Provincieraad 8 december 2016 – Wat met het provinciale onderwijs en het provinciaal jeugdbeleid?

Donderdag 8 december 2016. Vandaag is het de beurt aan Inga Verhaert, bevoegd voor onderwijs, jeugd, energie, communicatie en ICT. Provincieraadslid Greet van Gool beklemtoonde het belang van het provinciale onderwijs. Met meer dan 100 opleidingen in technische en beroepsrichtingen, soms met een heel specifiek karakter, is dat provinciaal onderwijs uitermate sterk, vele vlakken. “Onze provincie heeft al lang bewezen dat het leerlingen en studenten efficiënt voorbereidt op de arbeidsmarkt. En dat niet alleen door de inrichting van specifieke richtingen, maar ook door leerlingen een betere studiekeuze te laten maken en meer gelijke onderwijskansen te creëren.” Tevens vroeg Greet van Gool aandacht voor de inclusiegedachte, het uitgangspunt van het Verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van personen met een handicap. Die inclusiegedachte zit verweven in het provinciale onderwijs beleid. Want, zoals gedeputeerde Verhaert stelt, “Ons onderwijs zal divers zijn of het zal niet zijn”.

Wat het beleidsdomein jeugd betreft, wees Greet van Gool op de bekommernis van sp.a om de ervaring en de kennis die de jeugddienst de voorbije jaren opgebouwd heeft, niet verloren te laten gaan. Een bekommernis ook over hoe kinderen en jongeren uit onze provincie bij het jeugdwerk betrokken zullen blijven, op welke manier er met hen gecommuniceerd zal worden. Een bekommernis die gedeputeerde Verhaert ook deelt. Zo is er nog geen duidelijkheid over wat er met het fuifbeleid zal gebeuren, of met het inclusief jeugdbeleid – zaken waar de provincie Antwerpen sterk op ingezet heeft. Evenzeer stelt zich de vraag hoe de eigenheid van de jeugdcultuur in het Vlaamse beleid gewaarborgd zal blijven. De provincie heeft zich alvast geëngageerd om tot 2018 regionaal jeugdwerk te blijven ondersteunen, maar ook daar is geen duidelijkheid over wat er na 2018 zal gebeuren. Nog vele vragen dus en voorlopig weinig antwoorden.

Ook provincieraadslid Werner Hens kwam aan het woord, met een tussenkomst waarin hij zijn appreciatie uit voor het duurzaamheidsbeleid van onze provincie, met onder meer de “Vriend van”-campagne, de groepsaankopen voor groene energie of voor zonnepanelen, de keuze voor Fair Trade, het groeipad naar een klimaatneutrale organisatie, en de aandacht voor duurzaamheid in het aankoopbeleid van de provincie. “Dat zijn belangrijke stappen”, aldus Werner Hens, “maar ook in ons financieel beleid moeten we zorg dragen voor duurzaamheid. Faire financiën zijn even belangrijk als faire handel”. Voor sp.a moet het duurzaamheidsprincipe breed opengetrokken worden. Zo moet er niet alleen de nadruk gelegd worden op het ecologische aspect maar moet er ook aandacht zijn voor diversiteit, respect voor mensenrechten, consumentenbescherming, geen kinderarbeid, geen wapenhandel en dierenwelzijn. Ook een correcte en respectvolle verhouding tussen werkgever en werknemer, de kwaliteit van de werkplaats en corporate governance zijn belangrijke elementen van maatschappelijk verantwoord gedrag. Het provinciaal beleid moet dan ook steeds bewust rekening houden met de economische, sociale en ecologische effecten.

tussenkomst-onderwijs-en-jeugd-2016-12-08

Provincieraad 7 december 2016

Op woensdag 7 december werden de begrotingsbesprekingen verder gezet, onder meer rond mobiliteit. In zijn tussenkomst beklemtoonde sp.a provincieraadslid Werner Hens de rol die de provincie kan spelen in het mobiliteitsbeleid. Ook al zit de provincie daar niet aan de knoppen, ze kan zeker het verschil maken. En doet dat ook. Denk maar aan het fietsbeleid, dat een speerpunt is van het provinciale beleid. De provincie is immers het beleidsniveau bij uitstek om het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk verder te helpen uitbouwen en ontwikkelen.

