Provincie Antwerpen steunt vrijwilligers

Naar aanleiding van de week van de vrijwilliger, die liep van 2 tot 10 maart 2013, organiseerde de provincie Antwerpen een wedstrijd voor verenigingen die werken met vrijwilligers. Via de website www.dasmijnvereniging.be konden ze een originele foto en slogan uploaden waarop gestemd kon worden. De vereniging met de meeste stemmen wint een gedrukt pakket van het promotiemateriaal en een groepsuitstap. De andere verenigingen kunnen nadien zelf hun foto als affiche of kaartje printen of gebruiken in hun mailings. Met deze wedstrijd wil de provincie Antwerpen vrijwilligers en verenigingen een hart onder de riem steken. Terecht, want onze samenleving kan niet meer zonder vrijwilligers

Vandaag werden de winnaars van de wedstrijd bekend. Voor de provincie Antwerpen zijn dit “La Leche League”, een organisatie die via haar vrijwilligers informatie en steun geeft aan vrouwen die hun baby borstvoeding willen geven, en “Handen voor pootjes”, een organisatie die zich inzet voor dierenwelzijn onder de slogan ‘Wat maakt ons sterk? Teamwerk’.

De provincie Antwerpen steunt nog op andere manieren het vrijwilligerswerk. Zo is er de gratis vrijwilligersverzekering waarop verenigingen een beroep kunnen doen. Dit kan via het Provinciaal Steunpunt. Op de websitewww.vrijwilligerswerk.be kunnen verenigingen dan weer oproepen plaatsen voor vrijwilligers. Momenteel staan er ongeveer 400 vacatures open. En tot slot krijgen verenigingen steun via vormingen en publicaties en kunnen ze materiaal uitlenen.

Heel wat maatregelen dus om vrijwilligers en verenigingen te ondersteunen. Terecht, want onze samenleving kan niet meer zonder vrijwilligers. Ook sp.a draagt daartoe haar schouders bij. Zo heb ik als federaal parlementslid mijn schouders gezet onder de wet op het statuut van de vrijwilligers. En als districtsvoorzitter heeft Gilbert Verstraelen het initiatief genomen om naar aanleiding van de week van de vrijwilliger de vele vrijwilligers die Merksem rijk is, te ontvangen in het districtshuis en in de bloemetjes te zetten.

Meer informatie op www.provant.be/vrijwilligerswerk.

Provincieraad 28 maart 2013

Op de provincieraad van 28 maart werden weer verschillende dossiers besproken. Enkele blikvangers.

Voorlopig blijven veerdiensten behouden én gratis

Reeds enige tijd is er commotie over de mogelijke afschaffing van de veerdiensten, en het betalend maken ervan. Deze veerdiensten worden beheerd door de nv Waterwegen en Zeekanaal (W&Z), in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. Deze veerdiensten zijn vandaag gratis. Langs Schelde en Durme zijn er momenteel 17 veren met in totaal 1,3 miljoen gebruikers. In onze regio is vooral de veerdienst tussen Kruibeke en Hoboken belangrijk als alternatief voor de drukke ring rond Antwerpen. Vorig jaar maakten er 276.530 mensen de overtocht. Ook de veerdienst Doel-Lillo is in trek: vorig jaar maakten 42.269 personen gebruik van de veerdienst, een stijging met 1,6% ten opzichte van 2011. Nadat minister Crevits eerder al in het Vlaams parlement aangekondigd had dat het vooral de bedoeling van de nv Waterwegen en Zeekanaal is om te onderzoeken of gemeentebesturen bereid zouden zijn mee te betalen, bevestigde deputé Luc Lemmens dat er deze legislatuur geen wijzigingen zullen komen en dat de provincie in overleg zal gaan met de nv Waterwegen en Zeekanaal en de gemeenten.

Ondersteuning culturele samenwerking tussen gemeenten

Omdat de uitdagingen voor het lokaal cultuurbeleid vaak niet stoppen bij de gemeentegrenzen, ondersteunt de provincie Antwerpen een bovenlokale aanpak . De provincieraad keurde daarom een nieuw subsidiereglement goed om zo de lokale overheden te stimuleren om samen te werken rond erfgoed, kunsten, bibliotheken, de afstemming van het cultuuraanbod en de cultuurcommunicatie.

