Provincieraad – Aanvang budgetbesprekingen op 6 december 2016

Na de jaarlijkse openingsrede door gouverneur Cathy Berx op 2 december 2016, waarin ze focuste op het onderbenutte potentieel aan restwarmte en diepe geothermie van onze provincie en pleitte voor de belangrijke coördinatierol van de provincie, zijn op 6 december de budgetbesprekingen voor 2017 gestart.

Op vraag van gedeputeerde Rik Röttger namen eerst Germán Graciano en Julio Guisao, vertegenwoordigers van het Bondgenootschap voor de Vrede (“Comunidad de Paz San José de Apartadó, Colombia”) het woord. In hun toespraak bedankten zij de provincie voor de steun die ze krijgen, op vlak van onderwijs en sensibilisering.

Daarna lichtten de eerste gedeputeerde en de gedeputeerde bevoegd voor financiën de strategische nota en de financiële nota van het meerjarenplan en de beleidsnota en de financiële nota 2017 toe. Hierop kwamen de verschillende fractievoorzitters aan bod. Voor sp.a nam fractieleider Frank Geudens het woord. In zijn tussenkomst verwees hij naar de toespraak die Luk Lemmens als voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Provincies hield op zaterdag 3 december, naar aanleiding van het VVP colloquium “Naar een duurzame toekomst”. In die toespraak, en de ambitienota die de Vlaamse provincies die dag ondertekenden, werd een warm pleidooi gehouden voor een nieuwe start voor de provinciale besturen, waarbij zij voluit gaan voor een efficiënt bovenlokaal beleid op het vlak van de grondgebonden bevoegdheden. Een initiatief dat volop de steun krijgt van de sp.a fractie, want zij pleit er al langer voor dat de provincie minder defensief zou optreden en voluit zou gaan voor een maximale invulling van de provinciale bevoegdheden. Wat de sp.a gedeputeerden Inga Verhaert en Rik Röttger al meer dan eens bewezen hebben!

In zijn tussenkomst verwees Frank Geudens ook naar de op rol van de provincie op vlak van ruimtelijke planning en het belang van gebiedsgericht werken, waarbij de provincie de beste regisseur en partner kan zijn. En dit bijvoorbeeld om milieuproblematieken aan te pakken, landbouwbeleid te voeren, ons grondgebonden erfgoed te beschermen enz. De fractieleider uitte ook zijn bekommernis over de besparingen op vlak van personeel en de onzekere toekomst van het Vredescentrum.

Openingsrede “Omarm de warmte” van gouverneur Cathy Berx
Informatie over het Bondgenootschap voor de Vrede
Agenda provincieraad 2 december e.v.