Reeds jaren zet de provincie Antwerpen in op Fietsostrades. En terecht, aldus Werner Hens. “Daarmee slaan we verschillende vliegen in één klap: Elke fiets die in de plaats komt van een auto, vermindert het fileleed. Zoals nieuwe autowegen nieuw autoverkeer aantrekken, zo zal ook comfortabele fietsinfrastructuur nieuwe fietsers aantrekken. En bestrijden we dus files. Onze fietsostrades zijn bovendien een troef in onze strijd tegen luchtvervuiling. En tot slot: fietsen is gezond. VITO berekende dat onze investeringen in de aanleg van fietsostrades op 20 jaar tijd tot 637 miljoen euro gezondheidswinsten kunnen opleveren. Elke euro die geïnvesteerd wordt in fietsostrades wordt dan ook dubbel en dik terugbetaald!”.

In zijn tussenkomst beklemtoonde Werner Hens de professionaliteit en de deskundigheid waarmee de provincie de fietsostradedossiers aanpakt, de aandacht die de provincie besteedt aan de lokale noden en de openheid waarmee ze tegemoet komt aan problemen en opportuniteiten die zich stellen op het terrein. Tegelijk vroeg hij aandacht voor de nazorg, na de aanleg van de fietsostrades. Want ook al doen lokale besturen hun uiterste best om de fietsostrades te onderhouden, toch wordt er soms oneigenlijk gebruik van gemaakt. “Tegen niet-geoorloofd verkeer moet opgetreden worden, want succes van de fietsostrades zal voor een groot deel bepaald worden door het onderhoud ervan en door het comfort dat de fietser er ondervindt.” Daarom vroeg het provincieraadslid dat het provinciebestuur, bij de overdracht van de fietsostrades, de lokale besturen op het hart zou blijven drukken dat ze er zorgzaam mee moeten omspringen én dat ze het handhavingsluik niet mogen vergeten en opperde hij het idee om de gemeenten te ondersteunen in een hoffelijkheidscampagne over het gebruik van de fietsostrade of om er een algemene provinciale campagne over op te zetten.

Provincieraad – Aanvang budgetbesprekingen op 6 december 2016

Na de jaarlijkse openingsrede door gouverneur Cathy Berx op 2 december 2016, waarin ze focuste op het onderbenutte potentieel aan restwarmte en diepe geothermie van onze provincie en pleitte voor de belangrijke coördinatierol van de provincie, zijn op 6 december de budgetbesprekingen voor 2017 gestart.

Op vraag van gedeputeerde Rik Röttger namen eerst Germán Graciano en Julio Guisao, vertegenwoordigers van het Bondgenootschap voor de Vrede (“Comunidad de Paz San José de Apartadó, Colombia”) het woord. In hun toespraak bedankten zij de provincie voor de steun die ze krijgen, op vlak van onderwijs en sensibilisering.

Daarna lichtten de eerste gedeputeerde en de gedeputeerde bevoegd voor financiën de strategische nota en de financiële nota van het meerjarenplan en de beleidsnota en de financiële nota 2017 toe. Hierop kwamen de verschillende fractievoorzitters aan bod. Voor sp.a nam fractieleider Frank Geudens het woord. In zijn tussenkomst verwees hij naar de toespraak die Luk Lemmens als voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Provincies hield op zaterdag 3 december, naar aanleiding van het VVP colloquium “Naar een duurzame toekomst”. In die toespraak, en de ambitienota die de Vlaamse provincies die dag ondertekenden, werd een warm pleidooi gehouden voor een nieuwe start voor de provinciale besturen, waarbij zij voluit gaan voor een efficiënt bovenlokaal beleid op het vlak van de grondgebonden bevoegdheden. Een initiatief dat volop de steun krijgt van de sp.a fractie, want zij pleit er al langer voor dat de provincie minder defensief zou optreden en voluit zou gaan voor een maximale invulling van de provinciale bevoegdheden. Wat de sp.a gedeputeerden Inga Verhaert en Rik Röttger al meer dan eens bewezen hebben!

