Ontbijtgesprek met Monica De Coninck en Yasmine Kherbache.

Op 25 mei gaan we met z’n allen naar de stembus. Voor zeer belangrijke verkiezingen. De wijkafdeling van sp.a Schoonbroek – Rozemaai nodigt u van harte uit voor een gesprek met Yasmine en Monica. Wat zijn de uitdagingen waar we voor staan? Welke oplossingen kiezen we?
Van harte welkom!

Schepen Heylen belooft de nieuwe reglementen voor de feestzalen van de stad te evalueren en begeleidende maatregelen te nemen

Op 19 november 2013 keurde de gemeenteraad nieuwe retributiereglementen goed voor onder meer feestzaal Rubens, feestzaal Kielpark en feestzaal Gietschotel. Daarbij werden de tarieven voor de huur van deze zalen fors opgetrokken, met als motivering dat de prijzen voor de verhuring marktconform en kostendekkend moeten zijn. Een serieuze verhoging en onze fractie stemde dan ook tegen de nieuwe reglementen. Terecht, zo blijkt nu want vele verenigingen trokken aan de alarmbel. De Vriendenkring De Mick bijv., die jaarlijks een showfestival organiseert in feestzaal Kielpark waarvan de opbrengt integraal naar de gezondheidsinstelling De Mick gaat. Zij zouden de huurprijs voor de zaal zien stijgen van ongeveer 250 euro nu naar 10.000 euro volgens het nieuwe reglement.

Reden te over dus om bevoegde schepen Heylen te interpelleren in de gemeenteraad en te vragen of hij bereid is de reglementen bij te sturen. De schepen antwoordde dat hij beseft dat de prijsverhoging niet voor alle verenigingen evident is en engageert zich ertoe de nieuwe reglementen te evalueren. In overleg met de verenigingen kan naar andere zalen gezocht worden, zoals bijv. culturele centra. Tevens wil hij bekijken of er kortingen toegestaan kunnen worden, voor bijv. de dagen waarop opgebouwd en afgebouwd moet worden.

Een goede zaak alleszins dat de schepen zich bewust is van de problematiek en wil evalueren. Nu hopen dat hij zijn beloftes nakomt!

Voor de interpellatie: 2014-02-24 Tarieven feestzalen

Voor de reportage op ATV over feestzaal Kielpark:  http://atv.be/nieuws/2014-01-29/steeds-meer-reacties-op-prijsverhoging/#.UwyO6n-9KSP

Naturefriends Academy in Wenen

Op 22 en 23 februari organiseren de Internationale Natuurvrienden NFI een “Naturefriends Academy” in het Karl Rennerinstituut in Wenen. Opzet is na te denken over de toekomst van de Natuurvriendenbeweging, goede praktijken uit te wisselen, nieuwe ideeën over activiteiten en structuren ontwikkelen.
In Vlaanderen zetten De Natuurvrienden sinds enige tijd in op “Ecocyclo”, fietstochten langs bestaande fietsknooppunten met duurzaamheid als rode draad. Ontspanning en educatie gaan hand in hand. Een knap project, dat zeker als goed voorbeeld kan dienen.

De presentatie die ik in Wenen gaf vindt u hier: NFI Academy Ecocyclo presentatie

Wereld Water Dag

Ter gelegenheid van de Wereld Water Dag en van het Internationale Jaar van het Water, dat door de Verenigde Naties wordt ondersteund, roepen de Internationale Natuurvrienden op tot vrije toegang tot water voor iedereen en de bescherming van het water milieu.

Natuurvrienden zijn actief bezig met de bescherming van water als bron van leven en als een onmisbare bron voor intacte ecosystemen. Internationale samenwerking is een onmisbaar kernelement van deze inspanningen. Dat blijkt uit de discussie over vrije toegang tot water. De Europese milieuorganisaties waren niet de enigen die de op handen zijnde privatisering van de watervoorziening bekritiseren in de Europese Unie; miljoenen verontruste burgers hebben zich georganiseerd tegen de dreiging dat het waterbeheer zou worden onderworpen aan marktregels, en lanceerden een burger initiatief onder de noemer van “Water is een mensenrecht”.

“Water is een ecologische troef en mag niet worden behandeld als koopwaar”, zegt Manfred Pils, voorzitter van de Internationale Natuurvrienden (NFI). NFI telt ongeveer 500.000 leden in 45 landen en verleent steun aan dit burger initiatief. Tevens roept NFI de Europese Commissie op een voorstel in te dienen “voor de handhaving van het menselijk recht op water in overeenstemming met de resolutie van de Verenigde Naties en voor het bevorderen van een functionele water en afvalwaterzuivering en de levering van drinkbaar water en sanitaire voorzieningen als een essentiële openbare dienst voor iedereen”.

