Stadsbestuur gaat niet in op vraag sp.a fractie om dienstverlening te verbeteren

Het nieuwe stadsbestuur besliste om de dienstverlening aan de burger meer en meer – en soms zelfs uitsluitend – digitaal te maken. e-dienstverlening houdt inderdaad voor heel wat mensen een verbetering in maar dit geldt niet voor iedereen. Daarom is het nodig om zo’n systemen stapsgewijs in te voeren, grondig en goed te evalueren en rekening te houden met bepaalde groepen in onze samenleving die (nog) niet mee zijn in de digitale evolutie. Alleen zo kan een goede dienstverlening aan iedereen gewaarborgd blijven.

Jammer genoeg is dit in Antwerpen niet zo gelopen en werd de e-dienstverlening overhaast ingevoerd. Het blijft dan ook klachten regenen. In de gemeenteraad van maart klaagde de sp.a fractie de overhaaste invoering van het afsprakensysteem reeds aan en vroeg ze om een grondige evaluatie – en waar nodig bijsturing – van het nieuwe systeem. Het voorstel van sp.a om de afsprakenlijn gratis te maken werd toen ook al weggestemd door de nieuwe bestuursploeg.

Inmiddels heeft ook de Ombudsvrouw verschillende klachten i.v.m. de e-dienstverlening voorgelegd aan het schepencollege, en recent was er de actie van StopArmoede.Nu, onder de noemer “Help! Er staat een computer tussen mij en het loket”. Bijsturing is dan ook dringend nodig.

Greet van Gool ondervroeg daarom de schepen van sociale zaken op de gemeenteraad van 24 juni 2014 en diende een motie in met een aantal concrete voorstellen:
– Het “Charter voor Klantvriendelijkheid” van de FOD Economie te respecteren, onder meer door voor telefonische oproepen te werken met een gratis nummer, het geven van een tijdsindicatie voor de wachttijd, het respecteren van een gemiddelde wachttijd van 2,5 minuten en de mogelijkheid om, indien deze wachttijd niet gerespecteerd kan worden, contactgegevens mede te delen zodat de betrokken persoon later gratis kan worden gecontacteerd, en het bevestigen – bijv. via sms – van de gemaakte afspraak.

  • De aanbevelingen van het project “Lokaal proactief Handelen” voor de Sociale infopunten ter harte te nemen.
  • De aanbevelingen en aandachtspunten van de actie “Duidelijke taal” ook toe te passen in de e-dienstverlening van de stad.
  • In een uitbreiding te voorzien van de beschikbare locaties voor de web.punten en van de begeleiding, bijvoorbeeld door de invoering van “e-buddy”.
  • Het principe van de unieke gegevensinzameling ook toe te passen in haar relaties met de burgers van de stad Antwerpen.

De schepen is echter duidelijk niet geneigd op de terechte vragen om aanpassing van zowel de Ombudsvrouw als het platform “StopArmoede.Nu” in te gaan. Integendeel. Ze bleef volhouden dat het afsprakensysteem goed werkt en ontkent de problemen. Hoewel de motie gesteund werd door de voltallige oppositie, stemde de bestuursmeerderheid ze weg. sp.a betreurt deze starre houding van de schepen. Een schepen van sociale zaken zou er immers voor moeten zorgen dat iedereen meegenomen wordt en dat niemand achtergelaten wordt. Maar deze stad werkt duidelijk niet meer voor iedereen.