Stadspartij reageert op Bestuursakkoord: Stilstaan is achteruitgaan

Deze ochtend hield de nieuwe fractie van de stadspartij een persbriefing om te reageren op het bestuursakkoord van Bart De Wever. We maken ons erg bezorgd, want de nieuwe bestuursploeg maakt geen keuzes, verdeelt de openbare ruimte vier keer, culpabiliseert en bestraft, …

Ook op sociaal vlak gaan we erop achteruit. Afbouw van het Zorgbedrijf en het OCMW, culpabiliseren van wie het moeilijk heeft in plaats van de emanciperen en te responsabiliseren, …
De tekst van mijn tussenkomst vindt u hieronder

Sociaal beleid

De nieuwe bestuursploeg – en de toekomstige burgemeester en de toekomstige schepen van sociale zaken en OCMW-voorzitter voorop – maken zich hard dat het bestuursakkoord voor de komende legislatuur wel sociaal is. Wij zijn alvast niet overtuigd. Het bestuursakkoord roept meer vraagtekens op dan dat het antwoorden geeft. Bovendien vertrekt het van een visie die haaks staat op een zorgende, warme maar tegelijk emanciperende aanpak. Wij maken ons dus inderdaad zorgen.

Zo bijvoorbeeld de aanpak van de armoede, inderdaad een grote uitdaging voor Antwerpen. Met Jan Vranken zijn we verheugd te lezen dat er werk gemaakt zal worden van een breed en inclusief armoedebeleidsplan (punt 374). Maar tegelijkertijd stellen we vast dat de nieuwe bestuursploeg armoede blijkbaar als individuele verantwoordelijkheid beschouwt, terwijl iedereen weet dat armoede vele facetten – en vele oorzaken – heeft en dus een multidisciplinaire aanpak vereist. De vorige bestuursploeg vertrok daarbij van kansen en verantwoordelijkheden – en hechtte ook veel belang aan de waardigheid en de emancipatie van mensen in armoede. Denk bijv. aan het schitterende project “Binnenste Buiten”, op het Kiel, waar mensen in armoede terecht kunnen voor kleding advies en andere tips, waardoor hun zelfvertrouwen groeit en ze opnieuw onder de mensen durven komen – en zo bijv. op zoek kunnen gaan naar een job. Dat is een visie die mensen hun waardigheid weer geeft, emancipeert en responsbiliseert, en niet culpabiliseert.

Wij verschillen duidelijk ook van mening over de kerntaken van het OCMW en zijn het niet eens met de enge visie die de nieuwe bestuursploeg heeft op de rol ervan. Voor ons behoren sociale restaurants en sociale kruideniers wél tot de kerntaken van het OCMW. Sociale restaurants bijv. verenigen juist de verschillende taken die het OCMW heeft. Dienstverlening, door aan mensen uit de buurt een gezonde, warme maaltijd aan te bieden. Activering, door mensen uit de buurt aan het werk te zetten en zo de kans geven ervaring op te doen om te kunnen doorstromen naar een reguliere job. En tenslotte ook zorgen voor het welzijn van mensen, door hen – vnl. dan ouderen – uit hun isolement te halen en hen te stimuleren buiten te komen, onder de mensen te komen. Het OCMW heeft dus een heel belangrijke rol te vervullen in het sociaal beleid. Het Antwerpse OCMW heeft de voorbije jaren een voortrekkersrol vervuld en vernieuwend gewerkt. Het zou heel jammer zijn dit beleid af te bouwen.

Sociaal beleid is wel niet een taak van het OCMW alleen. Antwerpen kent gelukkig vele verenigingen die daarin actief zijn. Er zit ook een schat aan ervaring bij die verenigingen. De voorbije bestuursploeg heeft hen daarom actief bij het beleid betrokken, onder meer via adviesraden. Het is dan ook pijnlijk te moeten vaststellen dat de nieuwe bestuursploeg die waardevolle traditie niet zal verder zetten. De seniorenadviesraad, de adviesraad voor personen met een handicap worden bijv. nergens in het akkoord vermeld, terwijl dit wel expliciet het geval is voor de adviesraad voor dierenwelzijn …

Voor ons is het duidelijk: sociaal beleid moet mensen kansen geven, emanciperen, responsabiliseren. Maar niet culpabiliseren. De uitdagingen zijn groot: armoede aanpakken, vergrijzing opvangen. Waar de nieuwe bestuursploeg in andere domeinen geen keuzes maakt, doet ze dat hier wel. Maar het is de foute keuze. Het OCMW en het Zorgbedrijf ontmantelen en zo het sociaal beleid neerhalen: dat is niet onze keuze, dat is niet onze visie!

