Nieuw subsidiereglement voor binnenschoolse kinderopvang

De opvang van kinderen vóór en na schooltijd, tijdens de middag en op woensdagnamiddag, gebeurt momenteel in de stad Antwerpen door de “Stedelijke Initiatieven van Buitenschoolse Opvang (IBO)” en de scholen zelf. De stad wil deze buitenschoolse (IBO) en binnenschoolse (in de scholen) opvang reorganiseren. Deze, zoals ze het zelf noemen, “optimalisatie” van de buitenschoolse kinderopvang houdt in dat de stedelijke IBO’s worden opgedoekt en hun werking wordt overgenomen door de vzw’s Koraal en Komma. Daarmee echter wordt het aantal beschikbare plaatsen met de helft verminderd, tot 260 plaatsen. Bovendien zal een aantal locaties, zoals Antwerpen Linkeroever, niet meer bediend worden. Of deze “optimalisatie” ook tot een verbetering voor de Antwerpse ouders en hun kinderen zal leiden, is dus nog maar de vraag.

Voor de binnenschoolse opvang treedt er op 1 september 2016 een nieuw reglement in voege. Dat reglement werd voorgelegd aan de gemeenteraad van 22 februari 2016. Het nieuwe reglement voorziet in een hoger budget voor de scholen: zij krijgen voortaan een vast bedrag (van 2.000 € voor een hoofdvestiging en 1.000 € voor een deelvestiging) en een variabel bedrag (dit wordt berekend op basis van het aantal leerlingen, waarbij per leerling een hoger bedrag wordt toegepast voor kleuters dan voor leerlingen uit de lagere school). Het reglement legt ook een aantal voorwaarden op inzake kwaliteit en tijdstip van de opvang. Dit alles is een goede zaak. Er blijven echter ook knelpunten, zoals gemeenteraadslid Greet van Gool toelichtte in de commissie en de gemeenteraad.

Zo is deze opvang geen kerntaak voor de scholen en grote vraag is dus of zij dit wel georganiseerd zullen krijgen. Zij moeten hiervoor immers een beroep doen op vrijwilligers maar het is niet evident om voldoende vrijwilligers te vinden. Bovendien zijn er administratieve formaliteiten te vervullen, moeten er verzekeringen worden afgesloten, … Heel wat rompslomp voor de scholen dus, waarvoor ze geen ondersteuning krijgen. Verder zijn er ook twijfels of de toelage die de scholen krijgen, wel zal volstaan om dit alles goed te regelen.

Net omwille van deze onduidelijkheden en het ontbreken van flankerende maatregelen, heeft sp.a zich bij de stemming van dit reglement onthouden maar het reglement werd toch goedgekeurd. sp.a zal er alvast op toezien dat er aandacht besteed wordt aan de ondersteuning van de scholen en hoopt dat deze er tegen 1 september 2016, wanneer het nieuwe reglement van kracht wordt, ook daadwerkelijk zullen zijn!

Links

Projectoproep – Week van de G-sportfan

148x180-G-sportfonds_mail
 

De provincie Antwerpen zet al lang in op G-sport. Terecht, zo zeggen provincieraadsleden Greet van Gool en Rony Cuyt, want sport is voor iedereen belangrijk, en dus ook mensen met een handicap. Enkele jaren geleden lanceerde de provincie het G-sportfonds. Dat wil sporters met een handicap alle kansen geven om te kunnen sporten en bewegen. En vooral: het taboe dat leeft over en rond G-sport doorbreken. Want ook als je één been hebt, blind of doof bent of in een rolstoel zit, kun je plezier beleven aan sport.

