Gebruik het uitstel van de overheveling van de provinciale bevoegdheden!

In 2014 besliste de Vlaamse regering om een aantal opdrachten van de provincies in te perken. Persoonsgebonden bevoegdheden zoals jeugd, sport, welzijn of cultuur zouden vanaf 2017 worden overgeheveld naar de gemeenten of naar Vlaanderen.

Ondertussen zijn we 2 jaar verder en is er van een concrete uitvoering nog niet veel sprake. Pas recent – op 26 juli – werd het ontwerpdecreet voor de vernieuwde taakverdeling en de gewijzigde financiering van de provincies door de Vlaamse regering goedgekeurd maar het moet nu nog door het Vlaams parlement behandeld en goedgekeurd worden. Geen wonder dan ook dat de overdracht die – na veel onduidelijkheden – gepland was voor 1 januari 2017 opnieuw met een jaar uitgesteld werd, tot januari 2018.

Voor provincieraadslid Greet van Gool is het belangrijk dat er snel duidelijkheid gegeven wordt. Momenteel doen tientallen verenigingen en middenveldorganisaties die actief zijn binnen sport, welzijn, cultuur, jeugd, … immers een beroep op de provincie voor ondersteuning. Ook bij de betrokken provinciale diensten en ambtenaren is onzekerheid troef. Zij pleit er daarom voor dat de provinciale overheid snel voor álle persoonsgebonden thema’s nagaat welke projecten verdergezet en uitgediept kunnen worden en welke reglementen en subsidiemogelijkheden eventueel aangepast of aangevuld moeten worden.

In de provincieraad van 23 juni ging de deputatie, op haar vraag, alvast de belofte aan om een inventaris op te maken van de verschillende reglementen en subsidiemogelijkheden en om de betrokken organisaties en verenigingen tijdig en correct te informeren.

Provincieraadslid Greet van Gool (sp.a): “Jeugd, sport, cultuur en welzijn zijn belangrijke thema’s voor alle inwoners van onze provincie. In afwachting van enige duidelijkheid moet de provincie die bevoegdheden maximaal blijven invullen en niet afbouwen. Er zijn nog heel wat noden waarop kan ingezet worden.”