Nieuw subsidiereglement voor binnenschoolse kinderopvang

De opvang van kinderen vóór en na schooltijd, tijdens de middag en op woensdagnamiddag, gebeurt momenteel in de stad Antwerpen door de “Stedelijke Initiatieven van Buitenschoolse Opvang (IBO)” en de scholen zelf. De stad wil deze buitenschoolse (IBO) en binnenschoolse (in de scholen) opvang reorganiseren. Deze, zoals ze het zelf noemen, “optimalisatie” van de buitenschoolse kinderopvang houdt in dat de stedelijke IBO’s worden opgedoekt en hun werking wordt overgenomen door de vzw’s Koraal en Komma. Daarmee echter wordt het aantal beschikbare plaatsen met de helft verminderd, tot 260 plaatsen. Bovendien zal een aantal locaties, zoals Antwerpen Linkeroever, niet meer bediend worden. Of deze “optimalisatie” ook tot een verbetering voor de Antwerpse ouders en hun kinderen zal leiden, is dus nog maar de vraag.

Voor de binnenschoolse opvang treedt er op 1 september 2016 een nieuw reglement in voege. Dat reglement werd voorgelegd aan de gemeenteraad van 22 februari 2016. Het nieuwe reglement voorziet in een hoger budget voor de scholen: zij krijgen voortaan een vast bedrag (van 2.000 € voor een hoofdvestiging en 1.000 € voor een deelvestiging) en een variabel bedrag (dit wordt berekend op basis van het aantal leerlingen, waarbij per leerling een hoger bedrag wordt toegepast voor kleuters dan voor leerlingen uit de lagere school). Het reglement legt ook een aantal voorwaarden op inzake kwaliteit en tijdstip van de opvang. Dit alles is een goede zaak. Er blijven echter ook knelpunten, zoals gemeenteraadslid Greet van Gool toelichtte in de commissie en de gemeenteraad.

Zo is deze opvang geen kerntaak voor de scholen en grote vraag is dus of zij dit wel georganiseerd zullen krijgen. Zij moeten hiervoor immers een beroep doen op vrijwilligers maar het is niet evident om voldoende vrijwilligers te vinden. Bovendien zijn er administratieve formaliteiten te vervullen, moeten er verzekeringen worden afgesloten, … Heel wat rompslomp voor de scholen dus, waarvoor ze geen ondersteuning krijgen. Verder zijn er ook twijfels of de toelage die de scholen krijgen, wel zal volstaan om dit alles goed te regelen.

Net omwille van deze onduidelijkheden en het ontbreken van flankerende maatregelen, heeft sp.a zich bij de stemming van dit reglement onthouden maar het reglement werd toch goedgekeurd. sp.a zal er alvast op toezien dat er aandacht besteed wordt aan de ondersteuning van de scholen en hoopt dat deze er tegen 1 september 2016, wanneer het nieuwe reglement van kracht wordt, ook daadwerkelijk zullen zijn!

Links