Voor het derde jaar op rij organiseert het G-sportfonds van de provincie Antwerpen ook in 2016 een sensibiliserings- en crowdfundingscampagne voor en door G-sport: de ‘Week van de G-sportfan!’. Tijdens deze campagne zet het G-sportfonds sport voor personen met een handicap in de kijker, door op zoek te gaan naar mensen die G-sport een warm hart toedragen en G-sportfan willen worden. Daarnaast start er ook een crowdfundingsactie waarbij het G-sportfonds zich engageert om voor elke euro dat een project aan fondsen werft er één euro bovenop te leggen. Zo werd in 2014 42.851 euro opgehaald, in 2015 bijna het dubbele, nl. 85.338 euro. Dankzij de campagnes konden in totaal 20 G-sportprojecten nieuwe sportmaterialen aankopen voor hun G-sporters. Het aantal G-sportfans bedraagt inmiddels meer dan 13.000 mensen.

Wie meer informatie wil of een project wil indienen, kan terecht in één van de vier G-sportcafés die binnenkort georganiseerd worden:

  • Donderdag 3 maart om 19.30 uur in het Gielsbos, Vosselaarseweg 1, 2275 Lille
  • Donderdag 10 maart om 19.30 uur in Sportcentrum Den Uyt, Rode Kruislaan 20, 2400 Mol
  • Vrijdag 11 maart om 19.30 uur in het Gemeentehuis van Sint-Katelijne-Waver, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
  • Donderdag 24 maart om 19.30 uur in het Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen

Mensen met een handicap, scholen, sportclubs, welzijnsorganisaties, jeugdverenigingen en actoren uit de geestelijke gezondheidszorg en sociaal-cultureel werk kunnen deelnemen aan de campagneweek. Kandidaturen kunnen ingediend worden tot 30 april 2016. De ‘Week van de G-sportfan!’ vindt plaats van 24 tot 30 oktober 2016.

LINKS

Start van de campagne “Ik zen zot van a”

Lancering zot van A

Vandaag, op de vooravond van Valentijn, lanceert sp.a de campagne Zot van A’. Omdat we inderdaad onze stad graag zien. En omdat we mee willen bouwen aan de toekomst van onze stad. Want Antwerpen staat voor een groot aantal uitdagingen: hoe omgaan met diversiteit, hoe de stadsgroei aanpakken, hoe een duurzame stad maken, hoe zorgen voor betaalbare woningen, hoe opnieuw een innovatieve stad zijn waar inwoners een boeiende job kunnen hebben. Voor al die vragen zijn er geen pasklare oplossingen. Die oplossingen zullen groeien, zoals een liefdesrelatie groeit. Met vallen en opstaan.

Vandaag werken vele Antwerpenaren al aan die toekomst – in de straten, op pleinen, in buurtcentra, in winkelstraten. Onder meer jonge ondernemers, straathoekwerkers, vrijwilligers, actiegroepen, geëngageerde ambtenaren, verplegers en leerkrachten zetten zich vandaag keihard in voor hun stad. Wij zijn ervan overtuigd dat hun inzet van deze stad de stad van de toekomst maakt. De stad wordt ook van onderuit gemaakt. Wat wij de komende maanden nog méér zullen doen, is ons oor te luisteren leggen bij die stedelingen die hun stad wel graag zien. Want zij worden te weinig gehoord op het Schoon Verdiep. Het huidige stadsbestuur heeft immers geen visie op de toekomst van Antwerpen, ziet Antwerpen niet echt graag. Het portretteert de stad voortdurend als een oord van verderf, gevaar en criminaliteit, waar conflict heerst, waar het vuil is en waar burgers geproblematiseerd worden. Een boodschap van liefdeloosheid voor de stad, terwijl wij er juist van overtuigd zijn dat elke Antwerpenaar zot is van de stad. Die liefde voor de stad is gegrond in het verleden, maar ze belooft ook veel voor de toekomst.

Gemakkelijk zal het niet zijn, maar ware liefde is geen zacht gekookt eitje. Wel integendeel. We weten allemaal dat er vele struikelblokken liggen op de weg naar echte liefde. En zo is het ook met de stad. De stad is ‘geen gemakkelijk lief’. Ze is complex, eigenzinnig en uitdagend en net zoals bij de liefde, heeft iedereen er een andere opinie over. Die uitdagingen willen wij echter aangaan. Want we dragen onze stad een warm hart toe.