Het European Environmental Bureau (EEB) vraagt, in samenwerking met NFI, dat water beschermingsmaatregelen worden vastgelegd in de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en mobiliseren tegen de massale bedreiging voor het grondwater als gevolg van de zogenaamde “Fracking” technologie. Deze “Fracking” technologie wordt gebruikt bij het boren naar schaliegas en schalieolie die met de huidige methoden schadelijk zijn voor het milieu. In deze context doet NFI een oproep voor een openbare raadpleging van de Europese Commissie met betrekking tot een totaal verbod op het boren naar schaliegas en schalieolie en voor de verplichte milieu-effectbeoordeling.

Meer lezen?

Opening handwerktentoonstelling Viva Zij-kant Schoonbroek-Rozemaai

Vandaag mocht ik de handwerktentoonstelling van Viva Zij-kant op Schoonbroek-Rozemaai openen. Een bijzondere opening, want de afdeling viert dit jaar haar 45ste verjaardag. Verschillende leden van die eerste periode waren aanwezig, en zoals steeds was het er erg gezellig.

Zijn socialistische vrouwenbewegingen nog nodig? Voor mij is het antwoord volmondig: ja!

Vooreerst: het socialisme. Aan de basis daarvan ligt solidariteit, en we moeten maar naar de gebeurtenissen van de afgelopen weken kijken om te weten dat die sterk onder druk komt te staan. Onder meer door de steeds weerkerende aanvallen op de index, door de pogingen onze sociale verworvenheden af te bouwen, door de ondermijning van onze sociale zekerheid. Ook in onze geliefde stad Antwerpen komt het wij-gevoel dat de vorige bestuursploeg gerealiseerd heeft, meer en meer onder druk te staan. En dus moeten we ons blijven inzetten om onze sociale bescherming te behouden, moeten we solidair blijven. Socialisme is dus nodig!

Verder: vrouwenbeweging. Het zou verkeerd zijn te denken dat vrouwen gelijke rechten hebben als mannen. Een korte zoektocht op het internet geeft onthutsende cijfers:

  • Vrouwen vormen 50% van de wereld
  • Vrouwen doen 66% van al het werk
  • Vrouwen verdienen 10% van het wereldinkomen
  • Vrouwen hebben 1% van alle bezittingen
  • Van alle regeringsleiders op de wereld is 5% vrouw
  • Van alle armen op de wereld is 75% vrouw
  • Van alle analfabeten op de wereld is 66% vrouw
  • Van alle vluchtelingen op de wereld is 75% vrouw

Koepelvereniging Zij-kant organiseert verschillende acties om tot meer gelijke rechten te komen. Denk maar aan de jaarlijkse Equal Pay Day, die nog steeds in maart doorgaat – pas dan hebben vrouwen evenveel verdiend als mannen. Ook naar aanleiding van de voorbije lokale verkiezingen heeft Zij-kant acties ondernomen om het percentage vrouwen in de lokale besturen te verhogen. Er is een kleine vooruitgang merkbaar, en zeker in Antwerpen doen we het niet slecht. Van de 12 leden van de sp.a fractie in de gemeenteraad zijn er 9 vrouwen; in de provincie levert sp.a de enige vrouwelijke deputé (Inga Verhaert). En met Kathleen Van Brempt hebben we ook een vertegenwoordiger in het Europees parlement, en met Monica De Concink een minister in de federale regering.

Maar we zijn er nog niet. En dus blijven socialistische vrouwenbewegingen, zoals Viva Zij-kant Schoonbroek-Rozemaai broodnodig. Ik wens hen dan ook nog vele strijdvaardige jaren toe!

Inhuldiging Natuurvriendenpad in Hove

Sinds zondag hebben de Natuurvriendenafdeling Hove – Kontich een echt Natuurvriendenpad. Het nieuwe Natuurvriendenpad is een wandellus van 12 km en wordt opgenomen op de nieuwe wandelkaart, ‘Wandelgebied landschapspark Antwerpen Zuidrand’, uitgegeven door de deelnemende gemeentes en TPA (Toerisme Provincie Antwerpen. Afdeling Hove van de Natuurvrienden heeft er hard aan gewerkt, gelukkig hebben ook andere gemeenten meegeholpen.

Jaarlijks organiseren de Natuurvrienden in de provincie Antwerpen een wandel- en fietsdag. Een ideale gelegenheid om het Natuurvriendenpad voor te stellen. Het weer was niet echt van de partij, maar de dag kende een groot succes. Niet minder dan 170 deelnemers waren er. Het nieuwe Natuurvriendenpad werd door allen positief en vooral verrassend ervaren. Zeker door de lokale deelnemers die het mooie in hun eigen gemeente hebben ontdekt via paadjes waarvan ze het bestaan zelfs niet wisten.

Een geslaagde organisatie van de Natuurvrienden dus!