Nieuwe campus wetenschap en techniek van de Plantijn Hogeschool

Goede opleidingen in wetenschap en techniek zijn erg belangrijk. Op voorstel van deputé Inga Verhaert keurde de provincieraad het ontwerp en de gunning goed voor de Campus wetenschap en techniek die zal gebouwd worden in Antwerpen, op de ondergrondse parking van de douane- en de parktoren. Het gebouw heeft een vloeroppervlakte van 14.500 m² en voorziet praktijklokalen, gewone leslokalen, projectruimten, werkruimten voor studenten, refter, burelen en een fietsenstalling. In het kader van de samensmelting met de Artesis Hogeschool Antwerpen wordt er ook een ondergrondse verbinding voorzien naar het gebouw van Artesis. In totaal wordt de investering van de werken geraamd op ongeveer 20 mio euro.. Een belangrijke aanwinst!

Meer dan 6,5 miljoen euro steun voor welzijnsorganisaties

De provincie Antwerpen ondersteunt heel wat sociale projecten, rond armoede, gelijke kansen, ouderenzorg, zorg voor mensen met een handicap, gezondheidszorg, jeugdzorg, … De subsidies daarvoor werden goedgekeurd op de provincieraad.

Steun aan verenigingen bij het naleven van de nieuwe geluidsnormen

Sinds 1 januari zijn nieuwe geluidsnormen van kracht. Die hebben onder meer tot doel gehoorschade te beperken maar betekenen wel een bijkomende inspanning voor de organisatoren – want vaak zal ook een geluidsmeter aangeschaft moeten worden. Zo’n geluidsmeter is echter niet goedkoop en het is dan ook niet evident voor (onder meer) jeugdverenigingen om deze zelf aan te kopen. In de commissie Jeugd van de gemeenteraad heb ik daarom aan de schepen voorgesteld dat de stad dergelijke geluidsmeters zou aankopen en ter beschikking zou stellen van de verenigingen. Veel hoeft dat immers niet te kosten. Gemeentebesturen kunnen een subsidie krijgen (die kan tot 40% van de aankoopprijs bedragen, met een maximum van 1.000 euro) voor de aankoop van apparatuur voor meting en registratie van geluid en via de provincie Antwerpen kan de stad intekenen op een groepsaankoop voor geluidsmeters. Een knap initiatief trouwens van deputé Inga Verhaert, waardoor de aankoopprijs van geluidsmeters merkelijk verminderd wordt.

De stedelijke jeugddienst plant initiatieven om informatie te geven over de nieuwe regeling en heeft al een vijftal geluidsmeters aangekocht, die door jeugdverenigingen gebruikt kunnen worden.

Meer info over de regeling op op de site van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Meer info over de groepsaankoop op de site van de provincie Antwerpen

Provincieraad 28 februari 2013

Vandaag, om 14u30, gaat de provincieraad door in het provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. De volledige agenda en de verschillende punten van de provincieraad vindt u terug op de website www.provant.be/agendaprovincieraad. Hieronder een overzicht van enkele belangrijke punten.

Oprichting provinciale welzijnsraad

Al van in de jaren 80 organiseert de provincie Antwerpen welzijnsoverleg. In dat kader werd in 1990 de vzw Stichting Welzijnszorg Provincie Antwerpen (SWPA) opgericht. Deze wordt nu ontbonden en vervangen door de “Provinciale Welzijnsraad”. Daarin zijn de belangrijkste sectoren inzake welzijn vertegenwoordigd. De Welzijnsraad zal wel enkel nog bestaan uit vertegenwoordigers van de sociale organisaties en het werkveld. De Provincieraad keurt de statuten en samenstelling goed.

Schenkingen aan het kunstpatrimonium van de provincie

In de tweede helft van 2012 mochten het Modemuseum Provincie Antwerpen, het Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen en het Fotomuseum Provincie Antwerpen meer dan 819 schenkingen ontvangen. De geschatte waarde van de schenkingen varieert van 1 euro tot 4000 euro. In totaal gaat het over een geschatte waarde van 200.475 euro. Door deze voorwerpen aan de musea te schenken, wordt aan de bezoekers de kans gegeven om unieke stukken erfgoed te bezichtigen.

Provincie vereenvoudigt subsidiëring van bovenlokale fietsinfrastructuur voor gemeenten

Om de gemeenten te ondersteunen in de aanleg van bovenlokale fietsinfrastructuur neemt de provincie tal van acties. In het nieuwe Vlaamse mobiliteitsdecreet worden de provincies het unieke aanspreekpunt om gemeenten beter te ondersteunen en de administratieve last te verlagen. De provincieraad keurt een aantal aangepaste subsidiereglementen goed die kaderen in deze provinciale taak.

