Logo Greet van Gool

Nieuwsarchief van 2007-10-15 tot 2009-10-26

Nieuwsitems

2009-10-26 · Informatieve vraag van raadslid Van Gool over de ophaling van KGA-afval

In de gemeenteraadscommissie "Openbare werken" van 24 oktober jl. stelde ik schepen Guy Lauwers een vraag in verband met de ophaling van klein gevaarlijk afval. Voornamelijk voor ouderen mensen en mensen met beperkte mobiliteit is het immers niet zo eenvoudig om dat afval in een van de containerparken aan te bieden. De schepen beloofde dat de chemokar opnieuw ingevoerd zal worden. Goed nieuws dus!

De vraag en het antwoord leest u hieronder:

Greet van Gool: De districtsraad van Merksem heeft in haar zitting van september een advies van de seniorenraad over de ophaling van KGA behandeld. Voor een aantal inwoners die minder mobiel zijn, is het immers niet evident om dit KGA aan te bieden in één van de 9 recyclageparken. Voor hen kan een ophaling aan huis een oplossing bieden. Dergelijke ophaling zou echter niet mogelijk zijn. Als alternatief wordt daarom voorgesteld dat het KGA-afval aangeboden zou worden aan de KGAwagen die langskomt bij de ‘Buurt aan de beurt’- acties. Niet in elk district komt dergelijke KGAwagen langs. Daarom stelt de seniorenraad voor om minstens twee maal per jaar op verschillende vaste locaties te Merksem de KGA-wagen te plaatsen en/of in een punt tot deponeren te voorzien in verschillende openbare locaties van het district. De seniorenraad stelt eveneens voor om in een betere communicatie naar de inwoners te voorzien, bijvoorbeeld via de afvalkalender.

Mutatis mutandis zou dit voorstel ook in de andere districten ingevoerd kunnen worden. Graag vernam ik van de schepen wat zijn mening is over deze voorstellen en of hij bereid is de voorgestelde maatregelen in overweging te nemen.

Schepen Lauwers antwoordt dat de opmerking terecht is. Bij het invoeren van de nieuwe maatregel met enkel nog KGA inzameling via buurt aan de beurt en containerparken, gaf het college de opdracht deze maatregel te evalueren en indien nodig bij te sturen. Ook al bleek nog maar een klein percentage gebruik te maken van de chemokar, toch blijken het net die mensen – vooral senioren – te zijn die minder mobiel zijn en waar een inzameling ter plekke wel nuttig is. Daarom is besloten om vanaf midden november terug de KGA-kar in te voeren. De KGA-kar komt dan 4 x per jaar op vaste locaties in de wijken. Als communicatie voorzien we affiches die verspreid worden in alle seniorenclubhuizen, buurt aan de beurt locaties, containerparken, districtshuizen en stadskantoren. Ook via de districtspagina’s in de Nieuwe Antwerpenaar, een nieuwsbericht op de website en De Antwerpenaar op ATV zal er worden gecommuniceerd.

Greet van Gool bedankt de schepen voor zijn beslissing om de chemokar opnieuw in te voeren.

2009-09-22 · Stad Antwerpen voorbereid op Mexicaanse griep

In de gemeenteraadscommissies van 15 en 16 september ondervroeg ik schepen Monica De Coninck en schepen Marc Van Peel over de maatregelen die de stad en het OCMW nemen in het kader van de preventie en de bestrijding van de Mexicaanse griep. Uit de antwoorden van de schepenen blijkt dat, hoewel een uitbraak van de Mexicaanse griep voorlopig uitblijft, de stad en het OCMW voorbereid zijn op een uitbraak van de griep.

2009-07-03 · sp·a bindt strijd aan tegen armoede

Samen met drie andere fracties ( Open VLD, CD&V/N-VA en Groen!) heb ik maandag op de gemeenteraad een resolutie ingediend waarin aan het college gevraagd wordt om een aantal specifieke maatregelen rond armoedebestrijding te treffen. Sinds januari 2008 voert het platform StopArmoede.Nu actie rond armoedebestrijding. Elke maand werd een bijeenkomst georganiseerd voor het stadhuis waarbij telkens een ander facet van de armoedeproblematiek onder de aandacht werd gebracht. Parallel vergaderde het platform met de vier democratische fracties van de Antwerpse gemeenteraad om de thematiek te bespreken.

