Geef bestuur intercommunales aan de provincies!

De laatste weken is er veel te doen over het gebrek aan transparantie bij intercommunales. Laat ons duidelijk zijn: intercommunales zijn wel degelijk nodig en nuttig. Het zijn verenigingen van gemeenten die taken van gemeenschappelijk belang realiseren, bijvoorbeeld op het gebied van afvalinzameling en –verwerking, nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water en kabeldistributie), sociale huisvesting en streekontwikkeling. Tegelijkertijd moeten we toegeven dat het vaak een onontwarbaar kluwen geworden is.

Op ATV pleitte gouverneur Cathy Berx er recent voor om het bestuur van intercommunales aan de provincies te geven en zo de bovengemeentelijke samenwerking uit de schemerzone te halen.

Frank Geudens, fractieleider van sp.a in de provincie Antwerpen, juicht dit voorstel toe. De overheveling van het werk van de intercommunales naar de provincies heeft immers een aantal voordelen. Zo is de democratische én financiële controle gegarandeerd. Provincieraadsleden worden democratisch verkozen en behartigen bovenlokale belangen; het Rekenhof controleert de financiële bewegingen van het provinciebestuur. Ook de extra vergoedingen zijn dan niet meer nodig.

“Intercommunales bij de provincie onderbrengen is de meest voor de hand liggende oplossing om democratischer, eenvoudiger en goedkoper werk af te leveren”, aldus Frank Geudens in zijn opinie in Gazet van Antwerpen.

2017-02-28 Pleidooi overheveling intercommunales naar provincie

Verslag van de Provincieraad van 23 februari 2017

In dit verslag vindt u informatie over enkele dossiers die behandeld werden op de provincieraad van 23 februari 2017.

Zo besliste de provincieraad, op voorstel van sp.a gedeputeerde Inga Verhaert, om een werkingssubsidie te verlenen aan vier provinciale jeugdwerkorganisaties, met name Rode Valken provincie Antwerpen, Fun for Kids uit Berchem, JAP vzw uit Turnhout en (W)onderweg uit Wilrijk. “Het gaat hier om een aantal verenigingen die geen lokale noch Vlaamse subsidies ontvangen maar wel goed werk leveren en dus alle steun verdienen”, aldus Inga Verhaert. “We blijven onderhandelen met de gemeenten en de Vlaamse overheid maar willen intussen deze jeugdverenigingen al ondersteunen met een werkingssubsidie van 5.000 euro.”

Verder besliste de provincieraad om een subsidie van 22.500 € toe te kennen aan de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen voor het project “We are chemistry”. Bedoeling is om met dit project chemie bekender en aantrekkelijker te maken als studie- en jobkeuze. Het event zal plaats hebben op 22 maart 2017 en zal extra aandacht schenken een jonge kinderen vanaf 6 jaar, om hen op een aangename manier in contact te brengen met wetenschap en techniek. “Een knap initiatief van de provincie”, aldus sp.a provincieraadslid Sener Ugurlu. “Chemie is immers toonaangevend en alom tegenwoordig in onze provincie. Jammer genoeg stellen we vast dat de sector nog steeds weinig gekend zijn. Met projecten als deze komt daar verandering in.”

Ook op vlak van Welzijn nam de provincieraad verschillende beslissingen. “Door de overdracht naar Vlaanderen van een aantal provinciale bevoegdheden moet de provincie haar Welzijnsbeleid heroriënteren, aldus sp.a provincieraadslid Greet van Gool. “Met de twee reglementen voor impulssubsidies die we vandaag goedkeuren, kan de provincie Antwerpen een voortrekkersrol blijven spelen. Met de impulssubsidie voor innovatieve woonprojecten worden innovatieve projecten ondersteund die kaderen binnen de provinciale visie op wonen van duurzaamheid, diversiteit, leefbaarheid en toegankelijkheid. Met de impulssubsidie voor innovatieve projecten aangepast vervoer wil de provincie dan weer inspelen op de noden van mensen met mobiliteitsproblemen. Het aanbod aan aangepast vervoer is immers erg versnipperd, waardoor men vaak niet weet maar men terecht kan. De provincie Antwerpen wil daarom samen met andere partners aangepast vervoer aanbieden dat bovenlokaal, flexibel, transparant én voldoende is. “De provincie Antwerpen bewijst hiermee dat ze voortdurend op zoek is naar noden in onze samenleving en naar manieren om daarop in te spelen”, aldus sp.a provincieraadslid Greet van Gool.

