Stad Antwerpen wijzigt reglement taxicheques

Op de gemeenteraad van 24 november 2015 keurde het college van burgemeester en schepenen een nieuw reglement voor de taxicheques goed, ondanks bezwaren van oppositielid Greet van Gool en opmerkingen van de seniorenraad.

Zowel personen met een handicap als senioren die (tijdelijk) minder mobiel zijn, kunnen taxicheques aanvragen. Zij betalen hiervoor 2,50 euro en de cheques hebben een waarde van 5 euro. Het nieuwe reglement bevat een aantal positieve elementen: de cheques zijn voortaan langer geldig, de aankoop ervan wordt niet meer beperkt per kwartaal maar men kan ineens het nodige aantal bestellen, en de cheques kunnen (maar moeten niet) voortaan digitaal aangevraagd worden. Minder positief is dat de prijs van de cheques verhoogd wordt, naar 2,75 euro. En dat de inkomstenvoorwaarde om als senior in aanmerking te komen, strenger wordt. Voortaan bedraagt die grens de grens van de verhoogde tegemoetkoming (wordt toegepast in de ziekteverzekering) en niet langer tweemaal het bedrag van het leefloon. Daardoor zullen heel wat senioren uit de boot vallen. Nochtans hebben ook zij recht op en nood aan betaalbaar vervoer.
Ook verschillende seniorenraden hadden tegen de prijsverhoging bezwaar gemaakt er er waren een aantal suggesties tot verbetering ingediend. Daar hield de bevoegde schepen echter geen rekening mee.

Het nieuwe reglement is ook een gemiste kans om de cheques daadwerkelijk te laten toekomen bij de gebruikers die er nood aan hebben. De senioren moeten immers nog steeds zelf de cheques aanvragen en bewijzen dat ze aan de inkomstenvoorwaarde voldoen.

Het lijkt er dus op dat de stad overhaast te werk gegaan is. Gelukkig is er een overgangsperiode van 1 jaar, voor de senioren die nu in aanmerking komen voor de cheques. Hopelijk wil de stad in die periode het nieuwe reglement evalueren en bijsturen waar nodig.

Aandacht voor mobiliteit van personen met een handicap en senioren – Provincieraad steunt motie

Een goede mobiliteit is zeer belangrijk voor senioren en personen met een handicap. De provincie Antwerpen zet daar al geruime tijd op in. Alleen kan ze dit echter niet en daarom is steun vanuit Vlaanderen nodig.
Op de provincieraad van 28 mei heeft Greet van Gool een motie ingediend, om aan de Vlaamse ministers Weyts en Vandeurzen te vragen om blijvende aandacht te hebben voor de mobiliteit van kwetsbare groepen zoals senioren en mensen met een handicap en in overleg met de provincie gepaste maatregelen te nemen.

Voor de motie
Motie mobiliteit

Sluiting Centrum Toegankelijkheid Provincie Antwerpen: een spijtige zaak!

Op 1 mei 2015 houdt het Centrum Toegankelijkheid Provincie Antwerpen (CTPA) op te bestaan. Het CTPA verleende advies over toegankelijkheid en deed dit gratis voor lokale besturen. Door de interne staatshervorming worden de verschillende provinciale toegankelijkheidsbureaus opgedoekt en komt er een Vlaams Agentschap. Dat is echter nog niet operationeel en bovendien zal de dienstverlening niet meer gratis zijn. Een spijtige zaak.
In antwoord op mijn vraag in de provincieraad van 23 april 2015 beloofde gedeputeerde Peter Bellens de situatie op te volgen en er bij Vlaanderen voor te pleiten dat er een bijzondere prijszetting zou komen voor lokale besturen. Jammer genoeg deelt de stad Antwerpen de bekommernis rond de toegankelijkheid niet. De motie die ik op de gemeenteraad van 27 april 2015 indiende om bij Vlaanderen aan te dringen op overleg, werd immers door de meerderheid weggestemd. Een gemiste kans om van toegankelijkheid een echt aandachtspunt te maken!

