Statuut Vrijwilligers

Het statuut voor vrijwilligers : eindelijk de rechtszekerheid en bescherming die ze verdienen

Aan het statuut van de vrijwilliger is heel wat tijd en werk voorafgegaan. Al tijdens de vorige legislatuur, toen ik als regeringscommissaris onder meer bevoegd was voor het beleid voor vrijwilligers, werden er in de kamer verschillende wetsvoorstellen ingediend. Op basis daarvan werden hoorzittingen gehouden en werden adviezen gevraagd aan de verschillende betrokken instellingen. Tot een bespreking van de wet is echter het niet gekomen. Daarom, toen ik in 2003 verkozen werd als volksvertegenwoordiger, was het één van mijn eerste bekommernissen om opnieuw een wetsvoorstel in te dienen. Het werk van de vorige legislatuur ging daarbij niet verloren: met de verschillende adviezen, van de Raad van State, van de beheerscomités van de betrokken instellingen van sociale zekerheid, … werd zoveel mogelijk rekening gehouden bij het nieuwe voorstel. Ook werd advies gevraagd aan de Hoge Raad voor Vrijwilligers en aan de Nationale Arbeidsraad.

In het voorjaar van 2005 zijn we kunnen starten met de bespreking van dit wetsvoorstel, en in mei 2005 werd het gestemd. Een heuglijke dag! Maar, ook al werd er veel geregeld in de wet zelf, op een aantal vlakken waren er toch uitvoeringsbesluiten nodig. Omdat die nog niet klaar waren, en vooral ook omdat er zich nog problemen stelden in verband met de regeling rond aansprakelijkheid en verzekeringen, werd de inwerkingtreding van de wet met zes maanden uitgesteld, tot 1 augustus 2006. Maar niet alleen vanuit de verzekeringssector kwamen er opmerkingen, we kregen intussen ook heel wat reacties van de verenigingen en de overkoepelende organisaties. Daarom werd opnieuw een wetsvoorstel ingediend om de wet te wijzigen. De oorspronkelijke principes van de wet (maximale bescherming van de vrijwilliger, rechtszekerheid, administratieve eenvoud) zijn daarin overeind gebleven, maar we hebben een aantal aanpassingen doorgevoerd om de wettelijke regeling nog meer af te stemmen op de realiteit van het verenigingsleven, en om vooral bij de regeling rond aansprakelijkheid en verzekeringen meer rekening te houden met kleine, feitelijke verenigingen. Dit wetsvoorstel werd unaniem goedgekeurd in de plenaire vergadering van 8 juni 2006. Het is nu wachten op de publicatie ervan in het Staatsblad.

Ook de uitvoeringsbesluiten die betrekking hebben op de sociale sector, zijn inmiddels klaar. Alleen voor de verzekeringen is nog overleg en een uitvoeringsbesluit nodig, maar daarvoor hebben we nog tijd tot 1 januari 2007.

Ik ben ervan overtuigd dat er nu een werkbaar statuut van de vrijwilliger voorhanden is. Dat blijkt ook uit de reacties van de verschillende verenigingen, die positief zijn over de aanpassingen. Nu komt het erop aan om te informeren en te zorgen dat de wet ook daadwerkelijk toegepast wordt. Vanzelfsprekend zal ik me daar verder voor inzetten.

Verwijzing naar de betreffende documenten op de website van De Kamer

Persberichten

Nieuwsbrieven

In deze nieuwsbrieven vind je ook informatie over het statuut van de vrijwilliger:

 1. nieuwsbrief van 2005-09-01
  • Krachtlijnen van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers
 2. nieuwsbrief van 2005-12-23
  • Meer duidelijkheid over de aansprakelijkheidsregeling
  • Mogelijke uitbreiding van het verzekeringscontract
  • Meer duidelijkheid over de aansprakelijkheidsregeling
  • Bestuurders van de organisaties ook vrijwilliger?
  • Vrijwilligerswerk in de organisatie waar je werkt
 3. nieuwsbrief van 2006-03-06
  • Toelichting over het statuut van de vrijwilliger
   1. Toepassingsgebied – Definities
   2. Aansprakelijkheid en verzekering
   3. Terugbetaling van onkosten
   4. Cumulatie met uitkeringen
 4. nieuwsbrief van 2006-06-08
  • Toelichting aanpassing statuut van de vrijwilliger
   1. Toepassingsgebied – Definities
   2. Nieuw : Geen organisatienota, wel informatieplicht
   3. Aansprakelijkheid en verzekering
   4. Terugbetaling van onkosten
   5. Cumulatie met uitkeringen
 5. nieuwsbrief van 2007-01-31
  • Algemene regeling
  • Collectieve polis
  • Samenwerking met Nationale Loterij en Provincies
 6. nieuwsbrief van 2007-03-29
  • Vrijwilligers en onkostenvergoedingen
  • Vrijwilligerswerk door niet-Belgen
  • Informatie over verzekeringen – Collectieve polis