Via het lokaal sociaal beleidsplan van de stad worden over de hele legislatuur een aantal maatregelen voorzien die gerelateerd zijn aan armoedebestrijding. Gezien de economische crisis vragen de vier fracties om de timing van deze maatregelen te concretiseren en de intensiteit te verhogen binnen de budgetten van de meerjarenplannen.

Daarom stelden de vier fracties een tienpuntenplan op dat als voorstel tot resolutie op de gemeenteraad van 29 juni wordt gebracht. Dit plan focust ondermeer op sociale huisvesting, gezondheid, cultuur, senioren, werk en onderwijs (zie voorstel tot resolutie in bijlage).

De vier fracties beschouwen armoede als een netwerk van problemen dat zich op alle levensdomeinen uit en pleiten daarom voor een geïntegreerde aanpak van de armoedebestrijding in onze stad. Er moeten bruggen geslagen worden tussen de diverse departementen en beleidsdomeinen.

Om dit alles te realiseren wordt er gevraagd om een bijzondere themacommissie rond armoedebestrijding te organiseren in het najaar van 2009 om een toelichting te krijgen over de concrete engagementen van de bevoegde schepenen.

2009-06-30 · Stemmen in RVT's

Voor rusthuisbewoners is het erg lastig om te gaan stemmen in traditionele kieslokalen. Slechts 3 percent van de rusthuisbewoners brengt daarom zelf zijn stem uit. Wanneer de bewoners echter hun stem kunnen uitbrengen in het eigen rust- en verzorgingstehuis (RVT) gaat bijna de helft van de bewoners zelf stemmen. Dat blijkt uit een vraag die Antwerps gemeenteraadslid Greet van Gool (sp·a) stelde over een proefproject van het OCMW in Berchem.

102 senioren of 48 percent van alle bewoners in RVT Sint-Maria in Berchem ging bij de jongste verkiezingen zelf stemmen. Dit percentage is opmerkelijk want in andere rusthuizen bracht slechts 3 percent of minder zijn stem zelf uit. Voor veel rusthuisbewoners is de stap naar de traditionele kieslokalen te groot. De stembureaus liggen te ver af, ze zijn slecht aangepast aan specifieke handicaps of vereisen elektronisch stemmen, iets waar veel senioren nog niet vertrouwd mee zijn.

Het proefproject in RVT Sint-Maria wees uit dat deze moeilijkheden eenvoudig kunnen overwonnen worden door het kieslokaal in het rusthuis zelf te installeren. Op die manier worden de kieslokalen veel toegankelijker voor de rusthuisbewoners en kunnen ze gemakkelijker gesensibiliseerd en ondersteund worden. Ook voor andere mensen biedt het gaan stemmen in de RVT's voordelen. De rusthuizen zijn over het algemeen vlot bereikbaar en bieden voldoende parkeerplaatsen. In samenspraak met het Zorgbedrijf bekijkt de stad dan ook of dit proefproject tegen de volgende verkiezingen kan uitgebreid worden naar andere RVT's en dienstencentra.

2009-06-08 · Bedankt beste kiezer

De verkiezingen van 7 juni zijn achter de rug. Voor mij alvast met een mooi resultaat: ik behaalde 3.300 voorkeurstemmen, niet niks op die 27ste plaats. Daarvoor wil ik iedereen die aan dit resultaat bijgedragen heeft, van harte bedanken.

De komende dagen zullen nu uitmaken hoe de volgende Vlaamse regering eruit zal zien. Belangrijk, want er staat veel op het spel: de aanpak van de crisis, de mobiliteit in en rond Antwerpen, goed onderwijs, kansen op tewerkstelling, een sterk sociaal beleid. Dat zijn dossiers die, zoals u weet, me nauw aan het hart liggen. En waarvoor ik me inzet, op mijn werk bij het kabinet van de Minister van pensioenen, in de gemeenteraad in Antwerpen, in de vele verenigingen waarin ik actief ben.

Aarzel dan ook niet me te contacteren als u ergens vragen over hebt of als ik u kan helpen.

Hartelijke groeten

Greet van Gool
Lambrechsthoekenlaan 209 bus 10 L
2170 Merksem
Tel 03/644 55 07
greet@greetvangool.be

2009-05-29 · Voorstelling Greet van Gool

Graag wil ik me even aan u voorstellen. Zodat u weet wie ik ben en waar ik voor sta. Belangrijk als u een keuze moet maken op 7 juni 2009!