In zijn tussenkomst verwees Frank Geudens ook naar de op rol van de provincie op vlak van ruimtelijke planning en het belang van gebiedsgericht werken, waarbij de provincie de beste regisseur en partner kan zijn. En dit bijvoorbeeld om milieuproblematieken aan te pakken, landbouwbeleid te voeren, ons grondgebonden erfgoed te beschermen enz. De fractieleider uitte ook zijn bekommernis over de besparingen op vlak van personeel en de onzekere toekomst van het Vredescentrum.

Openingsrede “Omarm de warmte” van gouverneur Cathy Berx
Informatie over het Bondgenootschap voor de Vrede
Agenda provincieraad 2 december e.v.

Verslag van de Provincieraad van 24 november 2016

Op 24 november 2016 behandelde de provincieraad Antwerpen weer verschillende dossiers die belangrijk zijn voor onze provincie.

Zo besliste de provincieraad om het Toekomstonderwijs in Hoboken, het grootste centrum voor tweedekansonderwijs in Antwerpen, over te nemen. Een belangrijk initiatief van bevoegd gedeputeerde voor onderwijs Inga Verhaert. “80 procent van de cursisten in het Toekomstonderwijs behoort tot een kwetsbare groep. Het centrum in Hoboken zorgt ervoor dat een groot deel van de leerlingen die zonder diploma van school gaat, toch nog een diploma behaalt. Investeren in onderwijs, voor iedereen, blijft een prioriteit voor de provincie Antwerpen.” Vanaf 1 september 2017 zal het Toekomstonderwijs dus deel uitmaken van het provinciaal onderwijs. Dat heeft momenteel 1 Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO Provincie Antwerpen) met campussen op Piva en AP. Er volgen 3300 cursisten les. “Door de overname is het voortbestaan van het Toekomstonderwijs verzekerd en zullen jongeren hun diploma secundair onderwijs blijven behalen. Erg belangrijk voor Antwerpen”, aldus provincieraadslid Greet van Gool, “want nergens is er meer schooluitval dan in onze stad.”

Provincieraadslid Frank Geudens is verheugd over de steun van de provincie aan De Studio, de oude Studio Herman Teirlinck. De provincie kocht het gebouw reeds aan in 2011 en voorziet nu een bedrag van 1.5 miljoen euro voor de renovatie ervan. “Het is belangrijk om te investeren in de renovatie van het gebouw. Zo kan De Studio de plaats blijven waar verschillende disciplines elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijke projecten kunnen opzetten.”

Gedeputeerde Rik Röttger maakte dan weer geld vrij voor het onderhoud van 2.400 km. onbevaarbare waterlopen. Daarmee kunnen ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd worden. “Een goede werking van de waterlopen is en blijft immers belangrijk”, aldus de gedeputeerde.

Op de agenda stond ook een interpellatie in verband met de informatiedoorstroming over de fietsostrade Antwerpen – Lier. Niet om het belang van die fietsostrades in vraag te stellen, wel om het gebrek aan overleg aan te klagen. Ook provincieraadslid Frank Geudens moest dit bijtreden: het is immers pas nadat de oppositie in de districtsraad van Berchem om een informatievergadering gevraagd heeft, dat deze georganiseerd werd, hoewel de provincie hier steeds graag toe bereid is. “Het is bijzonder jammer dat de districtsbesturen van Berchem en Deurne niet al eerder de reflex hadden om hun bevolking beter te betrekken. We stellen dan ook voor om in de toekomst participatie met de betrokken bevolking te voorzien en dit ook mee op te nemen in de overeenkomst met de diverse betrokken lokale overheden”, aldus het provincieraadslid.

Agenda van de provincieraad

Bericht uit de provincieraad van 27 oktober 2016

Op de provincieraad van 27 oktober 2016 werden verschillende dossiers behandeld die van belang zijn voor onze regio.