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij gaat chemiesector als aantrekkelijke werkgever promoten

Met ruim 250 ondernemingen actief in de chemie, kunststoffen en life sciences, en een jaarlijkse toegevoegde waarde van 5 miljard euro, is de petrochemie in de provincie Antwerpen van wereldformaat. De sector kampt echter met een negatief imago waardoor ze minder werknemers aantrekken. De provincie voorziet extra middelen voor het project ‘We Are Chemistry’ van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM). Doel is om de sectorimago van de chemie bij te stellen, de sector als aantrekkelijke werkgever te promoten en chemie als studiekeuze te stimuleren. In het kader van het provinciaal economisch beleid keurt de provincieraad ook subsidies goed voor de projecten: mini-ondernemingen, Jonge Haven en Talentenstroom,

Provinciale steun voor overlegplatform ‘Techniek is sjiek’

In het kader van het onderwijsflankerend beleid zet de provincie voortdurend in op de promotie van het technisch onderwijs. Het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) Antwerpen krijgt van de provincie een subsidie van 40.000 euro om het project ‘Techniek is sjiek’ uit te werken. Er moet onder meer een overlegplatform komen tussen vertegenwoordigers van de sectororganisaties, de RESOC’s en andere partners.

Subsidie voor leefmilieuprojecten

  • Project Vlaamse Houtproef. Deze wedstrijd richt zich tot leerlingen van het 4de jaar hout-schrijnwerkerij. De leerlingen moeten een werkstuk maken uit een massief stuk hout, dat FSC-gelabeld is. Met dit project wil men het milieuverantwoord productgebruik promoten – 2.000 euro
  • Project realisatie van landschappelijke en ecologische gebieden in de bossen van Bosgroep Zuiderkempen. Door de realisatie van bosranden en bosverjongingsgroepen wil men werken aan biodiversiteit, natuurverbinding/ groenblauwe netwerken. – 10.000 euro

Gemeenteraad vanavond, maandag 25 februari 2013

Vanavond opnieuw gemeenteraad. De eerste “echte”, vermits de gemeenteraad van januari in hoofdzaak gewijd was aan het bestuursakkoord. Geen overvolle agenda, maar het zal opnieuw een bewogen en lange zitting worden.

Met onder meer een discussie over het retributiereglement voor de inschrijving van nieuwkomers van vreemde origine. In de commissie sociale zaken van vorige week donderdag werd daar al heel wat tijd aan besteed. Onze fractie stelt zich ook vragen bij de overdracht van de statutaire pensioenlasten naar de AG Stedelijk Onderwijs. Door die overdracht bespaart de stad op haar begroting. Op zich natuurlijk een goede zaak. Maar vraag is welke gevolgen dit zal hebben voor de werkings- en investeringsmiddelen van het stedelijk onderwijs. Daarover biedt het college geen duidelijkheid.

Naast de reguliere punten staan er opnieuw een hele resem interpellaties en vragen op de agenda. Onder meer van onze fractieleidster Yasmine Kherbache over de dresscode. En over nog tal van onderwerpen. Het belooft boeiend te worden!

Gemeenteraad vanavond

Vanavond opnieuw gemeenteraad. De eerste “echte”, vermits de gemeenteraad van januari in hoofdzaak gewijd was aan het bestuursakkoord. Geen overvolle agenda, maar het zal opnieuw een bewogen en lange zitting worden.

Met onder meer een discussie over het retributiereglement voor de inschrijving van nieuwkomers van vreemde origine. In de commissie sociale zaken van vorige week donderdag werd daar al heel wat tijd aan besteed. Onze fractie stelt zich ook vragen bij de overdracht van de statutaire pensioenlasten naar de AG Stedelijk Onderwijs. Door die overdracht bespaart de stad op haar begroting. Op zich natuurlijk een goede zaak. Maar vraag is welke gevolgen dit zal hebben voor de werkings- en investeringsmiddelen van het stedelijk onderwijs. Daarover biedt het college geen duidelijkheid.

Naast de reguliere punten staan er opnieuw een hele resem interpellaties en vragen op de agenda. Onder meer van onze fractieleidster Yasmine Kherbache over de dresscode. En over nog tal van onderwerpen. Het belooft boeiend te worden!