Antwerpen: studentenstad!

Deze ochtend werd het nieuwe academiejaar plechtig geopend. Met veel volk en opmerkelijke toespraken. Patrick Janssens legde, terecht, de link met het basisonderwijs. Want het is algemeen geweten dat hoe vroeger men met scholing begint, hoe groter de kans is dat men doorstroomt naar het hoger onderwijs. Wat hem, als gewezen vorser bij het Centrum voor Sociaal beleid, de vraag ontlokte of er ook een voordeel is als kinderen van kleinsaf opgevangen worden in een kindercrèche? Rector Alain Verschooren stelde vragen bij Bologna. Niet zozeer bij de principes ervan, als wel bij de richting die die hervorming nu uitgaat. Want ook daar laat de financiële en economische crisis zich voelen: veel buitenlandse universiteiten verhogen hun inschrijvingsgeld, waardoor het niet meer zo evident wordt om in het buitenland te gaan studeren.

Over één zaak waren de sprekers het wel eens: Antwerpen is een stad waar het goed studeren is. Ook daar heeft het beleid van de voorbije jaren zijn vruchten dus afgeworpen!

In de bres voor de gebruikers van bus 28

Op 1 september jl. paste De Lijn haar dienstregeling aan. Daarbij werd ook bus 28 geschrapt. Er kwam wel een vervangende bus, maar die biedt geen echte uitkomst voor de vele mensen in Merksem die er gebruik van maakten.

Zo wordt een aantal haltes niet langer aangedaan (zoals aan de begraafplaats), en de bewoners van Lambrechtshoekenlaan, Nieuwdreef en omgeving klagen ook over het feit dat de bus vaak al vol zit als ze op die haltes aankomt, zodat zij geen plaats meer hebben.

Reden genoeg om hierover enkele vragen te stellen aan bevoegde schepen Ludo Van Campenhout. Gelukkig is er geregeld overleg tussen de stad en De Lijn, en werd er ook afgesproken dat er een goede opvolging van de nieuwe regeling zou komen. Belangrijk is dus dat er ook tellingen gebeuren van het aantal reizigers dat de bus gebruikt, om zo het probleem van de capaciteit aan te passen. En na te gaan of bus 33 de vroegere haltes aan de Brem en de begraafplaats zou kunnen aandoen.

Zeker een dossier om verder op te volgen! Of hoe Merksemse belangen ook in de gemeenteraad worden verdedigd.

Het Zorgbedrijf Antwerpen is goed bezig!

Gisterenavond kregen we in de commissie Sociale zaken van schepen Leen Verbist een toelichting bij de cijfers van het Zorgbedrijf. Erg interessant. Die cijfers tonen aan dat onze stad goed bezig is met sociaal beleid, inspeelt op de sociale noden en de toekomst voorbereidt.

Voor de vakantie kregen we in de commissie sociale zaken de cijfers van het Zorgbedrijf voor 2011, gisteren kregen we daarbij meer toelichting. Daaruit blijkt dat het Zorgbedrijf merkelijk meer mensen helpt dan in de vorige jaren, en dat dit ook de ambitie is voor de toekomst. Een goede zaak, want voor ons is ook de stad een belangrijke speler als het aankomt op sociale diensverlening aan mensen! Natuurlijk moet ook het Zorgbedrijf de centen efficiënt en als een goed huisvader beheren, maar gelukkig trekt de stad niet blindelings de commerciële kaart. Daarbij moeten soms keuzes gemaakt worden, maar zo gaan goede zorg en betaalbaarheid voor de klant en de stad hand in hand.

Samen gaan we groener

Provincie Antwerpen organiseert op initiatief van gedeputeerde Inga Verhaert groepsaankopen energie

Deze ochtend ging in de chalet op Schoonbroek Rozemaai een ontbijtgesprek door met Inga Verhaert en Bart Martens. Ze gaven er meer uitleg over groene en goedkope energie. Inga gaf informatie over het project rond groepsaankopen dat ze opgestart heeft in de provincie Antwerpen. Beslist een goed initiatief en belangrijk dat dit in de volgende legislatuur wordt verder gezet. Met sp.a gaan we daar alvast voor!

Meer in formatie over de groepsaankopen? Surf naar www.samengaanwegroener.be. Of bel naar de gratis infolijn 0800 21 134 (van 9u30 tot 16u30). Of mail naar samengroen@ichoosr.com