Over de ondersteuning van drie wijkgezondheidscentra in de provincie ontstond beroering in de provincieraad. Federaal minister van Volksgezondheid Maggie de Block had namelijk pas de erkenning van de wijkgezondheidscentra on hold gezet. “We betreuren die beslissing van de minister en vinden het erg jammer dat daardoor de noodzakelijke verdere uitbouw van die centra in de provincie Antwerpen in het gedrang komt”, aldus provincieraadslid Greet van Gool. “Zolang de minister niet meer klaarheid geeft, maken we de provinciale subsidies voorwaardelijk. Hoe graag we ze ook zouden toekennen. Vriend en vijand erkent toch dat preventieve geneeskundein wijgezondheidscentra aangewezen is om gezondheid én financiën op orde te houden. Maar provinciaal investeren om straks door de minister afgewimpeld ter worden, is ook te gek voor woorden. We dringen dus aan op snelle duidelijkheid en staan te popelen om alsnog de middelen te kunnen vrijgeven aan drie nieuwe centra (in Geel, Herentals en de Rupelstreek)”.

Op initiatief van gedeputeerde voor onderwijs Inga Verhaert krijgt Technica Turnhout een subsidie van 5.000 euro voor hun initiatief “Techniek voor meisjes door vrouwen”. Daarmee laat de school meisjes van 10 tot 12 jaar kennis maken met techniek. De begeleiding is in de capabele handen van vrijwillige vakvrouwen. Ook met de ondersteuning, via een subsidie van 13.000 euro aan het project LEGO “Kicks and Bricks Mol van de GO! Scholengroep Kempen Campus Het Spoor, worden leerlingen én leerkrachten op een creatieve manier warm gemaakt voor techniek en wetenschappen. “Allebei mooie initiatieven van gedeputeerde Inga Verhaert”, aldus provincieraadslid Aysel Bayraktar. “Technische beroepen blijven namelijk knelpuntberoepen. We kunnen nooit genoeg inzetten op die opleidingen.. Ik juich ook de specifieke aandacht voor meisjes toe. Vandaag stromen nog te weinig meisjes door naar technische beroepen. De workshops bieden meisjes de kans hun technische vaardigheden aan te scherpen en zo interesse te krijgen in technische beroepen”.

Een ander initiatief van gedeputeerde Inga Verhaert is de start van “Naft on Tour”, een pop-up rond jeugdcultuur. “Een goede zaak dat onze provincie blijft inzetten op ondersteuning van jong creatief talent”, aldus provincieraadslid Frank Geudens. “Met dit nieuwe reglement krijgen jongeren nog nieuwe kansen van de provincie. Nu een aantal bevoegdheden van de provincie pas later naar Vlaanderen verhuizen, blijven we nieuwe initiatieven nemen. Dat is wat de mensen terecht van ons verwachten. Tijdelijke en originele initiatieven zullen dus ook – en gelukkig maar – in 2017 nog financiële en inhoudelijke ondersteuning krijgen”.

Ook de Karel De Grote Hogeschool krijgt een subsidie van de provincie, en wel om studenten met migratie achtergrond te laten doorstromen. De arbeidsmarkt heeft namelijk grote nood aan professionele bachelors, van welke achtergrond ook. “Met de subsidie van 100.000 euro kan de Karel De Grote Hogeschool coachingtrajecten uitwerken en specifieke acties ontwikkelen om een meer diverse studentenpopulatie te laten instromen én te laten slagen in het hoger onderwijs. Daar wint iedereen bij”, aldus provincieraadslid Sener Ugurlu.

Werner Hens, schepen in Balen en provincieraadslid, is blij met de goedkeuring van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) “Sunparks” in Mol. Daardoor kan er immers op de plas Rauw een waterskibaan komen en wordt ook de ontwikkeling van een thematisch indoorrecreatiepark mogelijk. “Dat zijn belangrijke toeristische troeven voor onze regio. En toerisme staat gelijk aan tewerkstelling, dat weten we in de Kempen al langer!”, aldus Werner Hens. Ook juicht hij het initiatief van gedeputeerde Rik Röttger toe om de trage wegen op het grondgebied van de gemeenten Balen en Mol te inventariseren. Zo kunnen missing links worden gezocht en dat is dan weer van belang bij het recreatief medegebruik in de vallei van de Molse Nete.