Politiek is me niet met de paplepel ingegeven, een sterk sociaal- en rechtvaardigheidsgevoel wel. Komende uit een traditioneel gezin was mijn keuze voor sp.a misschien niet voor iedereen even evident, wel voor mij. In de zomer van 1999, net na de verkiezingen, zocht ik professioneel een andere uitdaging. Zo kwam ik terecht op het kabinet van Frank Vandenbroucke, toen minister van sociale zaken en pensioenen. Een man die op veel respect en bewondering mag rekenen. Al was werken voor hem niet altijd even makkelijk, het gaf veel voldoening. Trots was ik, toen hij me begin 2001 vroeg om Regeringscommissaris voor Sociale Zekerheid te worden. Zo ben ik in de actieve politiek verzeild geraakt. Eerst in de regering en later, van 2003 tot 2007, in het federale parlement. Een ongelooflijke tijd, met veel werk en nog méér voldoening. Enkele van mijn dossiers:

  • auteur van de wet over het statuut van de vrijwilliger, al lang een heikel punt;
  • uitwerken van een actieplan voor meer vereenvoudiging in de sociale zekerheid (conform het Kafkaplan dat ik als Regeringscommissaris opgestart had);
  • meer aandacht vragen voor mensen met een handicap, onder meer op het vlak van toegankelijkheid, mobiliteit, mogelijkheden voor tewerkstelling.

Supergemotiveerd om mijn werk in het federale parlement verder te zetten, haalde ik bij de federale verkiezingen, van op de vijfde plaats, bijna 9.000 stemmen. Helaas behaalde sp.a maar vier zetels in de Kamer. Gevolg: ik was niet meer verkozen. Even brak een moeilijker tijd aan. Zomaar thuis zitten is immers niets voor mij. Gelukkig kon ik begin 2008 opnieuw aan de slag, als adviseur op het kabinet van de minister van Pensioenen (eerst bij Christian Dupont, later bij Marie Arena). Zo kan ik weer verder werken aan de dossiers die me zo nauw aan het hart liggen.

Naast mijn professionele bezigheden ben ik actief in vele verenigingen. Ook daar kan ik mijn sociale bewogenheid en engagement uiten. Zo ervaar ik als voorzitter van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Antwerpen (PWA) hoe moeilijk het is voor sommige mensen om een voltijdse taak in het reguliere circuit te kunnen uitoefenen. Als lid van het dagelijks bestuur en de raad van bestuur van De Mick, een gezondheidsinstelling in Brasschaat, besef ik hoe belangrijk betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorgen wel zijn. En als voorzitter van ATB de Natuurvrienden, een socioculturele beweging, zet ik me in voor natuurbehoud, natuurbeleving en sociaal toerisme. Want iedereen heeft recht op ontspanning en recreatie.

Nu sta ik op de lijst voor de Vlaamse verkiezingen. Op de 27ste plaats bij de effectieven. Campagne voeren doe ik volop, om veel stemmen te halen. Voor sp.a, omdat die resoluut de kaart trekt van mensen zoals u en ik. Voor mezelf, omdat ik ook mee wil wegen op het beleid. Daarvoor wil ik op u een beroep doen. Stem op 7 juni op lijst 1, plaats 27. U kunt altijd meerdere bolletjes binnen dezelfde lijst aanstippen. Ik dank u alvast op voorhand, voor uw steun en voor uw aandacht.

Hartelijke groeten

Greet

2009-05-18 · Verkiezingen: aandacht voor mensen met een handicap.

Ook mensen met een handicap moeten op 7 juni op een vlotte manier hun stem kunnen uitbrengen. Om na te gaan welke maatregel de stad Antwerpen hiervoor zal zetten, heb ik volgende vraag gesteld aan de burgemeester in de gemeenteraadscommissie van deze avond.

Informatieve vraag aan burgemeester Patrick Janssens over de toegankelijkheid van stembureaus voor mensen met een handicap

Net als in 2007 hebben de Minister van binnenlandse zaken en de Staatssecretaris voor personen met een handicap een omzendbrief gestuurd naar de gemeentebesturen om de toegankelijkheid van de kiesbureaus te verhogen.

