Provincie Antwerpen gaat voor meer samenwerking tussen de verschillende onderwijsnetten

In de provincieraad van 25 juni 2015 werd het jaarrapport 2014 van het Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen ter goedkeuring voorgelegd. Naar aanleiding daarvan ondervroeg Greet van Gool gedeputeerde Inga Verhaert over de samenwerking tussen de drie openbare netten (het gemeenschapsonderwijs, het provinciaal onderwijs en het stedelijk of gemeentelijk onderwijs).

Zoals gedeputeerde Inga Verhaert eerder al in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement stelde, kunnen de drie openbare onderwijsnetten op korte termijn op drie punten al tot meer samenwerking komen. In de eerste plaats kan er een betere afstemming komen van de leerplannen, ook m.b.t. de na- en bijscholing. Verder kunnen er ook betere afspraken gemaakt worden rond het opleidingsaanbod. Het kan immers niet de bedoeling zijn elkaar te beconcurreren. Een derde punt van samenwerking slaat op de rechtspositieregeling. Door de verschillen die er op dat vlak tussen de verschillende netten bestaan, is het vaak niet evident om van het ene naar het andere net over te gaan. Hiervoor zullen alvast de knelpunten en drempels in kaart gebracht worden.

Deze drie punten zullen op korte termijn verder onderzocht worden. Voor de structuur en het pedagogisch project zal meer tijd uitgetrokken moeten worden.

Voor meer informatie over het provinciaal onderwijs:
http://www.provincieantwerpen.be/content/provant/nl/beleid/onderwijs-en-vorming.html

Voor het videoverslag van de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement:
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/982269