Stadspartij reageert op Bestuursakkoord: Stilstaan is achteruitgaan

Deze ochtend hield de nieuwe fractie van de stadspartij een persbriefing om te reageren op het bestuursakkoord van Bart De Wever. We maken ons erg bezorgd, want de nieuwe bestuursploeg maakt geen keuzes, verdeelt de openbare ruimte vier keer, culpabiliseert en bestraft, …

Ook op sociaal vlak gaan we erop achteruit. Afbouw van het Zorgbedrijf en het OCMW, culpabiliseren van wie het moeilijk heeft in plaats van de emanciperen en te responsabiliseren, …
De tekst van mijn tussenkomst vindt u hieronder

Sociaal beleid

De nieuwe bestuursploeg – en de toekomstige burgemeester en de toekomstige schepen van sociale zaken en OCMW-voorzitter voorop – maken zich hard dat het bestuursakkoord voor de komende legislatuur wel sociaal is. Wij zijn alvast niet overtuigd. Het bestuursakkoord roept meer vraagtekens op dan dat het antwoorden geeft. Bovendien vertrekt het van een visie die haaks staat op een zorgende, warme maar tegelijk emanciperende aanpak. Wij maken ons dus inderdaad zorgen.

Zo bijvoorbeeld de aanpak van de armoede, inderdaad een grote uitdaging voor Antwerpen. Met Jan Vranken zijn we verheugd te lezen dat er werk gemaakt zal worden van een breed en inclusief armoedebeleidsplan (punt 374). Maar tegelijkertijd stellen we vast dat de nieuwe bestuursploeg armoede blijkbaar als individuele verantwoordelijkheid beschouwt, terwijl iedereen weet dat armoede vele facetten – en vele oorzaken – heeft en dus een multidisciplinaire aanpak vereist. De vorige bestuursploeg vertrok daarbij van kansen en verantwoordelijkheden – en hechtte ook veel belang aan de waardigheid en de emancipatie van mensen in armoede. Denk bijv. aan het schitterende project “Binnenste Buiten”, op het Kiel, waar mensen in armoede terecht kunnen voor kleding advies en andere tips, waardoor hun zelfvertrouwen groeit en ze opnieuw onder de mensen durven komen – en zo bijv. op zoek kunnen gaan naar een job. Dat is een visie die mensen hun waardigheid weer geeft, emancipeert en responsbiliseert, en niet culpabiliseert.

Wij verschillen duidelijk ook van mening over de kerntaken van het OCMW en zijn het niet eens met de enge visie die de nieuwe bestuursploeg heeft op de rol ervan. Voor ons behoren sociale restaurants en sociale kruideniers wél tot de kerntaken van het OCMW. Sociale restaurants bijv. verenigen juist de verschillende taken die het OCMW heeft. Dienstverlening, door aan mensen uit de buurt een gezonde, warme maaltijd aan te bieden. Activering, door mensen uit de buurt aan het werk te zetten en zo de kans geven ervaring op te doen om te kunnen doorstromen naar een reguliere job. En tenslotte ook zorgen voor het welzijn van mensen, door hen – vnl. dan ouderen – uit hun isolement te halen en hen te stimuleren buiten te komen, onder de mensen te komen. Het OCMW heeft dus een heel belangrijke rol te vervullen in het sociaal beleid. Het Antwerpse OCMW heeft de voorbije jaren een voortrekkersrol vervuld en vernieuwend gewerkt. Het zou heel jammer zijn dit beleid af te bouwen.

Sociaal beleid is wel niet een taak van het OCMW alleen. Antwerpen kent gelukkig vele verenigingen die daarin actief zijn. Er zit ook een schat aan ervaring bij die verenigingen. De voorbije bestuursploeg heeft hen daarom actief bij het beleid betrokken, onder meer via adviesraden. Het is dan ook pijnlijk te moeten vaststellen dat de nieuwe bestuursploeg die waardevolle traditie niet zal verder zetten. De seniorenadviesraad, de adviesraad voor personen met een handicap worden bijv. nergens in het akkoord vermeld, terwijl dit wel expliciet het geval is voor de adviesraad voor dierenwelzijn …

Voor ons is het duidelijk: sociaal beleid moet mensen kansen geven, emanciperen, responsabiliseren. Maar niet culpabiliseren. De uitdagingen zijn groot: armoede aanpakken, vergrijzing opvangen. Waar de nieuwe bestuursploeg in andere domeinen geen keuzes maakt, doet ze dat hier wel. Maar het is de foute keuze. Het OCMW en het Zorgbedrijf ontmantelen en zo het sociaal beleid neerhalen: dat is niet onze keuze, dat is niet onze visie!