sp.a zorgt voor extra steun van provincie bij erkenning vzw De Koepel

Op de agenda van de provincieraad van 30 april 2014 stond de vraag van Vlaams minister Bourgeois tot opheffing van de erkenning van de Antwerpse Islamitische geloofsgemeenschap ‘De Koepel’. sp.a zorgde ervoor dat De Koepel extra steun krijgt van de provincie om enkele eisen waaraan nu nog niet voldaan is, in orde te brengen.

Vlaams minister Geert Bourgeois had aan de provincie meegedeeld dat hij een procedure opgestart had om de erkenning van de lokale islamitische geloofsgemeenschap De Koepel in te trekken, omdat deze nog steeds geen verkozen bestuur heeft en daarom niet voldaan is aan één van de decretale voorwaarden  tot erkenning van plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen. De provincieraad moest hierover advies uitbrengen.

Ondanks de positieve evoluties in dit dossier, konden de raadsleden niet anders dan  vaststellen dat er aan enkele procedurele vereisten voor de erkenning nog niet voldaan is en moeten zij  dit dan ook aan de Vlaamse overheid meedelen. Uitstel is immers geen optie, omdat de provincieraad zo’n advies tijdig, binnen een bepaalde termijn, moet afleveren.  Geen advies verlenen staat immers gelijk met een positief advies leveren, wat zou betekenen dat de raad stilzwijgend instemt met het intrekken van de erkenning van ‘De Koepel’.

sp.a deed daarom in de provincieraad een expliciete oproep aan de deputatie om in overleg te gaan met De Koepel om deze procedurele vereisten zo snel mogelijk in orde te brengen. sp.a is tevreden met de positieve ingesteldheid van de deputatie, want die gaat op de vraag in en zal in dit dossier op een proactieve wijze met de gemeenschap van De Koepel samenwerken. Zo kan deze kwestie snel tot een positief einde komen.

Het provinciebestuur biedt expliciet haar administratieve deskundigheid en technische ondersteuning aan bij het in regel brengen van de procedurele vereisten.