De rondzendbrief bevat concrete aanbevelingen zoals:

Extra aandacht gaat dit maal naar de verschillende types van handicap. Zo wordt er nu op aangedrongen de richtlijnen voor de kiezers die in de stembureaus worden opgehangen, in eenvoudige taal te schrijven zodat iedereen ze makkelijk kan begrijpen. Zware ambtenarentaal is dus uit den boze. Daarnaast wordt ook gevraagd een extra groot bulletin uit te hangen in het kiesbureau en een vergrootglas ter beschikking te stellen van mensen met een visuele handicap.

Graag vernam ik van de burgemeester

In zijn antwoord bevestigde de burgemeester dat er in elk stembureau een aangepast stemhokje zal zijn, dat ook aandacht besteed zal worden aan de toegankelijkheid van de gebouwen en dat er voorbehouden parkeerplaatsen zullen zijn. Bovendien zal ook gevolg gegeven worden aan de specifieke richtlijnen voor mensen met een handicap.

Een goede zaak dus!

Wilt u nog meer informatie : volg deze link: http://www.besteburgemeester.be/nieuws.htm

2009-03-28 · Nieuwsbrief pensioenen maart 2009

nieuwsbrief maart 2009: Verschillende maatregelen op het vlak vanpensioenen

2008-06-17 · Stadsplan diversiteit

Vanavond werd in de commissie sociale zaken het diversiteitsplan van de stad Antwerpen besproken. Een mooi en ambitieus plan, dat heel wat engagementen bevat, ook naar mensen met een handicap. Anders dan wat sommige krantentitels doen vermoeden, wil het plan vooral stimuleren, bijv. bedrijven om aandacht te schenken aan diversiteit. Of bijv. door subsidie voor een evenement te koppelen aan aandacht voor toegankelijkheid. Het zal er nu op aankomen dit plan concreet gestalte te doen krijgen en op een goede manier uit te voeren. Beslist de moeite om op te volgen!

2008-05-23 · Verbetering van de koopkracht voor gepensioneerden

De Ministerraad van 23 mei 2008 heeft, op voorstel van minister Arena, een aantal maatregelen tot verbetering van de koopkracht van gepensioneerden goedgekeurd. Concreet gaat het om:

Meer uitleg vindt u in de bijgevoegde fiches.

Lees ook het persbericht van de minister van pensioenen, Marie Arena.

2008-04-28 · Uitbreiding toekenningsvoorwaarden stookoliefonds doet aantal aanvragen stijgen

Reeds in november vorig jaar ondervroeg ik schepen Monica De Coninck in verband met het aantal aanvragen voor tussenkomst van het stookoliefonds. Dat fonds komt, onder bepaalde voorwaarden, tussen in de kosten van de verwarmingsfactuur. Geen overbodige luxe in deze dure tijden! Uit een nieuwe vraag in de commissie sociale zaken vorige week, blijkt dat het aantal aanvragen dit jaar enorm is toegenomen: op dit moment zijn er al 1323 aanvragen voor tussenkomst binnen, tegen 283 tijdens het vorige seizoen. De uitbreiding van de toekenningsvoorwaarden die de federale regering onlangs beslist heeft, is daar niet vreemd aan: ruim 34 % van de aanvragers komt uit de nieuwe categorie.

Lees het volledige antwoord van de schepen

2008-04-28 · Meer uitleg over de nieuwe instelling voor geïnterneerden te Antwerpen

Naar aanleiding van een vraag in de commissie sociale zaken van 22 april jl. gaf bevoegd schepen Monica De Coninck meer uitleg over de nieuwe instelling voor geïnterneerden die er op de Antwerpse Linkeroever zal komen.

2008-04-28 · Bespreking van het parkeerbeleidsplan van de stad Antwerpen

In de raadscommissie van 21 april en de gemeenteraad van 28 april werd het parkeerbeleidsplan van de stad Antwerpen besproken. Bij die bespreking vroeg ik de bevoegde schepen Van Campenhout hoever het staat met de inplanting van een parkeerterrein aan het station Antwerpen Luchtbal. Dat station kan immers een belangrijke rol spelen bij de ontsluiting van het noorden van Antwerpen, en een verlichting betekenen van het verkeer op de Merksemse Bredabaan. De schepen heeft beloofd dat hij hierover navraag zou doen in het federale parlement.

Verder stelde ik ook enkele vragen over het beleid ten aanzien van personen met een handicap. Zo heeft de schepen, op mijn vraag, toegezegd dat hij zal onderzoeken of het parkeren in onder- en bovengrondse parkings gratis gemaakt kan worden voor personen met een handicap.