Informatie over de Provincieraadszitting
Informatie over het provinciaal jeugdbeleid
Informatie over het project “We are chemistry”
Informatie over het provinciaal woonbeleid
Informatie over het aangepast vervoer in de provincie Antwerpen

Provincieraad 8 december 2016 – Wat met het provinciale onderwijs en het provinciaal jeugdbeleid?

Donderdag 8 december 2016. Vandaag is het de beurt aan Inga Verhaert, bevoegd voor onderwijs, jeugd, energie, communicatie en ICT. Provincieraadslid Greet van Gool beklemtoonde het belang van het provinciale onderwijs. Met meer dan 100 opleidingen in technische en beroepsrichtingen, soms met een heel specifiek karakter, is dat provinciaal onderwijs uitermate sterk, vele vlakken. “Onze provincie heeft al lang bewezen dat het leerlingen en studenten efficiënt voorbereidt op de arbeidsmarkt. En dat niet alleen door de inrichting van specifieke richtingen, maar ook door leerlingen een betere studiekeuze te laten maken en meer gelijke onderwijskansen te creëren.” Tevens vroeg Greet van Gool aandacht voor de inclusiegedachte, het uitgangspunt van het Verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van personen met een handicap. Die inclusiegedachte zit verweven in het provinciale onderwijs beleid. Want, zoals gedeputeerde Verhaert stelt, “Ons onderwijs zal divers zijn of het zal niet zijn”.

Wat het beleidsdomein jeugd betreft, wees Greet van Gool op de bekommernis van sp.a om de ervaring en de kennis die de jeugddienst de voorbije jaren opgebouwd heeft, niet verloren te laten gaan. Een bekommernis ook over hoe kinderen en jongeren uit onze provincie bij het jeugdwerk betrokken zullen blijven, op welke manier er met hen gecommuniceerd zal worden. Een bekommernis die gedeputeerde Verhaert ook deelt. Zo is er nog geen duidelijkheid over wat er met het fuifbeleid zal gebeuren, of met het inclusief jeugdbeleid – zaken waar de provincie Antwerpen sterk op ingezet heeft. Evenzeer stelt zich de vraag hoe de eigenheid van de jeugdcultuur in het Vlaamse beleid gewaarborgd zal blijven. De provincie heeft zich alvast geëngageerd om tot 2018 regionaal jeugdwerk te blijven ondersteunen, maar ook daar is geen duidelijkheid over wat er na 2018 zal gebeuren. Nog vele vragen dus en voorlopig weinig antwoorden.

Ook provincieraadslid Werner Hens kwam aan het woord, met een tussenkomst waarin hij zijn appreciatie uit voor het duurzaamheidsbeleid van onze provincie, met onder meer de “Vriend van”-campagne, de groepsaankopen voor groene energie of voor zonnepanelen, de keuze voor Fair Trade, het groeipad naar een klimaatneutrale organisatie, en de aandacht voor duurzaamheid in het aankoopbeleid van de provincie. “Dat zijn belangrijke stappen”, aldus Werner Hens, “maar ook in ons financieel beleid moeten we zorg dragen voor duurzaamheid. Faire financiën zijn even belangrijk als faire handel”. Voor sp.a moet het duurzaamheidsprincipe breed opengetrokken worden. Zo moet er niet alleen de nadruk gelegd worden op het ecologische aspect maar moet er ook aandacht zijn voor diversiteit, respect voor mensenrechten, consumentenbescherming, geen kinderarbeid, geen wapenhandel en dierenwelzijn. Ook een correcte en respectvolle verhouding tussen werkgever en werknemer, de kwaliteit van de werkplaats en corporate governance zijn belangrijke elementen van maatschappelijk verantwoord gedrag. Het provinciaal beleid moet dan ook steeds bewust rekening houden met de economische, sociale en ecologische effecten.