Ook voor provinciaal domein De Schorre is er goed nieuws: die krijgt er immers 440 nieuwe parkeerplaatsen bij. “Dat is een goede zaak”, aldus provincieraadslid Rony Cuyt. “Met de komst van het nieuwe sportcomplex moest er immers ook aan bijkomende parkeerplaatsen gedacht worden. De nieuwe parkeergelegenheden zullen groen, veilig én duurzaam zijn – erg belangrijk in de ontwikkeling van de Schorre!”

Frank Sels, die naast provincieraadslid ook schepen is in Laakdal, is verheugd met de ondersteuning van de detailhandel. Met het nieuwe winkeldecreet hebben lokale besturen immers nog meer nood aan ondersteuning. Met het project COach-OPeratie DetailHandel kunnen gemeenten een beroep doen op een detailhandelcoach. “Die coachen hebben ruime ervaring in retail, statistiek, marketing en economisch beleid en werken nauw samen met ruimtelijke ordening. Dit is dan ook een goed initiatief van de provincie, dat de lokale besturen zeker zal helpen om hun detailhandel te ondersteunen”.

Ook op het domein van welzijn werden verschillende beslissingen genomen. Zo zet de provincie al jaren sterk in op de aanpak van intrafamiliaal geweld. “Het is zeer belangrijk dat kinderen en hun familie die slachtoffer zijn van geweld, terecht kunnen in een vertrouwenscentrum”, aldus provincieraadslid Annie Bwatu. “Met de bijkomende subsidie van 65.000 euro die de provincie geeft, kan die zo belangrijke ketenaanpak intrafamiliaal geweld en Family Justice Center in de drie arrondissementen van de provincie Antwerpen verder uitgewerkt worden.

Voor meer informatie

Gebruik het uitstel van de overheveling van de provinciale bevoegdheden!

In 2014 besliste de Vlaamse regering om een aantal opdrachten van de provincies in te perken. Persoonsgebonden bevoegdheden zoals jeugd, sport, welzijn of cultuur zouden vanaf 2017 worden overgeheveld naar de gemeenten of naar Vlaanderen.

Ondertussen zijn we 2 jaar verder en is er van een concrete uitvoering nog niet veel sprake. Pas recent – op 26 juli – werd het ontwerpdecreet voor de vernieuwde taakverdeling en de gewijzigde financiering van de provincies door de Vlaamse regering goedgekeurd maar het moet nu nog door het Vlaams parlement behandeld en goedgekeurd worden. Geen wonder dan ook dat de overdracht die – na veel onduidelijkheden – gepland was voor 1 januari 2017 opnieuw met een jaar uitgesteld werd, tot januari 2018.

Voor provincieraadslid Greet van Gool is het belangrijk dat er snel duidelijkheid gegeven wordt. Momenteel doen tientallen verenigingen en middenveldorganisaties die actief zijn binnen sport, welzijn, cultuur, jeugd, … immers een beroep op de provincie voor ondersteuning. Ook bij de betrokken provinciale diensten en ambtenaren is onzekerheid troef. Zij pleit er daarom voor dat de provinciale overheid snel voor álle persoonsgebonden thema’s nagaat welke projecten verdergezet en uitgediept kunnen worden en welke reglementen en subsidiemogelijkheden eventueel aangepast of aangevuld moeten worden.

In de provincieraad van 23 juni ging de deputatie, op haar vraag, alvast de belofte aan om een inventaris op te maken van de verschillende reglementen en subsidiemogelijkheden en om de betrokken organisaties en verenigingen tijdig en correct te informeren.

Provincieraadslid Greet van Gool (sp.a): “Jeugd, sport, cultuur en welzijn zijn belangrijke thema’s voor alle inwoners van onze provincie. In afwachting van enige duidelijkheid moet de provincie die bevoegdheden maximaal blijven invullen en niet afbouwen. Er zijn nog heel wat noden waarop kan ingezet worden.”