Informatie over het CTPA: http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dwep/dwg/toegankelijkheid.html
Voor de interpellatie en motie:
2015-04-27 IP CTPA
2015-04-27 Motie CTPA

Provincieraad bespreekt beleid inzake welzijn

De laatste dag van de begrotingsbesprekingen. Met vandaag onder meer het Welzijnsbeleid op de agenda. Een domein waarin onze provincie een voortrekkersrol speelt, maar dat jammer genoeg onder druk staat door de in het Vlaamse regeerakkoord aangekondigde staatshervorming. Reden om te pleiten voor een grondige evaluatie van de eerdere staatshervorming, want die komt de inwoners van onze provincie niet ten goede. Denk maar aan de stopzetting van Modem. Andere aandachtspunten uit mijn tussenkomst: goede informatie over het welzijnsbeleid, betrokkenheid van burgers bij het uitwerken van het beleid, aandacht voor mensen in armoede, vrijwilligers en mensen met een handicap.

De volledige tekst: Tussenkomst Welzijn

Provincieraad roept Vlaamse regering op om Modem te redden

Modem is een onafhankelijk expertisecentrum in de provincie Antwerpen dat advies op maat verleent, aan mensen met een handicap, over communicatiemiddelen en computeraanpassingen. Want communicatie is erg belangrijk, ook voor mensen met een handicap. Het is trouwens een van de zaken die expliciet opgenomen zijn in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap. Modem biedt individuele hulpverlening en speelt een belangrijke rol bij de opleiding van hulpverleners en familieleden om hen wegwijs te maken in de steeds complexere wereld van spraak- en communicatiemiddelen.

Modem is ontstaan op initiatief van de provincie Antwerpen, nu 23 jaar geleden. Het is uniek in Vlaanderen en geeft advies en vorming tot ver buiten de provinciegrenzen. Evenwel kan de provincie Antwerpen door de in de vorige legislatuur doorgevoerde interne Staatshervorming geen lange termijn engagement meer aangaan voor Modem. Vermits de verantwoordelijkheid voor het hulpmiddelenbeleid op Vlaams niveau ligt is het aan de Vlaamse Overheid om in een instantie te voorzien waar mensen terecht kunnen voor adviesvragen en opleidingen rond communicatiehulpmiddelen.

Om die reden keurde de provincieraad motie goed waarin de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin opgeroepen wordt om de nodige maatregelen te nemen zodat Modem kan blijven bestaan en verdere noodzakelijke dienstverlening kan aanbieden.

Provincieraadslid Greet van Gool, die de motie mee amendeerde: “Het is absoluut noodzakelijk dat Modem kan blijven bestaan maar de provincie is aan handen en voeten gebonden. We leggen de bal nu in het kamp waar hij thuishoort: bij de Vlaamse regering. Ik hoop oprecht dat die er gevolg aan zal geven, zodat de mensen met een handicap hun stem niet verliezen.”

Voor de motie: tekst Modem motie Greet van Gool (pdf)

Provincie Antwerpen wil met G-sportfonds mensen met een handicap aan het sporten zetten

g-sportfonds_mail

Onze provincie zet al lang in op G-sport. Ondersteuning van G–sportclubs, G-sportdagen, een speciale commissie G-sport als onderdeel van de provinciale sportraad, … Recent lanceerde de provincie een G-sportfonds. Opzet daarvan is om tegen 2020 20% van de personen met een handicap in de provincie Antwerpen duurzaam aan het sporten te krijgen. Om er zo voor te zorgen dat huidige én nieuwe G-sporters een duurzame sporttoekomst hebben in een sportclub waar ze meer dan ooit welkom zijn en G-sport zo breed mogelijk bekend en toegankelijk te maken.
Om dit te bereiken worden verschillende acties ondernomen. Zo zijn er de G-sport ambassadeurs, allemaal personen die G-sport een warm hart toedragen. Sporters en oud sporters maar ook politici (gouverneur, ganse deputatie en provincieraad), bedrijfsleiders en bekende Vlamingen. Daarnaast zoekt de provincie ook 10.000 G-sportfans om zo iedereen die G-sport een warm hart toedraagt, te verenigen.

Op 20 mei staat de teller op iets meer dan 2.000. We zijn er dus nog niet. Word ook G-sportfan en registreer je op www.gsportfonds.be. Zo blijf je op de hoogte van het G-sportfonds, de activiteiten en waar je als G-sportfan het verschil kunt maken.

Meer info over het G-sportfonds: http://www.gsportfonds.be/
Meer info over het G-sportbeleid van de provincie: http://www.gsport.be/
De Facebook pagina: https://www.facebook.com/gsport.antwerpen