Nieuwe buslijn in Merksem vanaf 1 oktober 2018

In 2017 werd het traject van bus 650 in Merksem zonder overleg aangepast, waardoor de bus de haltes in de Nieuwdreef niet meer bediende, tot grote consternatie van de bewoners van de wijk en de bezoekers van het cultureel centrum. Over partijgrenzen heen werd protest aangetekend en ook de seniorenraad en de cultuurraad uitten hun ongenoegen met de aanpassing van het traject.

Die protesten hebben nu hun vruchten afgeworpen: vanaf 1 oktober 2010 zal er opnieuw een bus rijden door de Nieuwdreef. De Lijn heeft daarvoor een nieuwe buslijn uitgetekend – bus 651 – die langs 9 haltes zal rijden, van de begraafplaats (die daardoor ook opnieuw bediend zal worden) via ZNA Jan Palfijn, de Ringlaan, Maantjessteenweg en Nieuwdreef naar de Bredabaan. De haltes in de Nieuwdreef blijven dezelfde.

De bus zal wel enkel overdag rijden, met een eerste vertrek aan het Burgemeester Nolfplein om 6u17 en aankomst aan het kerkhof om 6u35, en een laatste vertrek aan het Burgemeester Nolfplein om 19u49 en aankomst aan het kerkhof om 20u05.

Verslag van de Provincieraad van 23 februari 2017

In dit verslag vindt u informatie over enkele dossiers die behandeld werden op de provincieraad van 23 februari 2017.

Zo besliste de provincieraad, op voorstel van sp.a gedeputeerde Inga Verhaert, om een werkingssubsidie te verlenen aan vier provinciale jeugdwerkorganisaties, met name Rode Valken provincie Antwerpen, Fun for Kids uit Berchem, JAP vzw uit Turnhout en (W)onderweg uit Wilrijk. “Het gaat hier om een aantal verenigingen die geen lokale noch Vlaamse subsidies ontvangen maar wel goed werk leveren en dus alle steun verdienen”, aldus Inga Verhaert. “We blijven onderhandelen met de gemeenten en de Vlaamse overheid maar willen intussen deze jeugdverenigingen al ondersteunen met een werkingssubsidie van 5.000 euro.”

Verder besliste de provincieraad om een subsidie van 22.500 € toe te kennen aan de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen voor het project “We are chemistry”. Bedoeling is om met dit project chemie bekender en aantrekkelijker te maken als studie- en jobkeuze. Het event zal plaats hebben op 22 maart 2017 en zal extra aandacht schenken een jonge kinderen vanaf 6 jaar, om hen op een aangename manier in contact te brengen met wetenschap en techniek. “Een knap initiatief van de provincie”, aldus sp.a provincieraadslid Sener Ugurlu. “Chemie is immers toonaangevend en alom tegenwoordig in onze provincie. Jammer genoeg stellen we vast dat de sector nog steeds weinig gekend zijn. Met projecten als deze komt daar verandering in.”

Ook op vlak van Welzijn nam de provincieraad verschillende beslissingen. “Door de overdracht naar Vlaanderen van een aantal provinciale bevoegdheden moet de provincie haar Welzijnsbeleid heroriënteren, aldus sp.a provincieraadslid Greet van Gool. “Met de twee reglementen voor impulssubsidies die we vandaag goedkeuren, kan de provincie Antwerpen een voortrekkersrol blijven spelen. Met de impulssubsidie voor innovatieve woonprojecten worden innovatieve projecten ondersteund die kaderen binnen de provinciale visie op wonen van duurzaamheid, diversiteit, leefbaarheid en toegankelijkheid. Met de impulssubsidie voor innovatieve projecten aangepast vervoer wil de provincie dan weer inspelen op de noden van mensen met mobiliteitsproblemen. Het aanbod aan aangepast vervoer is immers erg versnipperd, waardoor men vaak niet weet maar men terecht kan. De provincie Antwerpen wil daarom samen met andere partners aangepast vervoer aanbieden dat bovenlokaal, flexibel, transparant én voldoende is. “De provincie Antwerpen bewijst hiermee dat ze voortdurend op zoek is naar noden in onze samenleving en naar manieren om daarop in te spelen”, aldus sp.a provincieraadslid Greet van Gool.