Met onze nieuwe campagne ‘Zot van A willen we samenwerken met iedereen die verliefd is op deze stad. We trekken de wijken en de straten van Antwerpen in. We gaan luisteren naar de verhalen van burgers, we gaan hun ervaringen en ideeën voor de stad verzamelen. We gaan praten met verenigingen, experts en het Antwerpse middenveld. Zo nodigen we iedereen die de stad een warm hart toedraagt, die geen schrik heeft voor de stad, uit om zijn schouders te zetten onder een positief stadsproject. Het moet maar eens gedaan zijn met het negatieve beeld van Antwerpen dat de voorbije jaren weer gevormd wordt. Met ons eigen sterk en progressief verhaal bouwen we opnieuw aan een warm stadsverhaal. Want alleen zo zullen we er in slagen om de stad van de toekomst te bouwen. Een stad waar wij zot van zijn.

Provincieraad steunt Antwerpse vzw Kras Jeugdwerk om de relatie tussen jongeren en de politie te versterken

Jongeren op het Kiel zien de relatie met de politie als het grootste probleem in hun wijk. Er werden daarom op het Kiel al heel wat acties gerealiseerd om tot dialoog te komen met de Lokale politie. Op initiatief van sp.a gedeputeerde Inga Verhaert steunt de provincie nu het project “Wij(k) in verandering 2”, een samenwerking met Kras Jeugdwerk vzw, in het kader van Youth In Action. Het project haalde zijn inspiratie in Gouda (NL), waar men een gelijkaardig project deed met de Nederlandse politie op basis van de methodiek ‘Second Wave’. Na een uitwisseling groeide het besef dat er een manier gevonden moest worden om minder confronterend te werk te gaan met de spanningen die er leven tussen politieagenten en jongeren. In plaats van de twee groepen tegenover elkaar te zetten in een debat laat ‘second wave’ toe om eerst op zoek te gaan naar de gelijkenissen tussen mensen achter het politie-uniform en de stoere straatmanieren. Zo kan men werken aan het vertrouwen tussen jongeren en politie, het doorbreken van wederzijdse beeldvorming en het (h)erkennen van ieders verantwoordelijkheid in een wijk. Bedoeling van de projectsubsidie is ook om de ervaringen van het project te delen met jeugdwerkers van de ganse provincie en dat er zo een provinciale spreiding kan komen. Provincieraadslid Greet van Gool is blij met de steun van de provincie aan het project “Wij(k) in verandering 2”. “Met dit project gaat men de confrontatie uit de weg en poogt men positief en constructief te handelen. Een knap initiatief van deputé Inga Verhaert!”.

Stadsbestuur gaat niet in op vraag sp.a fractie om dienstverlening te verbeteren

Het nieuwe stadsbestuur besliste om de dienstverlening aan de burger meer en meer – en soms zelfs uitsluitend – digitaal te maken. e-dienstverlening houdt inderdaad voor heel wat mensen een verbetering in maar dit geldt niet voor iedereen. Daarom is het nodig om zo’n systemen stapsgewijs in te voeren, grondig en goed te evalueren en rekening te houden met bepaalde groepen in onze samenleving die (nog) niet mee zijn in de digitale evolutie. Alleen zo kan een goede dienstverlening aan iedereen gewaarborgd blijven.

Jammer genoeg is dit in Antwerpen niet zo gelopen en werd de e-dienstverlening overhaast ingevoerd. Het blijft dan ook klachten regenen. In de gemeenteraad van maart klaagde de sp.a fractie de overhaaste invoering van het afsprakensysteem reeds aan en vroeg ze om een grondige evaluatie – en waar nodig bijsturing – van het nieuwe systeem. Het voorstel van sp.a om de afsprakenlijn gratis te maken werd toen ook al weggestemd door de nieuwe bestuursploeg.

