij, een kleine aanvullende act als blijk van waardering voor al het grotere werk dat die avond op het podium zal geschieden en vooral voor het werk dat er aan vooraf is gegaan.

De toegang is GRATIS, deuren gaan open om 19.30 uur. Het enige wat u moet doen is contact opnemen met Primavera (telefoon 03 645 78 29 – liefst tussen 9 uur en 15 uur op werkdagen, fax 03 646 80 28 of e-mail rikgorissen@primavera-vzw.be) of met het Cultureel Centrum van Merksem (03 641 62 10) om mee te delen met hoeveel personen u aanwezig zult zijn zodat uw persoonlijke tickets klaar gelegd kunnen worden aan de inkom.

Als lid van de Raad van Bestuur van Primavera doe ik een warme oproep om uw schouders mee onder het project ‘kunst in ’t lang en in ’t breed” te zetten en de mensen van Primavera, hun begeleiders en de medewerkende kunstenaars de avond van hun leven te bezorgen. Zij verdienen het !

Nieuwigheden op vlak van pensioenen en beleid voor mensen met een handicap

Op 1 december laatstleden werden de bedragen van een aantal uitkeringen aangepast. Verder zijn er ook heel wat wijzigingen inzake de pensioenen, op vlak van berekening, leeftijd, … meer informatie vindt u in de nieuwsbrieven.

  • Wijzigingen met betrekking tot de pensioenleeftijd en de loopbaanvoorwaarden voor het rustpensioen (uitgevoerd beleid)
  • Wijzigingen met betrekking tot de gelijkgestelde periodes (aangekondigd beleid)
  • Wijzigingen inzake de regeling voor toegelaten activiteit
  • Minimumpensioenen
  • Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
  • Het minimumrecht per loopbaanjaar (regeling voor werknemers)
  • Solidariteitsbijdrage
  • De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
  • Mobiliteit
  • Fiscale en sociale voordelen