In de bres voor de gebruikers van bus 28

Op 1 september jl. paste De Lijn haar dienstregeling aan. Daarbij werd ook bus 28 geschrapt. Er kwam wel een vervangende bus, maar die biedt geen echte uitkomst voor de vele mensen in Merksem die er gebruik van maakten.

Zo wordt een aantal haltes niet langer aangedaan (zoals aan de begraafplaats), en de bewoners van Lambrechtshoekenlaan, Nieuwdreef en omgeving klagen ook over het feit dat de bus vaak al vol zit als ze op die haltes aankomt, zodat zij geen plaats meer hebben.

Reden genoeg om hierover enkele vragen te stellen aan bevoegde schepen Ludo Van Campenhout. Gelukkig is er geregeld overleg tussen de stad en De Lijn, en werd er ook afgesproken dat er een goede opvolging van de nieuwe regeling zou komen. Belangrijk is dus dat er ook tellingen gebeuren van het aantal reizigers dat de bus gebruikt, om zo het probleem van de capaciteit aan te passen. En na te gaan of bus 33 de vroegere haltes aan de Brem en de begraafplaats zou kunnen aandoen.

Zeker een dossier om verder op te volgen! Of hoe Merksemse belangen ook in de gemeenteraad worden verdedigd.

Inhuldiging Natuurvriendenpad in Hove

Sinds zondag hebben de Natuurvriendenafdeling Hove – Kontich een echt Natuurvriendenpad. Het nieuwe Natuurvriendenpad is een wandellus van 12 km en wordt opgenomen op de nieuwe wandelkaart, ‘Wandelgebied landschapspark Antwerpen Zuidrand’, uitgegeven door de deelnemende gemeentes en TPA (Toerisme Provincie Antwerpen. Afdeling Hove van de Natuurvrienden heeft er hard aan gewerkt, gelukkig hebben ook andere gemeenten meegeholpen.

Jaarlijks organiseren de Natuurvrienden in de provincie Antwerpen een wandel- en fietsdag. Een ideale gelegenheid om het Natuurvriendenpad voor te stellen. Het weer was niet echt van de partij, maar de dag kende een groot succes. Niet minder dan 170 deelnemers waren er. Het nieuwe Natuurvriendenpad werd door allen positief en vooral verrassend ervaren. Zeker door de lokale deelnemers die het mooie in hun eigen gemeente hebben ontdekt via paadjes waarvan ze het bestaan zelfs niet wisten.

Een geslaagde organisatie van de Natuurvrienden dus!

Opmerkelijk artikel van Charles Van der Vinck

In een artikel van Charles Van der Vinck dat verscheen in “Vakbond in Beweging”, een magazine van het ABVV, waarschuwde deze terecht voor het gevaar dat schuilgaat achter de NV-A slogan “De kracht van verandering”.

Het klink zo verleidelijk, wie wil er geen verandering in deze onzekere tijd van recessie, in een wereld die zo snel evolueert dat we het amper nog kunnen volgen? Iedereen is wel ontevreden over iets. En als NV-A dan spreekt over verandering, ja, dan lijkt het alsof Bart De Wever de oplossing biedt voor alle problemen, de kiezer kan er de invulling van zijn eigen wensen in fantaseren. Het impliceert meteen dat het huidige bestuur door onwil of onkunde rechtstreeks schuld treft aan alle ellende. Voeg het woord kracht er aan toe en dan is het wel duidelijk dat hij die stal nu eens eindelijk echt gaat uitmesten.

Maar hoe zit het concreet? Wat zal hij veranderen, hoe zal hij dat doen en waar zal hij de middelen ervoor halen? Zal hij onze sociale voorzieningen afbouwen? Of bezuinigen op personeel in de dienstensector? Of nog, culturele en sociale verenigingen niet langer subsidiëren?

Zoals Charles ook zegt, wordt er heel sterk gefocust op één persoon. Het wordt dus een personencultus, wat zeer gevaarlijk is. Bovendien is verre van zeker wat de ambities van Bart De wever zijn. Hij zaait zelf twijfel over hoe lang hij burgemeester zal blijven, zijn ultieme droom is minister-president van Vlaanderen worden.