Inmiddels heeft ook de Ombudsvrouw verschillende klachten i.v.m. de e-dienstverlening voorgelegd aan het schepencollege, en recent was er de actie van StopArmoede.Nu, onder de noemer “Help! Er staat een computer tussen mij en het loket”. Bijsturing is dan ook dringend nodig.

Greet van Gool ondervroeg daarom de schepen van sociale zaken op de gemeenteraad van 24 juni 2014 en diende een motie in met een aantal concrete voorstellen:
– Het “Charter voor Klantvriendelijkheid” van de FOD Economie te respecteren, onder meer door voor telefonische oproepen te werken met een gratis nummer, het geven van een tijdsindicatie voor de wachttijd, het respecteren van een gemiddelde wachttijd van 2,5 minuten en de mogelijkheid om, indien deze wachttijd niet gerespecteerd kan worden, contactgegevens mede te delen zodat de betrokken persoon later gratis kan worden gecontacteerd, en het bevestigen – bijv. via sms – van de gemaakte afspraak.

  • De aanbevelingen van het project “Lokaal proactief Handelen” voor de Sociale infopunten ter harte te nemen.
  • De aanbevelingen en aandachtspunten van de actie “Duidelijke taal” ook toe te passen in de e-dienstverlening van de stad.
  • In een uitbreiding te voorzien van de beschikbare locaties voor de web.punten en van de begeleiding, bijvoorbeeld door de invoering van “e-buddy”.
  • Het principe van de unieke gegevensinzameling ook toe te passen in haar relaties met de burgers van de stad Antwerpen.

De schepen is echter duidelijk niet geneigd op de terechte vragen om aanpassing van zowel de Ombudsvrouw als het platform “StopArmoede.Nu” in te gaan. Integendeel. Ze bleef volhouden dat het afsprakensysteem goed werkt en ontkent de problemen. Hoewel de motie gesteund werd door de voltallige oppositie, stemde de bestuursmeerderheid ze weg. sp.a betreurt deze starre houding van de schepen. Een schepen van sociale zaken zou er immers voor moeten zorgen dat iedereen meegenomen wordt en dat niemand achtergelaten wordt. Maar deze stad werkt duidelijk niet meer voor iedereen.

Merksem en Schoten bundelen hun krachten

Merksem en Schoten, twee buurtgemeentes. Logisch dan ook dat we onze krachten bundelen. Ook in de verkiezingen. Want zowel Merksem als Schoten hebben sterke kandidaten.

Greet van Gool is al jaren bezig met sociaal beleid. Politiek is voor haar een ernstige en verantwoordelijke bezigheid. Haar drijfveren en kenmerken blijven: strijden voor een goede sociale bescherming, aandacht besteden aan de mens achter het dossier, solidair zijn maar ook correct. In al wat ze doet. In haar werk als ambtenaar bij de FOD Sociale Zekerheid, in de gemeenteraad en de provincieraad, in de verenigingen waarin ze actief is.

Verder is er Ine Peeters, die als medewerkster bij de socialistische mutualiteit de Voorzorg erg bekommerd is om de toegankelijkheid en de betaalbaarheid en de kwaliteit van onze gezondheidszorgen.

Kurt Vermeiren hecht vanuit zijn ervaring in de Antwerpse chemische industrie, waar hij al meer dan 30 jaar werkt, veel belang aan duurzame tewerkstelling en volwaardige job, tegen een volwaardig loon.

Als ex-arbeidster bij Opel weet Fatma Akbas maar al te goed wat het betekent om buiten je wil om zonder job te vallen. Daarom pleit ze resoluut voor een goede begeleiding naar een nieuwe job en een goed vangnet, zoals brugpensioen en outplacement en werkloosheidsvergoedingen die niet beperkt worden in de tijd.

Steunt u mee onze kandidaten uit Merksem en Schoten?

Lees hieronder de folder:

folder-meksem-schoten