tussenkomst-onderwijs-en-jeugd-2016-12-08

Provincieraad 7 december 2016

Op woensdag 7 december werden de begrotingsbesprekingen verder gezet, onder meer rond mobiliteit. In zijn tussenkomst beklemtoonde sp.a provincieraadslid Werner Hens de rol die de provincie kan spelen in het mobiliteitsbeleid. Ook al zit de provincie daar niet aan de knoppen, ze kan zeker het verschil maken. En doet dat ook. Denk maar aan het fietsbeleid, dat een speerpunt is van het provinciale beleid. De provincie is immers het beleidsniveau bij uitstek om het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk verder te helpen uitbouwen en ontwikkelen.

Reeds jaren zet de provincie Antwerpen in op Fietsostrades. En terecht, aldus Werner Hens. “Daarmee slaan we verschillende vliegen in één klap: Elke fiets die in de plaats komt van een auto, vermindert het fileleed. Zoals nieuwe autowegen nieuw autoverkeer aantrekken, zo zal ook comfortabele fietsinfrastructuur nieuwe fietsers aantrekken. En bestrijden we dus files. Onze fietsostrades zijn bovendien een troef in onze strijd tegen luchtvervuiling. En tot slot: fietsen is gezond. VITO berekende dat onze investeringen in de aanleg van fietsostrades op 20 jaar tijd tot 637 miljoen euro gezondheidswinsten kunnen opleveren. Elke euro die geïnvesteerd wordt in fietsostrades wordt dan ook dubbel en dik terugbetaald!”.

In zijn tussenkomst beklemtoonde Werner Hens de professionaliteit en de deskundigheid waarmee de provincie de fietsostradedossiers aanpakt, de aandacht die de provincie besteedt aan de lokale noden en de openheid waarmee ze tegemoet komt aan problemen en opportuniteiten die zich stellen op het terrein. Tegelijk vroeg hij aandacht voor de nazorg, na de aanleg van de fietsostrades. Want ook al doen lokale besturen hun uiterste best om de fietsostrades te onderhouden, toch wordt er soms oneigenlijk gebruik van gemaakt. “Tegen niet-geoorloofd verkeer moet opgetreden worden, want succes van de fietsostrades zal voor een groot deel bepaald worden door het onderhoud ervan en door het comfort dat de fietser er ondervindt.” Daarom vroeg het provincieraadslid dat het provinciebestuur, bij de overdracht van de fietsostrades, de lokale besturen op het hart zou blijven drukken dat ze er zorgzaam mee moeten omspringen én dat ze het handhavingsluik niet mogen vergeten en opperde hij het idee om de gemeenten te ondersteunen in een hoffelijkheidscampagne over het gebruik van de fietsostrade of om er een algemene provinciale campagne over op te zetten.

Provincieraad – Aanvang budgetbesprekingen op 6 december 2016

Na de jaarlijkse openingsrede door gouverneur Cathy Berx op 2 december 2016, waarin ze focuste op het onderbenutte potentieel aan restwarmte en diepe geothermie van onze provincie en pleitte voor de belangrijke coördinatierol van de provincie, zijn op 6 december de budgetbesprekingen voor 2017 gestart.

Op vraag van gedeputeerde Rik Röttger namen eerst Germán Graciano en Julio Guisao, vertegenwoordigers van het Bondgenootschap voor de Vrede (“Comunidad de Paz San José de Apartadó, Colombia”) het woord. In hun toespraak bedankten zij de provincie voor de steun die ze krijgen, op vlak van onderwijs en sensibilisering.

Daarna lichtten de eerste gedeputeerde en de gedeputeerde bevoegd voor financiën de strategische nota en de financiële nota van het meerjarenplan en de beleidsnota en de financiële nota 2017 toe. Hierop kwamen de verschillende fractievoorzitters aan bod. Voor sp.a nam fractieleider Frank Geudens het woord. In zijn tussenkomst verwees hij naar de toespraak die Luk Lemmens als voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Provincies hield op zaterdag 3 december, naar aanleiding van het VVP colloquium “Naar een duurzame toekomst”. In die toespraak, en de ambitienota die de Vlaamse provincies die dag ondertekenden, werd een warm pleidooi gehouden voor een nieuwe start voor de provinciale besturen, waarbij zij voluit gaan voor een efficiënt bovenlokaal beleid op het vlak van de grondgebonden bevoegdheden. Een initiatief dat volop de steun krijgt van de sp.a fractie, want zij pleit er al langer voor dat de provincie minder defensief zou optreden en voluit zou gaan voor een maximale invulling van de provinciale bevoegdheden. Wat de sp.a gedeputeerden Inga Verhaert en Rik Röttger al meer dan eens bewezen hebben!

