Pleidooi voor screening van parkeerplaatsen voor personen met een handicap

Parkeren PMH

In de provincieraad van 25 februari 2016 hield provincieraadslid Greet van Gool een pleidooi voor de screening van de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap, in navolging van een initiatief van de provincie Vlaams Brabant. Die heeft recent de organisatie “On Wheels” de opdracht gegeven om de circa 2.000 voorbehouden parkeerplaatsen in de provincie te screenen. Deze screening moet tegen mei informatie opleveren over de locatie van de voorbehouden parkeerplaatsen en de mate waarin ze zijn aangepast voor een bepaalde handicap, informatie die gratis via een app ter beschikking zal worden gesteld. Ook de gemeentebesturen van Vlaams-Brabant zullen deze gegevens krijgen, zodat zij een gedetailleerde analyse hebben over de mate waarin hun parkeerplaatsen voldoen aan de toegankelijkheidswetgeving en welke aanpassingen daarvoor nodig zijn.

Dit is een belangrijk initiatief voor een betere mobiliteit van mensen met een handicap, reden waarom Greet van Gool gedeputeerde Bellens vroeg wat de situatie in de provincie Antwerpen is. Hij juicht alvast het initiatief van Vlaams-Brabant toe maar kan jammer genoeg niets gelijkaardigs organiseren in de provincie Antwerpen. Onze provincie had immers, als enige in Vlaanderen, een eigen toegankelijkheidsbureau, het “Centrum voor Toegankelijkheid van de Provincie Antwerpen CTPA”. De andere provincies deden beroep op externe bureaus. Door de interne staatshervorming was de provincie Antwerpen verplicht de werking van het CTPA stop te zetten. Voortaan voert de provincie enkel nog een intern toegankelijkheidsbeleid, bijv. voor de eigen gebouwen. Door het wegvallen van het personeel en van de financiële middelen kan de provincie echter geen extern toegankelijkheidsbeleid meer voeren en dus ook geen impulsen geven aan de gemeentebesturen. Zij kunnen wel terecht bij het expertisecentrum “Inter”. Hiervoor moet echter een vergoeding betaald worden, waar de screenings die het CTPA vroeger uitvoerde, gratis waren voor de gemeentebesturen.

Greet van Gool betreurt deze evolutie. “De inperking van de bevoegdheden van de provincies is een beleidskeuze. Zij zou er echter niet toe mogen leiden dat de dienstverlening die vanuit de provincies verleend werd, afgebouwd wordt. En dat is hier nu net wel het geval. Gemeentebesturen worden niet langer gestimuleerd om in te zetten op toegankelijkheid, zij moeten betalen voor hun screenings, … Een spijtige zaak, want toegankelijkheid is fundamenteel als men tot een volwaardige participatie van iedereen wil komen.”

Links

Projectoproep – Week van de G-sportfan

148x180-G-sportfonds_mail
 

De provincie Antwerpen zet al lang in op G-sport. Terecht, zo zeggen provincieraadsleden Greet van Gool en Rony Cuyt, want sport is voor iedereen belangrijk, en dus ook mensen met een handicap. Enkele jaren geleden lanceerde de provincie het G-sportfonds. Dat wil sporters met een handicap alle kansen geven om te kunnen sporten en bewegen. En vooral: het taboe dat leeft over en rond G-sport doorbreken. Want ook als je één been hebt, blind of doof bent of in een rolstoel zit, kun je plezier beleven aan sport.

Voor het derde jaar op rij organiseert het G-sportfonds van de provincie Antwerpen ook in 2016 een sensibiliserings- en crowdfundingscampagne voor en door G-sport: de ‘Week van de G-sportfan!’. Tijdens deze campagne zet het G-sportfonds sport voor personen met een handicap in de kijker, door op zoek te gaan naar mensen die G-sport een warm hart toedragen en G-sportfan willen worden. Daarnaast start er ook een crowdfundingsactie waarbij het G-sportfonds zich engageert om voor elke euro dat een project aan fondsen werft er één euro bovenop te leggen. Zo werd in 2014 42.851 euro opgehaald, in 2015 bijna het dubbele, nl. 85.338 euro. Dankzij de campagnes konden in totaal 20 G-sportprojecten nieuwe sportmaterialen aankopen voor hun G-sporters. Het aantal G-sportfans bedraagt inmiddels meer dan 13.000 mensen.

