Provincieraad 28 februari 2013

Vandaag, om 14u30, gaat de provincieraad door in het provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. De volledige agenda en de verschillende punten van de provincieraad vindt u terug op de website www.provant.be/agendaprovincieraad. Hieronder een overzicht van enkele belangrijke punten.

Oprichting provinciale welzijnsraad

Al van in de jaren 80 organiseert de provincie Antwerpen welzijnsoverleg. In dat kader werd in 1990 de vzw Stichting Welzijnszorg Provincie Antwerpen (SWPA) opgericht. Deze wordt nu ontbonden en vervangen door de “Provinciale Welzijnsraad”. Daarin zijn de belangrijkste sectoren inzake welzijn vertegenwoordigd. De Welzijnsraad zal wel enkel nog bestaan uit vertegenwoordigers van de sociale organisaties en het werkveld. De Provincieraad keurt de statuten en samenstelling goed.

Schenkingen aan het kunstpatrimonium van de provincie

In de tweede helft van 2012 mochten het Modemuseum Provincie Antwerpen, het Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen en het Fotomuseum Provincie Antwerpen meer dan 819 schenkingen ontvangen. De geschatte waarde van de schenkingen varieert van 1 euro tot 4000 euro. In totaal gaat het over een geschatte waarde van 200.475 euro. Door deze voorwerpen aan de musea te schenken, wordt aan de bezoekers de kans gegeven om unieke stukken erfgoed te bezichtigen.

Provincie vereenvoudigt subsidiëring van bovenlokale fietsinfrastructuur voor gemeenten

Om de gemeenten te ondersteunen in de aanleg van bovenlokale fietsinfrastructuur neemt de provincie tal van acties. In het nieuwe Vlaamse mobiliteitsdecreet worden de provincies het unieke aanspreekpunt om gemeenten beter te ondersteunen en de administratieve last te verlagen. De provincieraad keurt een aantal aangepaste subsidiereglementen goed die kaderen in deze provinciale taak.

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij gaat chemiesector als aantrekkelijke werkgever promoten

Met ruim 250 ondernemingen actief in de chemie, kunststoffen en life sciences, en een jaarlijkse toegevoegde waarde van 5 miljard euro, is de petrochemie in de provincie Antwerpen van wereldformaat. De sector kampt echter met een negatief imago waardoor ze minder werknemers aantrekken. De provincie voorziet extra middelen voor het project ‘We Are Chemistry’ van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM). Doel is om de sectorimago van de chemie bij te stellen, de sector als aantrekkelijke werkgever te promoten en chemie als studiekeuze te stimuleren. In het kader van het provinciaal economisch beleid keurt de provincieraad ook subsidies goed voor de projecten: mini-ondernemingen, Jonge Haven en Talentenstroom,

Provinciale steun voor overlegplatform ‘Techniek is sjiek’

In het kader van het onderwijsflankerend beleid zet de provincie voortdurend in op de promotie van het technisch onderwijs. Het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) Antwerpen krijgt van de provincie een subsidie van 40.000 euro om het project ‘Techniek is sjiek’ uit te werken. Er moet onder meer een overlegplatform komen tussen vertegenwoordigers van de sectororganisaties, de RESOC’s en andere partners.

Subsidie voor leefmilieuprojecten

  • Project Vlaamse Houtproef. Deze wedstrijd richt zich tot leerlingen van het 4de jaar hout-schrijnwerkerij. De leerlingen moeten een werkstuk maken uit een massief stuk hout, dat FSC-gelabeld is. Met dit project wil men het milieuverantwoord productgebruik promoten – 2.000 euro
  • Project realisatie van landschappelijke en ecologische gebieden in de bossen van Bosgroep Zuiderkempen. Door de realisatie van bosranden en bosverjongingsgroepen wil men werken aan biodiversiteit, natuurverbinding/ groenblauwe netwerken. – 10.000 euro