Logo Greet van Gool

Wetsvoorstellen en Resoluties maandag 16 september 2019


51K3102 - Voorstel van resolutie betreffende het wegwerken van inactiviteitsvallen bij personen met een handicap


51K3101 - Voorstel van resolutie betreffende de implementatie en normering van gespecialiseerde multiprofessionele hersentumorbehandeling


51K2545 - Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst om het gebruik van segmenteringscriteria te beperken


51K2544 - Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst om het gebruik van segmenteringscriteria te verduidelijken


51K2496 - Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.


51K2442 - Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de pensioenspaarverzekeringen.


51K2325 - Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de omschrijving van personen met een verstandelijke handicap.


51K2222 - Voorstel van resolutie betreffende de vasthouding van kinderen en hun familie.


51K2205 - Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen.


51K2156 - Wetsvoorstel tot wijziging van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 wat de mogelijkheid betreft om gezinnen met minderjarige kinderen op een welbepaalde plaats vast te houden.


51K2152 - Wetsvoorstel tot waardering van de invalide die een zorgbehoevende (groot)ouder, een zorgbehoevend kind of een zorgbehoevende partner opvangt.


51K2031 - Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, met het oog op de instelling van de vertegenwoordiging van de werknemers in de Kleine en Middelgrote Ondernemingen.


51K2004 - Wetsvoorstel tot waardering van de werkloze ouder die een zorgbehoevend kind opvangt.


51K1875 - Wetsvoorstel tot afschaffing van de verplichte aangifte van beroepsbezigheid door gerechtigden op een rust- en/of overlevingspensioen en door hun werkgever.


51K1849 - Wetsvoorstel tot bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.


51K1633 - Voorstel van resolutie inzake een herdenkingsdag van de holocaust en de strijd tegen antisemitisme, racisme, xenofobie en onverdraagzaamheid.


51K1631 - Wetsvoorstel tot regeling van het statuut van personen belast met een mandaat in een openbare of private instelling.


51K1605 - Voorstel van resolutie met het oog op een ambtshalve uitbetaling van de sociale uitkeringen waar ex-gedetineerden recht op hadden vr hun gevangenschap.


51K1464 - Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de herinschakeling van arbeidsongeschikte werknemers.


51K1394 - Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat betreft het niet in aanmerking nemen van vergoedingen voor de vrijwilligers van de openbare brandweerkorpsen en van de Civiele Bescherming.


51K1386 - Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de zorg bij kinderen met kanker die thuis verblijven door liaisonequipes.


51K1334 - Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen.


51K1290 - Voorstel van resolutie betreffende de segmenteringsproblematiek bij verzekeringen.


51K1261 - Wetsvoorstel om de toegang tot psychiatrische voorzieningen voor mensen zonder wettig verblijf te verbeteren.


51K1158 - Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 38 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het wegwerken van de fiscale werkloosheidsval bij werklozen die een opleiding volgen.


51K1120 - Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.


51K971 - Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen met het oog op de mensualisering van bijdragen voor arbeidsongeschikte zelfstandigen.


51K970 - Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.


51K938 - Voorstel van resolutie met het oog op het wegwerken van inactiviteitsvallen bij arbeidsongeschikte werknemers en zelfstandigen.


51K937 - Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur met het oog op het verfijnen van de verhouding tussen de bestuurden en de federale administratieve overheden.


51K881 - Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de instelling van een pleegverlof.


51K816 - Wetsvoorstel tot aanpassing van de wetgeving betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en betreffende de kinderbijslag aan de burgerlijke meerderjarigheid van achttien jaar.


51K715 - Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van pleegzorg op federaal niveau.


51K704 - Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op het waarborgen van het kiesrecht van mensen met een beperkte mobiliteit.


51K505 - Wetsvoorstel inzake de toegang voor assistentiehonden tot ruimten en gebouwen die voor het publiek of voor gemeenschappelijk gebruik bestemd zijn.


51K455 - Wetsontwerp betreffende de rechten van vrijwilligers.


51K340 - Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige arbeidsparticipatie.


51K210 - Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de feestdagen met het oog op de invoering van 8 maart als extra feestdag.


51K207 - Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen wat de schorsing en de herkrijging van het recht op een overlevingspensioen betreft.


51K134 - Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende het recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.


51K133 - Wetsvoorstel tot aanpassing van het stelsel van de werkloosheid om sociale en familiale redenen.


51K132 - Wetsvoorstel houdende wijziging van de wetgeving betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming.


51K131 - Wetsvoorstel houdende wijziging van de artikelen 39 en 43 van de arbeidswet van 16 maart 1971 met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming.


Wegwijzers

Op deze site