Gebruik het uitstel van de overheveling van de provinciale bevoegdheden!

In 2014 besliste de Vlaamse regering om een aantal opdrachten van de provincies in te perken. Persoonsgebonden bevoegdheden zoals jeugd, sport, welzijn of cultuur zouden vanaf 2017 worden overgeheveld naar de gemeenten of naar Vlaanderen.

Ondertussen zijn we 2 jaar verder en is er van een concrete uitvoering nog niet veel sprake. Pas recent – op 26 juli – werd het ontwerpdecreet voor de vernieuwde taakverdeling en de gewijzigde financiering van de provincies door de Vlaamse regering goedgekeurd maar het moet nu nog door het Vlaams parlement behandeld en goedgekeurd worden. Geen wonder dan ook dat de overdracht die – na veel onduidelijkheden – gepland was voor 1 januari 2017 opnieuw met een jaar uitgesteld werd, tot januari 2018.

Voor provincieraadslid Greet van Gool is het belangrijk dat er snel duidelijkheid gegeven wordt. Momenteel doen tientallen verenigingen en middenveldorganisaties die actief zijn binnen sport, welzijn, cultuur, jeugd, … immers een beroep op de provincie voor ondersteuning. Ook bij de betrokken provinciale diensten en ambtenaren is onzekerheid troef. Zij pleit er daarom voor dat de provinciale overheid snel voor álle persoonsgebonden thema’s nagaat welke projecten verdergezet en uitgediept kunnen worden en welke reglementen en subsidiemogelijkheden eventueel aangepast of aangevuld moeten worden.

In de provincieraad van 23 juni ging de deputatie, op haar vraag, alvast de belofte aan om een inventaris op te maken van de verschillende reglementen en subsidiemogelijkheden en om de betrokken organisaties en verenigingen tijdig en correct te informeren.

Provincieraadslid Greet van Gool (sp.a): “Jeugd, sport, cultuur en welzijn zijn belangrijke thema’s voor alle inwoners van onze provincie. In afwachting van enige duidelijkheid moet de provincie die bevoegdheden maximaal blijven invullen en niet afbouwen. Er zijn nog heel wat noden waarop kan ingezet worden.”

Provincie Antwerpen ondersteunt fuifbussen

Reeds verschillende jaren zorgt de provincie Antwerpen er door het inzetten van fuifbussen voor dat fuifgangers op een verkeersveilige manier vervoerd worden naar en van de fuiflocatie. Zo kunnen jeugd, sport-, cultuur-of studentenverenigingen uit de provincie Antwerpen een aanvraag voor een fuifbus indienen, wanneer ze een fuif organiseren in de provincie Antwerpen voor minstens 500 bezoekers.

De provincieraad van 28 april 2016 wijzigde het reglement “gebruik provinciale fuifbussen”. Zo worden er accenten gelegd op een mobiliteitsanalyse en op de beschikbaarheid van fuifbussen per weekend/regio, om fuiforganisatoren bewust te laten nadenken over mobiliteit.

“Verkeersveiligheid is zeer belangrijk. Met dit initiatief zorgen we ervoor dat fuifgangers op een veilige én duurzame manier naar en van hun fuif vervoerd kunnen worden”, aldus bevoegde deputé Inga Verhaert.

Meer info op de website van de provincie Antwerpen: fuifbussen

Pleidooi voor screening van parkeerplaatsen voor personen met een handicap

Parkeren PMH

In de provincieraad van 25 februari 2016 hield provincieraadslid Greet van Gool een pleidooi voor de screening van de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap, in navolging van een initiatief van de provincie Vlaams Brabant. Die heeft recent de organisatie “On Wheels” de opdracht gegeven om de circa 2.000 voorbehouden parkeerplaatsen in de provincie te screenen. Deze screening moet tegen mei informatie opleveren over de locatie van de voorbehouden parkeerplaatsen en de mate waarin ze zijn aangepast voor een bepaalde handicap, informatie die gratis via een app ter beschikking zal worden gesteld. Ook de gemeentebesturen van Vlaams-Brabant zullen deze gegevens krijgen, zodat zij een gedetailleerde analyse hebben over de mate waarin hun parkeerplaatsen voldoen aan de toegankelijkheidswetgeving en welke aanpassingen daarvoor nodig zijn.

