Geef bestuur intercommunales aan de provincies!

De laatste weken is er veel te doen over het gebrek aan transparantie bij intercommunales. Laat ons duidelijk zijn: intercommunales zijn wel degelijk nodig en nuttig. Het zijn verenigingen van gemeenten die taken van gemeenschappelijk belang realiseren, bijvoorbeeld op het gebied van afvalinzameling en –verwerking, nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water en kabeldistributie), sociale huisvesting en streekontwikkeling. Tegelijkertijd moeten we toegeven dat het vaak een onontwarbaar kluwen geworden is.

Op ATV pleitte gouverneur Cathy Berx er recent voor om het bestuur van intercommunales aan de provincies te geven en zo de bovengemeentelijke samenwerking uit de schemerzone te halen.

Frank Geudens, fractieleider van sp.a in de provincie Antwerpen, juicht dit voorstel toe. De overheveling van het werk van de intercommunales naar de provincies heeft immers een aantal voordelen. Zo is de democratische én financiële controle gegarandeerd. Provincieraadsleden worden democratisch verkozen en behartigen bovenlokale belangen; het Rekenhof controleert de financiële bewegingen van het provinciebestuur. Ook de extra vergoedingen zijn dan niet meer nodig.

“Intercommunales bij de provincie onderbrengen is de meest voor de hand liggende oplossing om democratischer, eenvoudiger en goedkoper werk af te leveren”, aldus Frank Geudens in zijn opinie in Gazet van Antwerpen.

2017-02-28 Pleidooi overheveling intercommunales naar provincie