Neen, de verkiezingen van 14 oktober gaan over lokale belangen. De uitslag van die verkiezingen zal bepalen hoe ons district, onze stad, onze provincie er de komende zes jaar uit zullen zien, welk beleid er gevoerd zal worden. De ploeg met sp.a heeft de voorbije zes jaar heel goed werk geleverd, veel in beweging en verandering gezet. Niet in woorden maar in daden.

Zo hoort het ook.

VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap: Conferentie van verdragsluitende partijen

Gisteren is in New York de vijfde conferentie van landen die het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap getekend hebben, gestart. Thema’s van dit jaar zijn kinderen en vrouwen met een handicap. België neemt opnieuw deel aan deze conferentie en is vertegenwoordigd door een collega van de FOD Sociale Zekerheid en iemand van gelijke kansen Vlaanderen.

België heeft in 2009 het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Dat is een belangrijk verdrag, dat een ganse ommekeer teweeg brengt in het denken over handicap en vertrekt vanuit een mensenrechtenvisie. “Handistreaming” – de dimensie handicap meenemen in alle domeinen, is het codewoord om te komen tot een daadwerkelijke implementatie van de verschillende bepalingen van het verdrag. Een belangrijk gegeven is ook dat mensen met een handicap en de verenigingen betrokken moeten worden. “Nothing about us without us” is de slogan.

Meer informatie over de Conferentie vindt u op www.un.org/disabilities/.

Warme ontvangst van onze paralympische atleten

De Paralympics zijn achter de rug. Onze Belgische atleten hebben het schitterend gedaan, met 7 medailles en verschillende topplaatsen. Een zoveelste bewijs dat ook mensen met een handicap Sport op topniveau kunnen beoefenen!

Vanavond zijn de Belgische paralympische atleten aangekomen in Brussel-Zuid, na een succesvolle deelname aan de Paralympics. Ook op promotioneel vlak waren de Paralympics in Londen heel geslaagd, met een top aantal bezoekers en verschillende evenementen. Ook op onze eigen televisiezenders was er ruim aandacht voor deze topsporters, een hele vooruitgang. Maar terecht, want de deelnemers hebben knappe prestaties geleverd. Zij zullen zeker nog vele niet actieve mensen met een handicap aan het sporten zetten. En dat is een goede zaak, want sporten bevordert integratie en inclusie van mensen met een handicap.

De uitbouw van G-sport, of sport voor mensen met een handicap, is één van de doelstellingen van het provinciale sportbeleidsplan. De provincie Antwerpen speelt er een voortrekkersrol. Niet voor niets heeft Vlaanderen beslist om het nieuwe G-Sport Steunpunt in onze provincie in te richten! Met de G-sport commissie, een subcommissie van de provinciale sportraad die ik mag voorzitten, proberen we alvast G-sport verder te promoten en uit te bouwen. Met allerhande activiteiten, met uitleenmateriaal, maar ook met ondersteuning van de sportregio’s. Neem maar eens een kijkje opwww.gsport.be, of surf naar de facebookpagina www.facebook.com/gsport.antwerpen.

Het Zorgbedrijf Antwerpen is goed bezig!

Gisterenavond kregen we in de commissie Sociale zaken van schepen Leen Verbist een toelichting bij de cijfers van het Zorgbedrijf. Erg interessant. Die cijfers tonen aan dat onze stad goed bezig is met sociaal beleid, inspeelt op de sociale noden en de toekomst voorbereidt.

Voor de vakantie kregen we in de commissie sociale zaken de cijfers van het Zorgbedrijf voor 2011, gisteren kregen we daarbij meer toelichting. Daaruit blijkt dat het Zorgbedrijf merkelijk meer mensen helpt dan in de vorige jaren, en dat dit ook de ambitie is voor de toekomst. Een goede zaak, want voor ons is ook de stad een belangrijke speler als het aankomt op sociale diensverlening aan mensen! Natuurlijk moet ook het Zorgbedrijf de centen efficiënt en als een goed huisvader beheren, maar gelukkig trekt de stad niet blindelings de commerciële kaart. Daarbij moeten soms keuzes gemaakt worden, maar zo gaan goede zorg en betaalbaarheid voor de klant en de stad hand in hand.