Wie meer informatie wil of een project wil indienen, kan terecht in één van de vier G-sportcafés die binnenkort georganiseerd worden:

  • Donderdag 3 maart om 19.30 uur in het Gielsbos, Vosselaarseweg 1, 2275 Lille
  • Donderdag 10 maart om 19.30 uur in Sportcentrum Den Uyt, Rode Kruislaan 20, 2400 Mol
  • Vrijdag 11 maart om 19.30 uur in het Gemeentehuis van Sint-Katelijne-Waver, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
  • Donderdag 24 maart om 19.30 uur in het Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen

Mensen met een handicap, scholen, sportclubs, welzijnsorganisaties, jeugdverenigingen en actoren uit de geestelijke gezondheidszorg en sociaal-cultureel werk kunnen deelnemen aan de campagneweek. Kandidaturen kunnen ingediend worden tot 30 april 2016. De ‘Week van de G-sportfan!’ vindt plaats van 24 tot 30 oktober 2016.

LINKS

Ook kinderen met een handicap hebben recht op vakantie!

phoca_thumb_l_vanthillo.jef-speeltuin

Kinderen en jongeren die een handicap hebben, kunnen niet altijd terecht in de “reguliere” vakantiewerking, zoals speelpleinwerking. Nochtans hebben ook zij recht op een zinvolle vrijetijdsbesteding! De provincie Antwerpen verleent daarom voor het tweede jaar op rij subsidies aan organisaties en gemeentebesturen die een vakantiewerking op maat organiseren voor kinderen en jongeren met speciale noden.

De provincie zet trouwens ook in op inclusieve speelpleinen. In het kader van het Project Inclusieve Speelpleinen (“PRINS”) biedt de provincie in samenwerking met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS), Arktos en Uit De Marge aan de speelpleinen een begeleidingstraject op maat aan, wat kan gaan van een vorming voor animatoren over aangepast spelen tot het uitwerken van een speelpleinaanbod op wijk- of buurtniveau. Zo kunnen ook kinderen met een handicap en maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren ten volle spelen en genieten van zijn of haar vrije tijd.

Meer informatie over inclusieve speelpleinen

Meer informatie over de subsidieaanvraag “Vakantiewerking voor kinderen met een handicap”

Voortzetting besprekingen Provincieraad Begroting 2016 – Onderwijs en Jeugd

Ook op 10 december buigt de provincieraad zich over de begroting 2016, met onder meer de beleidsdomeinen Onderwijs en Jeugd. In haar tussenkomst over onderwijs wees Greet van Gool op het belang van (financieel) toegankelijk onderwijs en pleitte ze ervoor om de gevolgen van de verhoging van de inschrijvingsleden in het volwassenenonderwijs goed op te volgen.
Voor het beleidsdomein Jeugd vraagt Greet van Gool om ook in de toekomst te blijven inzetten op inclusieve speelterreinen.

Hier leest u de volledige tekst van haar tussenkomst
Tussenkomst Onderwijs 2015-12-10
Informatie over het provinciaal onderwijs
Informatie over inclusieve speelpleinen

3 december 2015 – Internationale dag voor personen met een handicap.

Sinds 1992 is 3 december de “Internationale Dag van personen met een handicap”. Daarmee wil men bewustwording promoten en steun vragen voor de inclusie van personen met een handicap in de samenleving. Dit jaar is het thema “Inclusie telt”. Daarmee wil men de ongelijkheid verminderen en belemmeringen voor de gelijke participatie van personen met een handicap in de samenleving wegwerken.

Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor:

  • Het inclusief en toegankelijk maken van steden, voor iedereen.
  • Het verbeteren van gegevens en statistieken m.b.t. handicap
  • Betrekken van mensen met een onzichtbare handicap

Meer informatie op de website van de Verenigde Naties (in het Engels)

Internationale dag voor personen met een handicap
Internationale dag voor personen met een handicap

2 december 2015 – Op weg naar Europese regels rond toegankelijkheid

Goed nieuws voor al wie minder mobiel is of een handicap heeft. De Europese Commissie heeft immers een voorstel ingediend voor een Europese toegankelijkheidswet, waarin voor een aantal belangrijke producten en diensten (zoals geldautomaten en bancaire diensten,PC’s, telefoons en tv-apparatuur, telefonie en audiovisuele diensten, vervoer, e-books en e-commerce) gemeenschappelijke normen zullen worden vastgelegd die mensen met een handicap in de hele Europese Unie in staat zullen stellen volledig aan de samenleving deel te nemen.

Het voorstel voor een richtlijn voert gemeenschappelijke toegankelijkheidsvereisten in, die ook van toepassing zullen zijn in het kader van de EU-regels voor overheidsopdrachten en bij de inzet van EU-fondsen.

Dit is een belangrijke stap voor een inclusievere samenleving in heel de Europese Unie.

Voor meer informatie (in het Engels):
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=89&newsId=2400&furtherNews=yes

 

Handicap