Dit is een belangrijk initiatief voor een betere mobiliteit van mensen met een handicap, reden waarom Greet van Gool gedeputeerde Bellens vroeg wat de situatie in de provincie Antwerpen is. Hij juicht alvast het initiatief van Vlaams-Brabant toe maar kan jammer genoeg niets gelijkaardigs organiseren in de provincie Antwerpen. Onze provincie had immers, als enige in Vlaanderen, een eigen toegankelijkheidsbureau, het “Centrum voor Toegankelijkheid van de Provincie Antwerpen CTPA”. De andere provincies deden beroep op externe bureaus. Door de interne staatshervorming was de provincie Antwerpen verplicht de werking van het CTPA stop te zetten. Voortaan voert de provincie enkel nog een intern toegankelijkheidsbeleid, bijv. voor de eigen gebouwen. Door het wegvallen van het personeel en van de financiële middelen kan de provincie echter geen extern toegankelijkheidsbeleid meer voeren en dus ook geen impulsen geven aan de gemeentebesturen. Zij kunnen wel terecht bij het expertisecentrum “Inter”. Hiervoor moet echter een vergoeding betaald worden, waar de screenings die het CTPA vroeger uitvoerde, gratis waren voor de gemeentebesturen.

Greet van Gool betreurt deze evolutie. “De inperking van de bevoegdheden van de provincies is een beleidskeuze. Zij zou er echter niet toe mogen leiden dat de dienstverlening die vanuit de provincies verleend werd, afgebouwd wordt. En dat is hier nu net wel het geval. Gemeentebesturen worden niet langer gestimuleerd om in te zetten op toegankelijkheid, zij moeten betalen voor hun screenings, … Een spijtige zaak, want toegankelijkheid is fundamenteel als men tot een volwaardige participatie van iedereen wil komen.”

Links

Nieuw subsidiereglement voor binnenschoolse kinderopvang

De opvang van kinderen vóór en na schooltijd, tijdens de middag en op woensdagnamiddag, gebeurt momenteel in de stad Antwerpen door de “Stedelijke Initiatieven van Buitenschoolse Opvang (IBO)” en de scholen zelf. De stad wil deze buitenschoolse (IBO) en binnenschoolse (in de scholen) opvang reorganiseren. Deze, zoals ze het zelf noemen, “optimalisatie” van de buitenschoolse kinderopvang houdt in dat de stedelijke IBO’s worden opgedoekt en hun werking wordt overgenomen door de vzw’s Koraal en Komma. Daarmee echter wordt het aantal beschikbare plaatsen met de helft verminderd, tot 260 plaatsen. Bovendien zal een aantal locaties, zoals Antwerpen Linkeroever, niet meer bediend worden. Of deze “optimalisatie” ook tot een verbetering voor de Antwerpse ouders en hun kinderen zal leiden, is dus nog maar de vraag.

Voor de binnenschoolse opvang treedt er op 1 september 2016 een nieuw reglement in voege. Dat reglement werd voorgelegd aan de gemeenteraad van 22 februari 2016. Het nieuwe reglement voorziet in een hoger budget voor de scholen: zij krijgen voortaan een vast bedrag (van 2.000 € voor een hoofdvestiging en 1.000 € voor een deelvestiging) en een variabel bedrag (dit wordt berekend op basis van het aantal leerlingen, waarbij per leerling een hoger bedrag wordt toegepast voor kleuters dan voor leerlingen uit de lagere school). Het reglement legt ook een aantal voorwaarden op inzake kwaliteit en tijdstip van de opvang. Dit alles is een goede zaak. Er blijven echter ook knelpunten, zoals gemeenteraadslid Greet van Gool toelichtte in de commissie en de gemeenteraad.

Zo is deze opvang geen kerntaak voor de scholen en grote vraag is dus of zij dit wel georganiseerd zullen krijgen. Zij moeten hiervoor immers een beroep doen op vrijwilligers maar het is niet evident om voldoende vrijwilligers te vinden. Bovendien zijn er administratieve formaliteiten te vervullen, moeten er verzekeringen worden afgesloten, … Heel wat rompslomp voor de scholen dus, waarvoor ze geen ondersteuning krijgen. Verder zijn er ook twijfels of de toelage die de scholen krijgen, wel zal volstaan om dit alles goed te regelen.

Net omwille van deze onduidelijkheden en het ontbreken van flankerende maatregelen, heeft sp.a zich bij de stemming van dit reglement onthouden maar het reglement werd toch goedgekeurd. sp.a zal er alvast op toezien dat er aandacht besteed wordt aan de ondersteuning van de scholen en hoopt dat deze er tegen 1 september 2016, wanneer het nieuwe reglement van kracht wordt, ook daadwerkelijk zullen zijn!

Links

Geen A-place op Keizershoek in Merksem!

