Over Greet

Motivatie

Strijden voor een goede en sociale bescherming. Aandacht besteden aan de mens achter het dossier. Solidair zijn maar ook correct. Dat zijn mijn typische kenmerken. In al wat ik doe. In mijn werk als adviseur bij de FOD Sociale Zekerheid, in de verenigingen waarin ik actief ben, in mijn contacten met mensen. Ook in mijn lokaal mandaat, als gemeenteraadslid van de stad Antwerpen en als provincieraadslid in de provincie Antwerpen. Voluit gaan voor een warme en sociale samenleving, daar werk ik graag aan mee!

Maar laat ik me eerst even voorstellen.

Mijn loopbaan ben ik begonnen als ambtenaar op de pensioendienst van het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen voor Zelfstandigen, eerst in Antwerpen, later in Brussel. Zo kwam ik in contact met een bijzondere tak van onze sociale zekerheid, deze voor zelfstandigen. Een boeiende materie!

Toen Frank Vandenbroucke in 1999 minister van sociale zaken en pensioenen werd, solliciteerde ik om op zijn kabinet te gaan werken. Heel blij was ik toen ik bij hem aan de slag kon als adviseur sociaal beleid. Het was dan ook een enorm boeiende ervaring, en een goede leerschool! Die kwam goed van pas toen hij me in januari 2001 vroeg of ik interesse had om Freddy Willockx op te volgen als Regeringscommissaris (een soort staatssecretaris). Zo kwam ik van de ene op de andere dag in de actieve politiek terecht, met een uitvoerend mandaat in de regering. Beleid voor mensen met een handicap, vrijwilligers, vereenvoudiging van de sociale zekerheid, allemaal boeiende materies en echt iets waar ik mijn tanden kon inzetten. Een periode waarin ik ook veel kon realiseren, zoals de automatische toekenning van het pensioen.

In 2003 nam ik voor de eerste keer deel aan de verkiezingen. Met 12.915 voorkeursstemmen raakte ik rechtstreeks verkozen in de Kamer. Ook daar bleef ik het sociaal beleid verder opvolgen. En kon ik opnieuw zaken realiseren: eindelijk een echt statuut voor vrijwilligers, een actieplan ‘simpelweg sociaal’, pleegzorgverlof, en nog vele dingen meer.

In 2007 verloor sp.a veel zetels en raakte ik niet meer verkozen. Toen brak even een moeilijke tijd voor me aan, maar gelukkig kon ik in februari 2008 opnieuw aan de slag op het kabinet pensioenen. Van een Franstalige minister, ja. Een bewuste keuze. Want solidariteit stopt voor mij niet bij de taalgrens. En als we onze goede sociale zekerheid willen behouden, is samenwerking met onze Franstalige collega’s logisch en nodig!

In juni 2009 maakte ik de overstap naar het kabinet van Jean-Marc Delizée, Staatssecretaris voor sociale zaken belast met personen met een handicap. Zo kwam ik weer terecht in het hart van het beleid voor mensen met een handicap. Ik volgde er het Europese sociaal beleid op en werkte ook rond het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Dankzij de expertise die ik in die domeinen had kunnen opbouwen, kon ik in september 2011 aan de slag bij de FOD Sociale Zekerheid. Opnieuw aan het werk in een federale administratie, na een onderbreking van 12 jaar. Maar met volle goesting. De FOD Sociale Zekerheid is immers een moderne administratie en op de Directie-generaal beleidsondersteuning, waar ik terecht kwam, kan ik voluit blijven meewerken aan sociale bescherming. Vooral dan vanuit het Europese en het internationale aspect. Enorm boeiend dus!

Naast mijn werk bij de FOD ben ik actief betrokken in verschillende verenigingen. Zoals De Natuurvrienden, de vzw Jeugd en Cultuur, De Mick, … Een engagement dat ik met veel enthousiasme op me neem. Want als samenleving hebben we zo’n verenigingen nodig, zij zorgen immers voor sociale cohesie.

En natuurlijk blijf ik politiek actief. Sinds 2006 zetel ik in de gemeenteraad in Antwerpen en sinds december 2012 ben ik ook provincieraadslid. Ook in de lokale politiek blijf ik mijn expertise en netwerk inzetten!

Curriculum Vitae
Studies
 • Licentiate in de Rechten, Ufsia en UIA (1985)
Beroepsactiviteiten:
 • Beleidsadviseur FOD Sociale Zekerheid (september 2011 – heden)
 • Adjunct-directeur kabinet Staatssecretaris sociale zaken, belast met beleid personen met een handicap (17 juli 2009 – augustus 2011)
 • Adviseur kabinet minister van Pensioenen (februari 2008 – juli 2009)
 • Lid van de kamer van volksvertegenwoordigers en secretaris van de Kamer (2003-mei 2007)
 • Secretaris van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (2003-mei 2007)
 • Regeringscommissaris voor Sociale Zekerheid (2001-2003)
 • Adviseur van de minister van Sociale Zaken en Pensioenen, bevoegd voor de pensioenen en de sociale zekerheid van de zelfstandigen (1999-2001)
 • Juriste bij de pensioendienst voor de zelfstandigen (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) (1987-1999)
Politieke activiteiten:
 • Gemeenteraadslid Antwerpen (januari 2006-heden)
 • Provincieraadslid Antwerpen (december 2012-heden)
Andere activiteiten
 • Voorzitter vzw ATB Natuurvrienden
 • Voorzitter vzw Vriendenkring ‘De Mick’
 • Voorzitter vzw Jeugd en Cultuur
 • Ondervoorzitter vzw Primavera
 • Lid Dagelijks bestuur en Raad van Bestuur van vzw ‘Heropbeuring De Mick’
 • Lid directiecomité en Raad van Bestuur Wijkwerken Antwerpen
 • Bestuurslid / Lid verschillende verenigingen in de sport- en socio-culturele sector
 • Bestuurder ARRO (huisvestingsmaatschappij)
 • Bestuurder Gielsbos (instelling voor personen met een handicap)
 • Bestuurder Pontes (crematorium)
 • Lid algemene vergadering AP Hogeschool
 • Bestuurder De Voorzorg
 • Expert Toerisme Provincie Antwerpen
Regeringsfuncties:
 • Regeringscommissaris voor Sociale Zekerheid (jan 2001- juni 2003)
Publicaties:
 • Pensioenzakboekje (Kluwer)
 • Sociale administratie (pensioenen en sociaal statuut zelfstandigen) (Kluwer)
 • Ontwikkelingen van de sociale zekerheid, 1990-2001 (Die Keure)