Informatie over de Provincieraadszitting
Informatie over het provinciaal jeugdbeleid
Informatie over het project “We are chemistry”
Informatie over het provinciaal woonbeleid
Informatie over het aangepast vervoer in de provincie Antwerpen

Provincieraad 8 december 2016 – Wat met het provinciale onderwijs en het provinciaal jeugdbeleid?

Donderdag 8 december 2016. Vandaag is het de beurt aan Inga Verhaert, bevoegd voor onderwijs, jeugd, energie, communicatie en ICT. Provincieraadslid Greet van Gool beklemtoonde het belang van het provinciale onderwijs. Met meer dan 100 opleidingen in technische en beroepsrichtingen, soms met een heel specifiek karakter, is dat provinciaal onderwijs uitermate sterk, vele vlakken. “Onze provincie heeft al lang bewezen dat het leerlingen en studenten efficiënt voorbereidt op de arbeidsmarkt. En dat niet alleen door de inrichting van specifieke richtingen, maar ook door leerlingen een betere studiekeuze te laten maken en meer gelijke onderwijskansen te creëren.” Tevens vroeg Greet van Gool aandacht voor de inclusiegedachte, het uitgangspunt van het Verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van personen met een handicap. Die inclusiegedachte zit verweven in het provinciale onderwijs beleid. Want, zoals gedeputeerde Verhaert stelt, “Ons onderwijs zal divers zijn of het zal niet zijn”.

Wat het beleidsdomein jeugd betreft, wees Greet van Gool op de bekommernis van sp.a om de ervaring en de kennis die de jeugddienst de voorbije jaren opgebouwd heeft, niet verloren te laten gaan. Een bekommernis ook over hoe kinderen en jongeren uit onze provincie bij het jeugdwerk betrokken zullen blijven, op welke manier er met hen gecommuniceerd zal worden. Een bekommernis die gedeputeerde Verhaert ook deelt. Zo is er nog geen duidelijkheid over wat er met het fuifbeleid zal gebeuren, of met het inclusief jeugdbeleid – zaken waar de provincie Antwerpen sterk op ingezet heeft. Evenzeer stelt zich de vraag hoe de eigenheid van de jeugdcultuur in het Vlaamse beleid gewaarborgd zal blijven. De provincie heeft zich alvast geëngageerd om tot 2018 regionaal jeugdwerk te blijven ondersteunen, maar ook daar is geen duidelijkheid over wat er na 2018 zal gebeuren. Nog vele vragen dus en voorlopig weinig antwoorden.

Ook provincieraadslid Werner Hens kwam aan het woord, met een tussenkomst waarin hij zijn appreciatie uit voor het duurzaamheidsbeleid van onze provincie, met onder meer de “Vriend van”-campagne, de groepsaankopen voor groene energie of voor zonnepanelen, de keuze voor Fair Trade, het groeipad naar een klimaatneutrale organisatie, en de aandacht voor duurzaamheid in het aankoopbeleid van de provincie. “Dat zijn belangrijke stappen”, aldus Werner Hens, “maar ook in ons financieel beleid moeten we zorg dragen voor duurzaamheid. Faire financiën zijn even belangrijk als faire handel”. Voor sp.a moet het duurzaamheidsprincipe breed opengetrokken worden. Zo moet er niet alleen de nadruk gelegd worden op het ecologische aspect maar moet er ook aandacht zijn voor diversiteit, respect voor mensenrechten, consumentenbescherming, geen kinderarbeid, geen wapenhandel en dierenwelzijn. Ook een correcte en respectvolle verhouding tussen werkgever en werknemer, de kwaliteit van de werkplaats en corporate governance zijn belangrijke elementen van maatschappelijk verantwoord gedrag. Het provinciaal beleid moet dan ook steeds bewust rekening houden met de economische, sociale en ecologische effecten.

tussenkomst-onderwijs-en-jeugd-2016-12-08

Duurzaam reizen, het loont wel degelijk!