Begin januari 2016 werden aan het district Merksem de plannen voorgesteld voor een nieuwe parkeertoren op de huidige site van de P&R Keizershoek. Daar zou een nieuwe parkeertoren van 5 verdiepingen gebouwd worden omdat de huidige P&R te weinig capaciteit heeft; het aantal parkeerplaatsen zou opgetrokken worden van 285 naar 685. Deze nieuwe P&R gekoppeld zou worden aan nieuwe winkelinfrastructuur en bovendien zijn er plannen om op de site van de Carrefour een zone voor handel, horeca, appartementen en kantoren te ontwikkelen. Plannen die heel wat ongerustheid doen ontstaan, reden waarom gemeenteraadslid Greet van Gool de bevoegde schepen interpelleerde op de gemeenteraad van 25 januari 2016.

P&R parkings zijn een succes. Een goede zaak, op voorwaarde dat het openbaar vervoer vlot werkt. En daar wringt nu net het schoentje. Trams 2 en 3 zitten nu vaak al overvol. Door de verhoging van het aantal parkeerplaatsen zonder de frequentie en de capaciteit van de tramlijnen 2 & 3 op te krikken zal de overbelasting op deze twee lijnen enkel en alleen maar toenemen.
De parkeertoren zou bovendien komen op de reservatiestrook van de Ring en de A102, zone waar in principe niet gebouwd mag worden. Met de komst van de parkeertoren verdwijnt een pak groene ruimte, want achter de huidige locatie van de Park&Ride liggen verschillende sportterreinen en ook volkstuinen. Door de inplanting van een toren wordt een gans andere invulling gegeven aan de groene ruimte. Ook de mogelijke uitbouw van de commerciële activiteiten in het gebied schept ongerustheid. Zo’n nieuwe winkelinfrastructuur vormt immers een bedreiging vormen voor de middenstand op de Bredabaan, die nu nog steeds te kampen heeft met de naweeën van de heraanleg.

Uit de antwoorden van schepen Kennis bleek alvast dat de stad sterk inzet op de parkeertoren. Op de reservatiestrook mogen tijdelijke constructies komen en de stad heeft er dan ook geen bezwaar tegen een tijdelijke vergunning af te leveren. Meer nog, vermits de reservatiestrook breed genoeg is, zou het gebouw ook later nog kunnen blijven staan. Er zijn echter nog heel wat onduidelijkheden. Zo is de financiering nog niet rond en is de stad nog in overleg met De Lijn voor de inzet van trams met meer capaciteit. De ontwikkeling van de site aan Carrefour is nog voorbarig, formeel werd er nog geen vraag naar gesteld maar de schepen beloofde althans bij de afwikkeling ervan rekening te houden met de ontwikkeling van de Bredabaan.

De ongerustheid blijft dus bestaan. Daarom ook organiseerden de sp.a afdelingen van Merksem en Schoten op 18 februari 2016 een persconferentie, om deze ongerustheid te uiten en aan te dringen op overleg en inspraak.

Links

Recht op verhoogde tegemoetkoming? Denk dan aan uw A-kaart!

De A-kaart van de stad Antwerpen is een spaar- en voordeelkaart waarmee men punten kan sparen en zo kortingen krijgt op museumbezoek en in culturele centra, op zwembeurten, in bibliotheken, … Wie verhoogde tegemoetkoming heeft (dit is een specifiek statuut in de gezondheidszorg voor mensen met een laag inkomen, waardoor zij bijv. minder remgeld moeten betalen), kan dit statuut laten koppelen aan zijn A-kaart en kan zo extra voordelige tarieven krijgen en in sommige gevallen zelfs kosteloos bepaalde voordelen genieten.

Geruime tijd al dringt gemeenteraadslid Greet van Gool er bij bevoegde schepen Philip Heylen op aan om die koppeling automatisch te laten gebeuren. Terecht, zo is recent gebleken. Want van de 129.000 mensen die in Antwerpen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, zijn er maar 12.500 die dit statuut aan hun A-kaart gekoppeld hebben. Een spijtige zaak want kunst en cultuur moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Begin dit jaar kwam er goed nieuws: de stad Antwerpen en de vijf grote ziekenfondsen gaan immers samenwerken om de A-kaart (en de voordelen die eraan gekoppeld zijn) actiever te promoten.

Mensen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming, kunnen dit statuur heel eenvoudig laten koppelen aan hun A-kaart. Ze moeten daarvoor enkel langsgaan bij een stedelijke A-kaartlocatie (cultuurcentra, musea, bibliotheken, zwembaden, …) met een geldig kleefbriefje van hun mutualiteit en met hun A-kaart of identiteitskaart. Vanaf dat moment kunnen ze alle culturele- en vrijetijdsvoordelen krijgen die de stad en de A-kaartpartners aanbieden.

Links