Lees de volledige bespreking

2008-04-24 · Opvolging dossiers federale regering en gemeenteraad Antwerpen

Beste lezer

U zult al gemerkt hebben dat het de voorbije maanden erg kalm geweest is op mijn website. Dat heeft verschillende oorzaken. De (slechte) uitslag van de verkiezingen van 10 juni 2007 heeft tot gevolg gehad dat ik niet herverkozen ben in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Daardoor kon ik mijn strijd voor meer sociale rechtvaardigheid, waarvoor ik me met hart en ziel heb ingezet, niet verder zetten in het parlement. Het heeft even geduurd voor ik dit verwerkt had. Gelukkig heb ik heel veel steun gekregen van mijn familie, van vrienden en van de vele sympathisanten die me de voorbije jaren gesteund hebben.

Hoewel ik nog tijdelijk doorbetaald wordt door het parlement, moest ik ook op zoek naar een nieuwe job. Want gewoon thuis zitten, dat is niets voor mij. Sinds kort heb ik die nieuwe uitdaging ook gevonden: sinds februari ben ik aan de slag op het kabinet van de minister van pensioenen. En ja, daar zijn intussen al wat veranderingen geweest. Eerst was dit minister Christian Dupont, en sinds 20 maart jl. is dit minister Marie Arena. Ik volg er het pensioenbeleid op, en kom zo dus weer terecht in mijn “specialiteit”. Maar ik blijf ook het sociaal beleid in het algemeen, en dan vooral het beleid ten aanzien van personen met een handicap en het dossier van de vrijwilligers, verder opvolgen. Ik kan toch niet de vele dossiers waarin ik me de voorbije jaren in het parlement vastgebeten heb, zomaar achter me laten?

U zult vanaf nu op mijn website dus weer meer informatie vinden over het sociaal beleid en over de nieuwe maatregelen die de regering neemt.

Verder ben ik nog altijd lid van de gemeenteraad in Antwerpen, en ook over mijn werkzaamheden daar zult u via deze website op de hoogte gehouden worden.

Kom dus (weer) regelmatig kijken, en aarzel niet me te contacteren als u vragen of opmerkingen hebt!

Vriendelijke groeten

2007-11-06 · Het Sociaal verwarmingsfonds

Sinds enkele jaren kunnen mensen die moeite hebben om hun verwarmingsfactuur te betalen, een toelage krijgen van het Sociaal verwarmingsfonds. Zeker nu de energieprijzen de pan uitswingen, is dit geen overbodige luxe. Nochtans blijkt uit de cijfers die schepen Monica de Coninck me meedeelde naar aanleiding van mijn informatieve vraag in de commissie sociale zaken van oktober jl., dat er vorig jaar maar relatief weinig aanvragen waren: 149 in de winter 2006-2007, tegenover 333 in de winter 2005-2006 en 210 in de winter 2004-2005. Ook het aantal gerechtigden is maar laag: resp. 122 (winter 2006-2007), 222 (winter 2005-2006) en 112 (winter 2004-2005).

In de commissie van 6 november heb ik de schepen opnieuw ondervraagd over het Sociaal verwarmingsfonds. Zij bevestigde dat er vorig jaar inderdaad maar weinig aanvragen waren, en ze beloofde dat ze zal nagaan of er, bijv. via de Antwerpenaar, meer bekendheid aan het bestaan van de verwarmingsfonds gegeven zou kunnen worden.

2007-11-06 · Subsidieregeling voor vrije diensten voor gezins- en/of bejaardenhulp

In de gemeenteraad van 25 juni jl. werd het reglement voor subsidies aan vrije diensten voor gezins- en/of bejaardenhulp gewijzigd. Die aanpassing was nodig om deze diensten in 2007 de nodige ondersteuning te kunnen geven. Het ging echter om een tijdelijke aanpassing, omdat er door het bedrijf sociale zaken een nieuw subsidiëringbeleid voorbereid zou worden, dat vanaf 2008 ingang zou vinden. Dit zou dan in het najaar voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