In de krant Metro van 13 april 2016 stond een artikel over de plannen van de Nederlandse touroperators om voortaan via de “vakantievoetafdruk” hun klanten gedetailleerd te informeren over de klimaatschade die hun tripje naar de zon veroorzaakt. In België is men zover nog niet. Ook De Natuurvrienden ondervinden dat duurzaam reizen vaak gelijkgesteld wordt met “duur reizen”. Nochtans loont het wel degelijk! Lees hiervoor het opiniestuk van voorzitter Greet van Gool en ondervoorzitter IYNF Lars Ilya Meulenbergs.

Links

Provincie Antwerpen organiseert een studiedag rond sport voor personen met een fysieke handicap

Op 24 maart organiseert de provincie Antwerpen een studiedag rond sport voor mensen met een handicap. Tijdens vier workshops komt men op een interactieve manier in contact met G-sport voor personen met een fysieke handicap: G-zwemmen, boccia/ curling, fitness en rolstoelvaardigheden. Tijdens de middag is er een initiatie handbike.

Plaats: Sportoase Brasschaat
Prijs: 40 €
Doelpubliek: Iedereen die professioneel of uit eigen ervaring betrokken is bij de begeleiding van mensen met een fysieke handicap (leerkrachten LO, kinesisten, trainers, sportbegeleiders, …)

Folder Studiedag_24maart

Nieuw subsidiereglement voor binnenschoolse kinderopvang

De opvang van kinderen vóór en na schooltijd, tijdens de middag en op woensdagnamiddag, gebeurt momenteel in de stad Antwerpen door de “Stedelijke Initiatieven van Buitenschoolse Opvang (IBO)” en de scholen zelf. De stad wil deze buitenschoolse (IBO) en binnenschoolse (in de scholen) opvang reorganiseren. Deze, zoals ze het zelf noemen, “optimalisatie” van de buitenschoolse kinderopvang houdt in dat de stedelijke IBO’s worden opgedoekt en hun werking wordt overgenomen door de vzw’s Koraal en Komma. Daarmee echter wordt het aantal beschikbare plaatsen met de helft verminderd, tot 260 plaatsen. Bovendien zal een aantal locaties, zoals Antwerpen Linkeroever, niet meer bediend worden. Of deze “optimalisatie” ook tot een verbetering voor de Antwerpse ouders en hun kinderen zal leiden, is dus nog maar de vraag.

Voor de binnenschoolse opvang treedt er op 1 september 2016 een nieuw reglement in voege. Dat reglement werd voorgelegd aan de gemeenteraad van 22 februari 2016. Het nieuwe reglement voorziet in een hoger budget voor de scholen: zij krijgen voortaan een vast bedrag (van 2.000 € voor een hoofdvestiging en 1.000 € voor een deelvestiging) en een variabel bedrag (dit wordt berekend op basis van het aantal leerlingen, waarbij per leerling een hoger bedrag wordt toegepast voor kleuters dan voor leerlingen uit de lagere school). Het reglement legt ook een aantal voorwaarden op inzake kwaliteit en tijdstip van de opvang. Dit alles is een goede zaak. Er blijven echter ook knelpunten, zoals gemeenteraadslid Greet van Gool toelichtte in de commissie en de gemeenteraad.

Zo is deze opvang geen kerntaak voor de scholen en grote vraag is dus of zij dit wel georganiseerd zullen krijgen. Zij moeten hiervoor immers een beroep doen op vrijwilligers maar het is niet evident om voldoende vrijwilligers te vinden. Bovendien zijn er administratieve formaliteiten te vervullen, moeten er verzekeringen worden afgesloten, … Heel wat rompslomp voor de scholen dus, waarvoor ze geen ondersteuning krijgen. Verder zijn er ook twijfels of de toelage die de scholen krijgen, wel zal volstaan om dit alles goed te regelen.

Net omwille van deze onduidelijkheden en het ontbreken van flankerende maatregelen, heeft sp.a zich bij de stemming van dit reglement onthouden maar het reglement werd toch goedgekeurd. sp.a zal er alvast op toezien dat er aandacht besteed wordt aan de ondersteuning van de scholen en hoopt dat deze er tegen 1 september 2016, wanneer het nieuwe reglement van kracht wordt, ook daadwerkelijk zullen zijn!

Links