In zijn tussenkomst verwees Frank Geudens ook naar de op rol van de provincie op vlak van ruimtelijke planning en het belang van gebiedsgericht werken, waarbij de provincie de beste regisseur en partner kan zijn. En dit bijvoorbeeld om milieuproblematieken aan te pakken, landbouwbeleid te voeren, ons grondgebonden erfgoed te beschermen enz. De fractieleider uitte ook zijn bekommernis over de besparingen op vlak van personeel en de onzekere toekomst van het Vredescentrum.

Openingsrede “Omarm de warmte” van gouverneur Cathy Berx
Informatie over het Bondgenootschap voor de Vrede
Agenda provincieraad 2 december e.v.

Verslag van de Provincieraad van 24 november 2016

Op 24 november 2016 behandelde de provincieraad Antwerpen weer verschillende dossiers die belangrijk zijn voor onze provincie.

Zo besliste de provincieraad om het Toekomstonderwijs in Hoboken, het grootste centrum voor tweedekansonderwijs in Antwerpen, over te nemen. Een belangrijk initiatief van bevoegd gedeputeerde voor onderwijs Inga Verhaert. “80 procent van de cursisten in het Toekomstonderwijs behoort tot een kwetsbare groep. Het centrum in Hoboken zorgt ervoor dat een groot deel van de leerlingen die zonder diploma van school gaat, toch nog een diploma behaalt. Investeren in onderwijs, voor iedereen, blijft een prioriteit voor de provincie Antwerpen.” Vanaf 1 september 2017 zal het Toekomstonderwijs dus deel uitmaken van het provinciaal onderwijs. Dat heeft momenteel 1 Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO Provincie Antwerpen) met campussen op Piva en AP. Er volgen 3300 cursisten les. “Door de overname is het voortbestaan van het Toekomstonderwijs verzekerd en zullen jongeren hun diploma secundair onderwijs blijven behalen. Erg belangrijk voor Antwerpen”, aldus provincieraadslid Greet van Gool, “want nergens is er meer schooluitval dan in onze stad.”

Provincieraadslid Frank Geudens is verheugd over de steun van de provincie aan De Studio, de oude Studio Herman Teirlinck. De provincie kocht het gebouw reeds aan in 2011 en voorziet nu een bedrag van 1.5 miljoen euro voor de renovatie ervan. “Het is belangrijk om te investeren in de renovatie van het gebouw. Zo kan De Studio de plaats blijven waar verschillende disciplines elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijke projecten kunnen opzetten.”

Gedeputeerde Rik Röttger maakte dan weer geld vrij voor het onderhoud van 2.400 km. onbevaarbare waterlopen. Daarmee kunnen ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd worden. “Een goede werking van de waterlopen is en blijft immers belangrijk”, aldus de gedeputeerde.

Op de agenda stond ook een interpellatie in verband met de informatiedoorstroming over de fietsostrade Antwerpen – Lier. Niet om het belang van die fietsostrades in vraag te stellen, wel om het gebrek aan overleg aan te klagen. Ook provincieraadslid Frank Geudens moest dit bijtreden: het is immers pas nadat de oppositie in de districtsraad van Berchem om een informatievergadering gevraagd heeft, dat deze georganiseerd werd, hoewel de provincie hier steeds graag toe bereid is. “Het is bijzonder jammer dat de districtsbesturen van Berchem en Deurne niet al eerder de reflex hadden om hun bevolking beter te betrekken. We stellen dan ook voor om in de toekomst participatie met de betrokken bevolking te voorzien en dit ook mee op te nemen in de overeenkomst met de diverse betrokken lokale overheden”, aldus het provincieraadslid.

Agenda van de provincieraad