  • dat er voor 2007 nog geen uitbetalingen gebeurd zijn maar dat de subsidies momenteel worden berekend; bedoeling is wel dat de diensten vóór einde 2007 hun subsidies krijgen;
  • dat er voor de uitwerking van het nieuwe subsidiebeleid twee uitgangspunten gehanteerd worden; enerzijds dat het toelagenbeleid kadert in een collectieve aanpak en dat het dus gaat om toelagen aan organisaties en niet aan individuen; anderzijds dat het toelagenbeleid afgestemd moet worden op het lokaal sociaal beleidsplan 2008-20013. De thema’s van dat plan worden als basis gebruikt. Daarom wordt voor elke huidige toelage onderzocht of ze gekoppeld kan worden aan een thema uit het lokaal sociaal beleid. Is dat het geval, dan wordt aan de "trekkers" van die thema’s gevraagd om in het kader van hun regierol:
    • een opportuniteitstoets te doen (zitten de middelen goed? worden ze beter op andere onderdelen van het thema of voor andere organisaties ingezet en zo ja welke? …) (met andere woorden: “wat willen we subsidiëren”)
    • een voorstel uit te werken voor de manier waarop er nadien met de middelen wordt omgesprongen (ofwel beheersovereenkomst met één partner, ofwel een reglement op een ‘fonds’ waarop meerdere partners met projecten kunnen intekenen (met andere woorden: “hoe willen we de subsidies uitkeren”).

Voor de toelagen die niet aan een thema uit het lokaal sociaal beleidsplan gekoppeld kunnen worden, zal het saldo verdeeld worden. Eén en ander heeft tot gevolg dat enkele organisaties hun toelage zullen verliezen. Vanzelfsprekend zal er nog overleg zijn met de verenigingen. Het nieuwe reglement zal in de loop van het eerste kwartaal 2008 allicht op punt kunnen gesteld worden.

2007-10-16 · Vraag aan schepen en OCMW-voorzitter Monica De Coninck over het Sociaal verwarmingsfonds

Sinds enkele jaren kunnen mensen die moeite hebben om hun verwarmingsfactuur te betalen, een toelage krijgen van het Sociaal verwarmingsfonds. Daarvoor moeten zij binnen 60 dagen na de levering van de brandstof een aanvraag indienen via het OCMW, dat onderzoekt of de voorwaarden vervuld zijn en de toelage uitbetaalt. Onlangs werd bekend dat de OCMW’s uit de bestuursorganen van het Sociaal verwarmingsfonds stappen, uit onvrede met de werking van het fonds. Daarom heb ik in de gemeenteraadscommissie “sociale zaken” enkele vragen gesteld aan schepen en OCMW-voorzitter Monica De Coninck:

1. welke gevolgen heeft de beslissing uit de bestuursorganen van het Sociaal Verwarmingsfonds te stappen voor de Antwerpse betrokkenen;

2. hoe zit het met de doeltreffendheid van het Sociaal verwarmingsfonds; blijkbaar stellen andere OCMW’s dat te weinig mensen dit fonds kennen, en er dus ten onrechte geen beroep op doen; zij starten een campagne om de mensen die in aanmerking komen voor de toelage maximaal te informeren en te sensibiliseren; hoe is de situatie in Antwerpen?

» Lees het antwoord van de schepen

2007-10-15 · Handen af van blauw parkeervlak

Van 24 september tot 10 oktober liep er in Antwerpen een speciale actie tegen het onterecht parkeren op voorbehouden parkeerplaatsen voor mensen met een handicap. In de eerste periode liep er een sensibiliseringscampagne, waarbij parkeerwachters van GAPA en vrijwilligers van de stedelijke adviesraad voor personen met een handicap een waarschuwende postkaart onder de ruitenwissers van foutparkeerders zouden steken. In de periode van 1 tot 10 oktober volgde een repressieve actie van de verkeerspolitie, waarbij een directe boete van 100 euro opgelegd zou worden, en zo nodig takeling van het fout geparkeerde voertuig.

Dit is zeker een goed initiatief, want eerdere acties van de verkeerspolitie hebben al aangetoond dat zo’n sensibiliseringsacties een goed effect hebben.

Op mijn vraag in de gemeenteraadscommissie vanavond antwoordde burgemeester Patrick Janssens dat er tijdens de tiendaagse actie bijna 9.000 controles werden uitgeoefend, waarbij er 133 boetes werden uitgeschreven en 7 wagens werden getakeld. In de toekomst zullen er nog acties volgen, om meer aandacht te schenken aan deze problematiek.

Wie hierover vragen heeft, mag me vanzelfsprekend contacteren.

Wegwijzers

Op deze site