Ook kinderen met een handicap hebben recht op vakantie!

phoca_thumb_l_vanthillo.jef-speeltuin

Kinderen en jongeren die een handicap hebben, kunnen niet altijd terecht in de “reguliere” vakantiewerking, zoals speelpleinwerking. Nochtans hebben ook zij recht op een zinvolle vrijetijdsbesteding! De provincie Antwerpen verleent daarom voor het tweede jaar op rij subsidies aan organisaties en gemeentebesturen die een vakantiewerking op maat organiseren voor kinderen en jongeren met speciale noden.

De provincie zet trouwens ook in op inclusieve speelpleinen. In het kader van het Project Inclusieve Speelpleinen (“PRINS”) biedt de provincie in samenwerking met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS), Arktos en Uit De Marge aan de speelpleinen een begeleidingstraject op maat aan, wat kan gaan van een vorming voor animatoren over aangepast spelen tot het uitwerken van een speelpleinaanbod op wijk- of buurtniveau. Zo kunnen ook kinderen met een handicap en maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren ten volle spelen en genieten van zijn of haar vrije tijd.

Meer informatie over inclusieve speelpleinen

Meer informatie over de subsidieaanvraag “Vakantiewerking voor kinderen met een handicap”

Ook in 2016 moet onze provincie een sterk sociaal beleid voeren!

Op 15 december 2015 werd in de provincieraad het beleidsdomein Welzijn besproken. Een domein waar de provincie Antwerpen al lang op inzet en vele goede zaken realiseert. 2016 wordt een scharnierjaar. Enerzijds is het het laatste jaar waarin de provincie nog een aantal bevoegdheden zoals impulsbeleid kan uitoefenen. Anderzijds moet volop gewerkt worden aan de verdere uitbouw van de bevoegdheden die na 2016 nog in provinciale handen zullen blijven.
In haar tussenkomst toonde provincieraadslid Greet van Gool haar bekommernis over een aantal dossiers, zoals de overgang van de provinciale instellingen Gielsbos, PCMA en Gouverneur Kinsbergen Centrum naar Vlaanderen en de continuïteit van projecten die in het kader van het impulsbeleid zullen worden ingediend.

Tussenkomst van Greet van Gool
Tussenkomst Welzijn 2015-12-15 GvG

Meer informatie over het welzijnsbeleid van de provincie

Voortzetting besprekingen Provincieraad Begroting 2016 – Onderwijs en Jeugd

Ook op 10 december buigt de provincieraad zich over de begroting 2016, met onder meer de beleidsdomeinen Onderwijs en Jeugd. In haar tussenkomst over onderwijs wees Greet van Gool op het belang van (financieel) toegankelijk onderwijs en pleitte ze ervoor om de gevolgen van de verhoging van de inschrijvingsleden in het volwassenenonderwijs goed op te volgen.
Voor het beleidsdomein Jeugd vraagt Greet van Gool om ook in de toekomst te blijven inzetten op inclusieve speelterreinen.

Hier leest u de volledige tekst van haar tussenkomst
Tussenkomst Onderwijs 2015-12-10
Informatie over het provinciaal onderwijs
Informatie over inclusieve speelpleinen

Provincieraad bespreekt begroting 2016

Deze week zijn in de provincieraad de begrotingsbesprekingen 2016 van start gegaan. Op dinsdag 9 december kwam het beleidsdomein Cultuur aan bod. Provincieraadslid Greet van Gool wees er op het belang van toegankelijke cultuur, zonder grenzen. Noch financieel, noch fysiek. Ook hield ze een pleidooi voor de bibliotheken, die een belangrijke rol spelen.
Gedeputeerde Lemmens beloofde hier verder aandacht aan te zullen besteden.

Voor de tussenkomst:
Tussenkomst GvG Cultuur 2015-12-09

Meer informatie op de website van de provincie

Stad Antwerpen wijzigt reglement taxicheques

Op de gemeenteraad van 24 november 2015 keurde het college van burgemeester en schepenen een nieuw reglement voor de taxicheques goed, ondanks bezwaren van oppositielid Greet van Gool en opmerkingen van de seniorenraad.

Zowel personen met een handicap als senioren die (tijdelijk) minder mobiel zijn, kunnen taxicheques aanvragen. Zij betalen hiervoor 2,50 euro en de cheques hebben een waarde van 5 euro. Het nieuwe reglement bevat een aantal positieve elementen: de cheques zijn voortaan langer geldig, de aankoop ervan wordt niet meer beperkt per kwartaal maar men kan ineens het nodige aantal bestellen, en de cheques kunnen (maar moeten niet) voortaan digitaal aangevraagd worden. Minder positief is dat de prijs van de cheques verhoogd wordt, naar 2,75 euro. En dat de inkomstenvoorwaarde om als senior in aanmerking te komen, strenger wordt. Voortaan bedraagt die grens de grens van de verhoogde tegemoetkoming (wordt toegepast in de ziekteverzekering) en niet langer tweemaal het bedrag van het leefloon. Daardoor zullen heel wat senioren uit de boot vallen. Nochtans hebben ook zij recht op en nood aan betaalbaar vervoer.
Ook verschillende seniorenraden hadden tegen de prijsverhoging bezwaar gemaakt er er waren een aantal suggesties tot verbetering ingediend. Daar hield de bevoegde schepen echter geen rekening mee.

Het nieuwe reglement is ook een gemiste kans om de cheques daadwerkelijk te laten toekomen bij de gebruikers die er nood aan hebben. De senioren moeten immers nog steeds zelf de cheques aanvragen en bewijzen dat ze aan de inkomstenvoorwaarde voldoen.

Het lijkt er dus op dat de stad overhaast te werk gegaan is. Gelukkig is er een overgangsperiode van 1 jaar, voor de senioren die nu in aanmerking komen voor de cheques. Hopelijk wil de stad in die periode het nieuwe reglement evalueren en bijsturen waar nodig.

Provincie Antwerpen gaat voor meer samenwerking tussen de verschillende onderwijsnetten

In de provincieraad van 25 juni 2015 werd het jaarrapport 2014 van het Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen ter goedkeuring voorgelegd. Naar aanleiding daarvan ondervroeg Greet van Gool gedeputeerde Inga Verhaert over de samenwerking tussen de drie openbare netten (het gemeenschapsonderwijs, het provinciaal onderwijs en het stedelijk of gemeentelijk onderwijs).

Zoals gedeputeerde Inga Verhaert eerder al in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement stelde, kunnen de drie openbare onderwijsnetten op korte termijn op drie punten al tot meer samenwerking komen. In de eerste plaats kan er een betere afstemming komen van de leerplannen, ook m.b.t. de na- en bijscholing. Verder kunnen er ook betere afspraken gemaakt worden rond het opleidingsaanbod. Het kan immers niet de bedoeling zijn elkaar te beconcurreren. Een derde punt van samenwerking slaat op de rechtspositieregeling. Door de verschillen die er op dat vlak tussen de verschillende netten bestaan, is het vaak niet evident om van het ene naar het andere net over te gaan. Hiervoor zullen alvast de knelpunten en drempels in kaart gebracht worden.

Deze drie punten zullen op korte termijn verder onderzocht worden. Voor de structuur en het pedagogisch project zal meer tijd uitgetrokken moeten worden.

Voor meer informatie over het provinciaal onderwijs:
http://www.provincieantwerpen.be/content/provant/nl/beleid/onderwijs-en-vorming.html

Voor het videoverslag van de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement:
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/982269